Martes, Agosto 2, 2022

August 2, 2022

Play

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, obispo
o kaya Paggunita kay San Pedro Julian Eymard, pari

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Mateo 14, 22-36
o kaya Mateo 15, 1-2. 10-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Eusebius of Vercelli, Bishop (White)
or Optional Memorial of St. Peter Julian Eymard, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi: “Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo.”

Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo.
Walang kagamutan sa iyong sugat; wala ka nang pag-asang gumaling pa.
Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo; wala na silang malasakit sa iyo.
Ika’y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan;
sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit;
wala nang lunas ang sugat mo.
Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.”
Sinabi pa rin ng Panginoon:
“Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob.
Pagpapalain ko ang bawat angkan niya.
Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo,
at ititindig ang bawat gusali.
Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa.
Sila’y aking pararamihin; pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila.
Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan,
at sila’y magiging matatag sa harapan ko.
Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila.
Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila.
Aanyayahan ko siya kaya’t siya nama’y lalapit sa akin,
sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin.
Kaya nga, sila’y magiging aking bayan,
at ako ang magiging kanilang Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Ito’y matititik upang matunghayan,
ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
upang palayain sa hirap na taglay.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

ALELUYA
Juan 1, 49b

Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na butihin
ng D’yos Amang masintahin,
Ika’y Hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 22-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na’y sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. “Multo!” sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito!” At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig.” Sumagot siya, “Halika.” Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Sagipin ninyo ako, Panginoon!” sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. “Napakaliit ng iyong pananalig!” sabi niya kay Pedro. “Bakit ka nag-alinlangan?” Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. “Tunay na kayo ang Anak ng Diyos!” sabi nila.

Tumawid sila ng lawa, at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Hesus ng mga tagaroon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Hesus, kaya’t dinala nila sa kanya ang lahat ng maysakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga maysakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya
Mateo 15, 1-2. 10-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang ilang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, “Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!”

Pinalapit ni Hesus ang mga tao at kanyang sinabi, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos.”

Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, “Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo!” Sumagot siya, “Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila’y mga bulag na taga-akay; at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2020 at 12:44 am

PAGNINILAY: Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay mag-ingat laban sa mga bagay na nagpapasama sa atin. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang direktang kasagutan ng ating Panginoon laban sa mga Pariseo at eskribang nais siyang mapahamak. Sinasabi niya na ang nagpaparumi sa isang ay hindi sa pagkain, ni hindi sa pagliban sa paghuhugas ng kamay [na siyang ginawang batas ng mga Hudyo. Ang tunay na nagpaparumi sa tao ay ang masamang kalooban puno ng galit, pagkamakasarili, pagnanasa ng mga makamundong bagay, paghahalay, at iba pang mga kasalanan. Kaya nabatid ito ng mga Apostol na ang mga Pariseo, eskriba, at iba pang mga mapagkunwaring pinuno ng mga Hudyo ang tinutukoy ng Panginoon. At binigay sila ng totoong realidad, na kung saan ang bulag sa realidad at hindi mulat sa katotohanang mula sa Panginoon ay nagpapabaya sa mga taong mabulag at mamuhay nang hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoong Diyos.

Kaya ito’y panawagang maging mapanuri sa ating mga isip, salita, at gawa. Ito yung ating bigyan pansin sa ating sariling pamumuhay upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang mga mata. Kung tayo ay tapat sa ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig, naipairal na natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Nawa’y huwag natin gamitin ang ating mga tradisyon at kultura upang mapanira ng tao, kundi tulungan ang bawat isa at iahon mula sa mga paghihirap tungo sa pagiging kapwa-tao.

Reply

arnel gutierrez July 27, 2022 at 11:05 pm

bakit walang august 3 po?

Reply

Awit at Papuri Communications July 28, 2022 at 6:23 am

Narito po ang mga pagbasa para sa Agosto 3.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez August 1, 2022 at 10:04 pm

Pagninilay: Hindi natin makakalimutan no’ng sinalanta tayo ng isang mapinsalang bagyo, at ayon sa sa ating kasaysayan, ito ang pinakamalakas at pinakamapinsalang trahedya na naganap sa ating bansa. Hindi talagang inaasahan ng ating mga kababayan na ganyang kalupit ang paghampas ng mga alon sa kanilang mga bahay, at ganundin, malungkot ang sinapitan nilang mawala ng tirahan, ari-arian, at ang kanilang mahal sa buhay. Kaya makalipas ng higit dalawang taon, patuloy silang bumabangon sa kabila ng trahedyang kanilang dinanas. Mga kapatid, kapag sinalanta tayo ng mga kalamidad katulad ng bagyo, lindol, sunog, at pagsabog ng bulkan, ang unang reaksyon natin ay takot dahil ayaw nating mamatay, lalung-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nagpupursigido tayong maging handa at alerto upang hindi madamay. Pero sa kabila nito, naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay nasa piling natin?

Sa ating Unang Pagbasa (Jeremias 30:1-2, 12-15, 18-22), makikita natin na tila nga bang hinayaan ng Panginoon ang pagkawatak-watak ng Jerusalem sa kamay ng mga kalaban nito. Ngunit sinasabi rin ni Jeremias na higit na niloloob niya ang pagpapanumbalik ng lungsod na kung saan siya’y gagawa ng Bagong Tipan upang kilalanin ng mga tao na siya’y Diyos nila, at sila’y magiging tao niya. Itong tipan ay natupad sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan upang ipagkasundo ang tao sa Diyos Ama.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:22-36), makikita natin ang isa pang himala ni Hesus pagkatapos ang pagpapakain sa limang libong pagkain. Ang bangka ng mga alagad ay pinahahampas ng mga alon ng dagat at hangin, kaya sila’y natakot na lumubog. Biglang nagpakita sa kanila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya itong si Simon Pedro ay pursigidong lumakad patungo sa Panginoon. Ngunit dahil siya’y tumingala sa dagat, bigla siyang lumunod, kaya sinagip siya ni Kristo at tinanong kung bakit siyang nag-alinlangan.

Mga kapatid, makikita natin sa Ebanghelyong itong himala ni Hesus ay nakasentro sa pananampalataya. Ang kanyang pagdeklara na “AKO” ay inaalala ang pagpapahayag ng Diyos kay Moises sa nagliliyab na puno (Cf. Exodo 3:14). Ang kanyang paglalakad sa ibabaw ng tubig ay nagaalala kung paanong hinati ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang Pulang Dagat para makalakad ang mga Israelita sa tuyong lupain (Cf. Exodo 14:15-31). Kaya si Kristo ang bagong Moises sapagkat ang kaligtasang bigay niya ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus. Sa gitna ng ating mga problema sa buhay, dapat tayo’y sumampalataya sa Panginoon para tulungan tayong iharap ang mga ito nang may pagtitiis at patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y lumapit tayo sa Panginoon upang tulungan tayong masolusyon ang ating mga personal na suliranin. Nawa siya’y maging kaagapay natin sa kabila ng mga “bagyo ng ating buhay”.

Reply

Celine loveko August 2, 2022 at 3:21 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Roy Angelo B. Villarico August 2, 2022 at 9:34 pm

Salamat Sa Diyos……Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Francisco R. Azupardo August 4, 2022 at 8:54 pm

Salamat sa Diyos. Amen

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: