Huwebes, Agosto 4, 2022

August 4, 2022

Play

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari

Jeremias 31, 31-34
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Mateo 16, 13-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. John Baptiste Marie Vianney, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 31-34

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoon, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala ang Panginoon; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

ALELUYA
Mateo 16, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Pedro, ang saligan
ng aking simbahang banal
na daig ang kamatayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo.

Mula noon ay ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya’y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: “Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo.” Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, “Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 6:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 3, 2022 at 11:51 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay patuloy na magiging tapat sa atin sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang. Ganyan ang inilarawan ni Propetang Jeremias tungkol sa planong paggawa ng Bagong Tipan na kung saan ito ay isusulat sa mga puso ng bawat tao. Ito’y magiging tanda na isasapuso ng tao itong dakilang kasunduan na mayroon tayong isang Panginoon at tayo’y kanyang bayan. Itong Bagong Tapan ay natupad nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo at inialay ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas at marapat na tawaging mga anak ng Diyos.

Inilalahad naman ni San Mateo sa Ebanghelyo ang pagkakilanlan ng tao tungkol sa Panginoon. Tinanong ni Hesus ang kanyang mga Apostol kung sino siya sa paningin ng mga tao, at sinabi nila na siya’y parang si San Juan Bautista, Elias, at isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin sila nang personal kung sino siya para sa kanila, matuwid ang tugon ni Pedro na siya ang Kristo, ang Anak ng Diyos. At siya’y ipinagkaloob ng Panginoon ng awtoridad na magpastol sa Simbahang itinayo sa Batong saligan upang kahit kamatayan ay hindi madadaig nito ng kahit anumang makamundong kapangyarihan. Ang Simbahan ay siyang magiging tagapangalaga ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Ipinamalas din ni Hesus kay San Pedro ang Kapangyarihan ng Susi sa pagpapahintulot at pagbabawal ng mga kaluluwa dito sa lupa para nang sa langit. At iyan ang patuloy na misyong ginagawa ng Santo Papa, mga Obispo, at Pari lalung-lalo na sa Sakramento ng Kumpisal.

Kaya nga mahalaga ang papel ng Simbahan sa ating buhay. Bagamat napakaraming pagkukulang at pagkakamaling ginagawa ng mga taong nasa Hierarkiya at Laikong na kabilang tao, patuloy na ipapamalas ng Panginoon ang pagmamahal niya sa Sambayanang kanyang pinagbuklod sa Diyos Ama, ang Simbahang Iisa, Banal, Katolika, at Apostolika. Patuloy na magiging matapat sa atin ang Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay. Ang hamon sa atin ay ang patanggap sa ating pananampalatayang Katoliko na tayo’y napabilang na isang anak ng Diyos, at nawa’y isabuhay natin ito sa pagbibigay-saksi sa mensahe ng pag-ibig nang may kasamang mabuting paggawa.

Reply

Roy Angelo B. Villarico August 4, 2022 at 8:38 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Celine loveko August 4, 2022 at 3:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 4, 2022 at 8:56 pm

Salamat sa Diyos. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: