Huwebes, Agosto 18, 2022

August 18, 2022

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 36, 23-28
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Mateo 22, 1-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twentieth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 36, 23-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba’t ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo’y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyusan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Kayo’y aking wiwisikan
upang sala’y mahugasan.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 1-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, ‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging: napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isa’y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, ‘Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya’t pumunta kayo sa mga langsangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.’ Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama’t mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. ‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, ‘Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’ Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 16, 2020 at 1:31 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay nag-aanyaya na lumapit sa kanya at maging tapat sa kanyang mga utos at kalooban.

Sa ating Unang Pagbasa (Ezekiel 36:23-28), ninanais ng Panginoon na mapanumbalik ang kanyang bayang Israel sa kabila ng kanilang mga pagkakasala at pagmamatigas. Titipunin niya ang kanyang piniling bayan at ang lahat ng mga bansa upang ipagbalik sa orihinal ng bayan. Ito ay patungkol sa ating pagiging mga Kristiyano, mga mamamayan ng Kaharian ng Langit. Sa pagwiwisik ng tubig na dalisay, tayo’y pinalilinis ng ating mga kasalanan. At tayo’y bibigyan ng bagong puso’t diwa upang tayo’y magiging masunurin sa kanya. Kaya nga noong tayo’y bininyagan, inalis na ang orihinal na kasalanan upang tayo’y magkaroon ng grasya mula sa Panginoon na maging miyembro ng kanyang Simbahan at tuparin ang ating misyon. Ito’y niloob ng Diyos upang mas makilala natin siya bilang ating Panginoon, sapagkat tayo’y mga anak niya.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras.

Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos. Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit.

Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

Reply

Honey Jimenez August 17, 2022 at 5:58 pm

Beautiful reflection!

Reply

Caesar Stephen August 18, 2022 at 7:24 pm

Amen!

Reply

Princess August 18, 2022 at 4:31 am

Maraming salamat sa iyo at Panginoon! Naunawaan kopo, at isasabuhay ito.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Chiara Antonio August 18, 2022 at 6:19 am

Salamat po sa reflection, mas nauunawaan ang gospel sa mga reflections po ninyo.. patuloy lang ang pagsimba tuwing Linggo, pagbabasa ng daily gospel, pag attend ng religious meeting sa kinabibilangang organization, ito ay nagpapakita ng pagtanggap natin sa pag-anyaya ng Panginoon sa atin. God bless po.. all glory to God….

Reply

Celine loveko August 18, 2022 at 6:21 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: