Biyernes, Agosto 26, 2022

August 26, 2022

Play

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 1, 17-25

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.

Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan; ngunit sa atin na mga inililigtas, ito’y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, “Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, at pawawalang-kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino.” Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na dibatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan.

Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya’y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya’y iligtas sa pamamagitan ng Mabuting Balita na aming ipinangangaral ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Judio’y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami’y si Kristong ipinako sa krus – isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Judio at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Ang binabalangkas niyong mga bansa,
kanyang nababago’t winawalang-bisa.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya’t inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw: ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e!’ ‘Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat,’ tugon ng matatalino. ‘Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.’ Kaya’t lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami!’ sigaw nila. Ngunit tumugon siya, ‘Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala.’ Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 23, 2020 at 1:15 pm

Pagninilay: PAGNINILAY: Patapos na po ang Buwan ng Agosto, at bukas bilang Unang Araw ng Setyembre, tayo po’y papasok sa tinatawag nating “‘Ber’ months”. Ito po’y tumatagal sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Disyembre, kaya mahaba ang ating pagdiriwang ng Pasko. Kapag dumadating ang panahong ito, naghahanda at nagtitipid tayo ng pera upang pagkasyahin ang badyet para sa pambili ng mga dekorasyon at puno, mga handaan para sa Noche Buena, at mga regalo para sa mga mahal sa buhay. Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay laging nakasentro kay Hesus, ang Panginoon ng kasaysayan, ng buhay, at ng pag-ibig. Kaya naman apat na linggo bago ang kanyang kaarawan, inihahanda natin ang ating sarili sa Panahon ng Adbiyento upang gunitain ang kanyang Tatlong Pagdating.

At sa ating Ebanghelyo (Mateo 25:1-13), matutukoy dito ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng Kaharian ng Langit ay ang piging ng isang kasal, si Hesus ay ang lalaking ikakasal, ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok, at ang limang hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito’y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga ang Ikalawang Pagdating ni Kristo, o mas kilala bilang Parousia, ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo’y maging handa hindi lang pisikal, kundi espirituwal.

Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang-loob at kawang gawa natin araw-araw, at iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya’y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa kanya, nagsimba tuwing Linggo, sumayaw, kumanta, naging matalino sa akademiko at interes, atbp., ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa kanya, at nararapat lang natin pasalamatan siya sa pagsabuhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adiyento at Pasko, dito tayo’y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama, pero hindi lang tuwing mga panahong ito, at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kuwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon sa oras na hindi inaasahan sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanyang mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa.

Tularan natin ang limang matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: