Lunes, Agosto 15, 2022

August 15, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna,
palamuti’y gintong lantay sa damit na suot niya.

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

O kabiyak nitong hari, ang payo ko’y ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin;
siya’y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap.

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 20-27

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayun din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa’y sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan: “Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga Anghel ay masaya
nang iakyat si Maria
sa langit na maligaya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:14 am

PAGNINILAY: Isa sa mga natatanging lugar sa Banal na Lupain ay ang Church of the Dormition sa Jerusalem. Dito ay pinaniniwalaan na dito nilibing ng mga apostol ang Mahal na Birheng Maria. Ayon sa isang tradisyon, nilibing nila siya (hindi ito nasaksihan ni Apostol Santo Tomas). Pagkatapos ng ilang araw, nakita nila na wala ang katawan ni Maria sa libingan, kaya tumakbo si Tomas na pauna at nakita niya na walang laman ang kahon. Ito ay talagang papatunay sa Pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit, at mismo si Apostol San Juan ay nakasaksi ito kasama ang Pagka-Reyna ng ating Mahal na Ina (Unang Pagbasa). Ngunit hindi maaaring sabihin ng Simbahan na si Maria ay nakatulog o kaya namatay bago maiakyat sa langit, pero naniniwala na ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit. Kaya ito ay isa sa mga apat na mahahalagang doktrina ukol sa Mahal na Birheng Maria, na idineklara ni Venerable Papa Pio XII noong Nobyembre 1, 1950. Ano ba ang nagpatungo sa ganitong dakilang pangyayari? Sa simula, pinili ng Diyos si Maria bilang Ina ng Tagapagligtas, na siya rin ay naging Ina niya. Kaya sa loob ng sinapupunan ni Santa Ana, naging malinis at malaya mula sa kasalanan si Maria dahil siya ang tinataguriang bilang Immaculada Konsepsiyon. Sinundan din niya ang Salita ng Diyos mula sa Misteryo ng Pagkatawang-tao, sa Pagpapasakit, at sa mga huling pagkakataon ng kanyang buhay. Tinuring niya ang kanyang sarili bilang mababang alipin ng Diyos, kaya’t nagpakumbaba siya bilang isang ordinaryong birhen (Ebanghelyo). At sa huling araw, siya’y dinakila ng Diyos at ginawang Reyna ng Langit ang Lupa. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y tularan natin ang ating Mahal na Birhen na maging magpakumbaba, matatag ang pananampalataya, at masunurin sa Salita ng Diyos.

Reply

Jose M. Javier August 15, 2019 at 5:24 am

Pinapakita Ng Panginoon Ang kanyang paghahari at kaluwaltia bila g ina Ng Diyos anak.

Reply

Mylene Farinas August 15, 2019 at 7:56 am

Maraming salamat, Birheng Maria. Kung di dahil sa iyong buong pagtitiwala sa Diyos ay di magaganap ang dakilang plano ng kaligtasan para sa aming lahat. Purihin ka o Poong Maykapal. Ang lahat ng plano mo para sa sanlibutan ay tunay na dakila!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: