Martes, Agosto 23, 2022

August 23, 2022

Play

Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Rose of Lima, Virgin (White)
Secondary Patroness of the Philippines

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag, o kaya’y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman.

Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat.

Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.
Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 23-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang araw sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan ngunit ang loob nito’y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 21, 2020 at 2:05 pm

PAGNINILAY: Narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong tinulugsa ng Panginoon ang mga eskriba’t Pariseo, na ang mga ito’y tinawag niyang mga mapagpaimbabaw. Ipinahayag ni Hesus ang kanyang hinanakit sa kanila dahil sa kanilang pagbabayad ng ikapu na ipinapagliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin katulad ng katarungan, pagkahabag, at katapatan. Ito nga dahil kinakain nila ang niknik sa inumin at nilulunok ang kamelyo. Ibig sabihin ng Panginoon ay ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili na binabalewala nila ang pangangailangan ng ibang tao. At isa pang realidad ay ang pagkunwaring may mataas na kabanalan sila kaysa sa kanilang kapwang Hudyo o kahit sinumang mamamayan. Ito yung ibig sabihin ni Kristo na nililinis ng mga Pariseo at eskriba ng labas ng tasa at pinggan, at hindi ang luob ng mga ito. Ito’y patungkol sa kalabasan at kalooban ng bawat tao. Minsan sa labas ay nagpapakaganda, nagpapapogi, at nagpapakabait tayo sa harap ng mga kamag-anak at mga paboritong kasamahan, ngunit sa loob ay kapag iba na ang ating kinakausap na ito at hinaharap na sitwasyon ay umiiba ang ating ugali. Kaya’t kahit sumuot pa tayo ng mga maskara ng pagpapakita ng katalinuhan ay hindi pa rin lamang nasusukat sa abilidad at talentong nahuhusayan tayo, kundi sa malinis na puso at kalooban.

Kaya nga ang hamon sa atin ni San Pablo sa Unang Pagbasa na habang pinananabikan natin ang Muling Pagpaparito ng Panginoong Hesukristo ay maging matatag tayo sa mga mabubuting tradisyon na itinuro sa atin. Marahil bilang mga Katoliko sanay na po tayo sa mga kaugalian ng ating pananampalataya katulad ng Pagtanda ng Krus, pagdalo sa Banal ng Misa, pagkakaroon ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria at sa mga Banal, at iba pa. Marahil din nagbabasa tayo ng Banal na Kasulatan lalung-lalo na ang mga online app o website ng mga Pagbasa sa Misa upang malaman ang Salita ng Diyos sa bawat araw at pagnilayan ang mga ito. Kaya nga mas mahalaga kung pagpapahalagahan natin ang mga Tradisyong ating kinasanayan sa paggawa ng kabutihan at tamang gawain tungo sa ibang tao. Kinakailangan nating isabuhay ang ating pagkakilanlan bilang mga Katolikong Kristiyano na dala ang pag-ibig ng Panginoon mula sa ating mga isip, salita, at gawa.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: