Linggo, Agosto 28, 2022

August 28, 2022

Play

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 3, 19-21. 30-31
Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Hebreo 12, 18-19. 22-24
Lucas 14, 1. 7-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-second Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sirak 3, 19-21. 30-31

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin,
at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos.
Habang ikaw’y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba;
sa gayo’y kalulugdan ka ng Panginoon.
Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan,
huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman.
Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga;
nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto.
Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy,
ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid;
sa harapan nitong Diyos, galak nila’y di malirip.
Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan.
Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan.

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo,
tumitingin sa ulila’t sanggalang ng mga balo.
May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot,
ang bilanggo’y hinahango upang sila ay malugod.

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

Dahil sa ‘yo, yaong ulang masagana ay pumatak,
lupain mong natuyo na’y nanariwa at umunlad.
At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod,
ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos.

Poon, biyaya mo’y ‘bigay
sa mahirap naming buhay.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 18-19. 22-24

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gawa ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa Bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito’y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila.

Ang nilapitan ninyo’y ang Bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di-mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan;
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Sinabi naman ni Hesus sa nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 26, 2019 at 12:13 am

PAGNINILAY: Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa pagkakain at pagtitipon. Kaya kapag Pasko, pista, kaarawan, binyag, o kaya may mga magandang nangyari sa ating mga mahal sa buhay, naghahanda tayo ng mga pagkain at nag-aanyayahan ang mga kalapit sa atin. Minsan nag-uunahan tayo sa pag-upo at sa pagkuha ng pagkain. Pero sa ating Ebanghelyo (Lucas 14:1, 7-14), ipinapaalala sa atin ni Hesus ang kahalagan ng pagiging mapagkumbaba (humble). Hindi dapat tayo’y nag-aagaw ng mga upuan at putahe na parang sinasabi natin na tayo’y mga VIP sa handaan. Pero ito yung mahirap: ang pag-aanyaya sa mga mahihirap, pilay, bulag, at iba pang nangangailangan. Noong bumisita ang Santo Papa sa ating bansa, nakikain siya sa mga nakaligtas mula sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Bagamat naging mabilis ang pag-uusap dahil sa banta ng Bagyong Amang, natuwa ang mga inimbita dahil parang nakita at nakiusap nila si Hesus sa anyo ni Papa Francisco. Iyan ay isang halimbawang pinupunto ng Panginoon. Kaya inaanyayahan tayo ni Sirac sa Unang Pagbasa (Sirac 3:17-18, 20, 28-29) na mamuhay na magpakumbaba at isabuhay ito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Eukaristiya, tayo’y tinitipon ng Diyos sa kanyang piging. At sa ating Ikalawang Pagbasa (Hebreo 12:18-19, 22-24a), ang piging na iyan ay ang tikim ng baong Jerusalem (langit), ang Bagong Tipan kung saan inialay ni Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya ang Misa ay ang espirituwal na paggunita ng sakripisyo sa Panginoon dahil siya’y nasa anyo ng tinapay at alak. At tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, nais niyang manahan sa ating puso’t isipan at gabayan tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya ang Simbahan ay hindi lang bukas sa mga matutuwid, kundi pati rin sa mga makasalanan. Dapat mamulat tayo sa ganyang pag-ibig ng Diyos sa sinumang nais maranasan ang kanyang pag-ibig. Huwag tayong masyadong maging mapagmataas, kundi tulungan ang mga ganyang tao sa pagtuturo ng tama at paggawa ng mabuti. At sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging magpakumbaba tayo sa bawat pagkakataon at gumawa tayo ng mga kilos ng pagmamahal, habag, at malasakit.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:17 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: