Huwebes, Agosto 25, 2022

August 25, 2022

Play

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Luis
o kaya Paggunita kay San Jose de Calasanz, pari

1 Corinto 1, 1-9
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Mateo 24, 42-51


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Louis, King (White)
or Optional Memmorial of St. Joseph Calasanz, Priest (White)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 1, 1-9

Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Hesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes –

Sa simbahang nasa Corinto – sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo’y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo’y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo’y makipag-isa sa kanyang Anak na si Hesukristong ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Ang mga gawa mong makapangyariha’y ipamamalita;
sa lahat ng tao’y aking sasabihing ikaw ay dakila.
Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan,
aawitin nila ang kabutihan mo’t iyong kabaitan.

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Lagi tayong magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 24, 42-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.

“Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang panginoon sa ibang mga alapin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun sa pagbabalik ng kanyang panginoon! Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon, at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 23, 2020 at 1:13 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Buwan ng Agosto, at papasok na tayo sa tinatawag na Buwan ng mga ‘bre,’ na kung saan marami tayong ipathahandaan para ipagdiwang ang Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa Panahon ng Pasko. Sa ating liturhiya, nagsisimula ang ating kalendaryo sa tinatawag na Panahon ng Adbiyento. Ang salitang “adbiyento” ay nagmula sa salitang Latino na ‘adventus,’ na may ibig sabihin na “pagdating”. Ginugunita ng Panahon ang Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkakatawang-tao na higit na 2,000 taon sa Bethlehem, (2) Ang Parousia sa katapusan ng mundo, na kung saan siya ang maghahatol sa lahat ng mga bansa at lahi, at (3) ang kanyang kaanyuhan sa ating mga pang-araw-araw na kapwa, o kaya ang pagpapakita niya sa mga tanda ng panahon.

Sa ating Unang Pagbasa (1 Corinto 1:1-9), sinisimulan ni San Pablo ang kanyang sulat sa komunidad ng mga Corinto sa pamamagitan ng isang pasasalamat sapagkat natanggap nila ang ipinangaral niyang mensahe mula sa Panginoon. Dahil dito, nagkaroon sila ng sapat na lakas at kaalaman upang maging mga saksi sa pagpapahayag ng mensaheng ito. Ganun rin ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano dahil tayo’y tinatawag rin na maging saksi ng Panginoon araw-araw. Ito’y nais ng Apostol na tayo’y mamuhay nang mararapat at walang kapinstasan nang sa gayon ay matagpuan tayo’y handa sa Muling Pagpaparito ni Hesus sa sanlibutan upang makamtan natin ang kaluwalhatian sa kalangitan. Marahil alam po natin na mahirap na mamuhay ng walang kapintasan sapagkat tayo’y tao lamang na nagkakamali, ngunit huwag po nating pansamantalahin ang panawagan na maging banal katulad ng Panginoon sa pamamagitan ng kapanatagan ng ating pananampalataya sa kanya.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 24:42-51), tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga mabubuting lingkod na naghihintay sa kanilang Dakilang Amo kahit kinahuhuli ng gabi. Ang paghahandang pinag-uusapan ay sa labas at sa loob. Sa labas, kailangan natin maghanda sa mga hamon na haharapin natin, at sa loob, kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Sa ating paglakbay sa daang ito, maghanda tayo sa Pagdating ng ating Panginoon sa paghaharap sa mga hamon bawat araw at paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: