Miyerkules, Agosto 10, 2022

August 10, 2022

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saint Lawrence, Deacon and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay – higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”

Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila
pati mga angkan ay pinagpapala.

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Ang mapagpautang nagiging mapalad
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.
Hindi mabibigo ang taong matuwid.
Di malilimutan kahit isang saglit.

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Anumang balita’y hindi siya takot,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyos.
Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

ALELUYA
Juan 8, 12bk

Aleluya! Aleluya!
Kapag si Kristo’y sinundan
liwanag n’ya’y makakamtan
para mabuhay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 24-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2019 at 9:11 pm

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Juan 12:24-26), ginamit ni Hesus ang imahe trigo bilang kaugnayan sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Nais niyang ipahayag sa atin kung ano ang kahalagaan sa pagiging mga alagad niya. Katulad ng pagkamatay ng isang trigo, pagkahulog nito sa lupa, at pagiging masagana ang bunga, si Hesus din mismo ay namatay sa Krus at muling nabuhay upang tayo’y iligtas mula sa kasalanan at makibahagi sa misyon ng Diyos. Ang imahe ng trigo ay may kaugnayan sa buhay ng mga martir, lalung-lalo ngayon si San Lorenzo (hindi Ruiz). Siya’y isang diyakono noong ikatlong siglo, at naging bukas palad siya sa pagbenta ng mga mahaling kagamitan sa mga mahihirap. Kaya ito’y ginalitan ng Prefek ng Roma at iniutusan siyang ibalik ang mga kayamanan sa emperador. At dinala niya ang mga mahihirap bilang kayamanan ng Simabahan. Kaya hinatulan siya na patayin gamit ang gridiron. Bago siya pinatay, sinabi niya sa Prefek, “Hayaang nakatabingi ang katawan ko. Sapat na ang isang tagiliran ay maluto.” Si San Lorenzo ay namatay para sa mga mahihirap dahil binuwis niya ang kanyang buhay sa pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Kaya’t totoo ang pahayag ni Tertuliano: “Ang dugo ng mga martir ay binhi ng mga Kristiyano.” At tayo din ay dadanas ng mga pahihirap at pagsubok sa ating buhay. Pero ang mahalaga dito ay nagtitis at nagtiyaga, ginawa natin ang mabuti at tama alang-alang sa Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa tayo’y maging mga alagad ni Kristo at iharap ang bawat hamon ng buhay nang may pananampalataya sa kanya at pagmamahal sa kapwa.

Reply

Jose M. Javier August 10, 2019 at 5:23 am

It’s our duty to serve the Lord after demonstrating His greatest act of love by giving Him his only begotten Son to for our sins. Likewise it is the reason why we are still on Earth. To continue His mission through evangelization

Reply

Irwin objero August 10, 2019 at 7:00 am

Paginoon salamat po sa pag bigay mo sa amin ng magandang kalusugan upang maka pag lingkod sa aming kapwa. Salamat sa lakas na ibinigay mo sa amin para sundin sa iyong daan at gumawa ng ayon sa iyong kalooban. AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 7:01 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: