Lunes, Agosto 1, 2022

August 1, 2022

Play

Paggunita kay San Alfonso Maria ng Ligouri,
Obispo at Pantas ng Simbahan

Jeremias 28, 1-17
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Mateo 14, 13-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Alphonsus de Ligouri
Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Jeremias 28, 1-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila noo’y nasa patyo ng Templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias: “Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonia. Sa loob ng dalawang taon ay ibabalik ko sa Templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodnosor at dinala sa Babilonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquiam ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babilonia; aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonia.”

Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patyo ng Templo, “Amen! Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon! Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonia ang lahat ng kagamitan ng Templo, at ang lahat ng dinala roong bihag! Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya.”

Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon: “Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodnosor sa lahat ng bansa, at ito’y gagawin niya sa loob ng dalawang taon.” At umalis si Propeta Jeremias.

Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias: “Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo: Nawasak mo nga ang pamatok na kahoy ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila’y maglingkod kay Nabucodnosor, at magkakagayon nga; siya’y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang.” At sinabi pa ni Propeta Jeremias, “Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya’t ang sabi ng Panginoon: ‘Ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon!”

At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan,
pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita,
yamang sa ‘yong kahatulan lubos akong may tiwala.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Sa akin ay magsilapit ang sa iyo ay may takot,
maging yaong mga tao na alam ang iyong utos.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Sana’y lubos kong masunod ang buo mong kautusan,
upang hindi mapahiya’t tamuhin ko ang tagumpay.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Nag-aabang ang masama, upang ako ay mapatay,
ngunit ako’y magbubulay sa bigay mong kautusan.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin.

Poon, ituro mo sa ‘kin
ang utos mo upang sundin.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleuya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 13-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limpang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 24, 2020 at 9:20 pm

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:13-21), nasaksihan natin kung paanong pinakain ni Hesus ang limang libo. Makikita natin na siya ay mahabagin na Panginoon. Pinagaling niya ang mga maysakit at pinaupo niya ang mga tao. Sa awa at biyaya ng Diyos, dumami ang limang tinapay at dalawang isda upang makakain ang lahat ng naroroon. Natira ang ilang piraso ng tinapay na nakakapuno ng labindalawang bakol. Ibig sabihin nito na napakadakila ang Panginoon sa pagbibigay at pagbubusog. Kaya nga tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay ng buhay ni Kristo sa Krus upang tayo’y maligtas mula sa kasalanan. Tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, tayo’y kanyang pinapalusog ng kanyang biyaya, at nais niyang manahan sa ating mga puso upang makabahagi tayo sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng awa. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y umapaw ang habag ng Panginoon sa ating mga buhay at maging maawaain tulad niya at ng Ama sa ating mga kapwa.

Reply

Reynald Perez August 2, 2020 at 1:13 pm

PAGNINILAY: Hindi natin makakalimutan no’ng sinalanta tayo ng isang mapinsalang bagyo, at ayon sa sa ating kasaysayan, ito ang pinakamalakas at pinakamapinsalang trahedya na naganap sa ating bansa. Hindi talagang inaasahan ng ating mga kababayan na ganyang kalupit ang paghampas ng mga alon sa kanilang mga bahay, at ganundin, malungkot ang sinapitan nilang mawala ng tirahan, ari-arian, at ang kanilang mahal sa buhay. Kaya makalipas ng higit dalawang taon, patuloy silang bumabangon sa kabila ng trahedyang kanilang dinanas. Mga kapatid, kapag sinalanta tayo ng mga kalamidad katulad ng bagyo, lindol, sunog, at pagsabog ng bulkan, ang unang reaksyon natin ay takot dahil ayaw nating mamatay, lalung-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nagpupursigido tayong maging handa at alerto upang hindi madamay. Pero sa kabila nito, naniniwala ba tayo na ang Panginoon ay nasa piling natin?

Sa Unang Pagbasa (Jeremias 28:1-7), narinig natin ang pagbabali ng pamatok ng Babilonia na nagpapabihag sa bayang Israel. Ito ang nais gawin ni propeta Ananias sa patnubay ng Diyos at ni propeta Jeremias. Subalit narinig natin kung paanong binali ni Ananias ang pamatok ni Jeremias. Kaya nakita ng Diyos kung paanong sinuway siya ng isa dapat na maging tagapagpadala ng mensahe ng Diyos. Subalit makikita natin ang katatagan at katapatan ni Jeremias na patuloy na ipahayag ang tunay na mensaheng nagmula sa Panginoon.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:22-36), makikita natin ang isa pang himala ni Hesus pagkatapos ang pagpapakain sa limang libong pagkain. Ang bangka ng mga alagad ay pinahahampas ng mga alon ng dagat at hangin, kaya sila’y natakot na lumubog. Biglang nagpakita sa kanila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya itong si Simon Pedro ay pursigidong lumakad patungo sa Panginoon. Ngunit dahil siya’y tumingala sa dagat, bigla siyang lumunod, kaya sinagip siya ni Kristo at tinanong kung bakit siyang nag-alinlangan.

Mga kapatid, makikita natin sa Ebanghelyong itong himala ni Hesus ay nakasentro sa pananampalataya. Ang kanyang pagdeklara na “AKO” ay inaalala ang pagpapahayag ng Diyos kay Moises sa nagliliyab na puno (Cf. Exodo 3:14). Ang kanyang paglalakad sa ibabaw ng tubig ay nagaalala kung paanong hinati ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang Pulang Dagat para makalakad ang mga Israelita sa tuyong lupain (Cf. Exodo 14:15-31). Kaya si Kristo ang bagong Moises sapagkat ang kaligtasang bigay niya ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus.

Sa gitna ng ating mga problema sa buhay, dapat tayo’y sumampalataya sa Panginoon para tulungan tayong iharap ang mga ito nang may pagtitiis at patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y lumapit tayo sa Panginoon upang tulungan tayong masolusyon ang ating mga personal na suliranin. Nawa siya’y maging kaagapay natin sa kabila ng mga “bagyo ng ating buhay”.

Reply

Reynald David Perez July 31, 2022 at 4:12 pm

PAGNINILAY: Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob tungo sa mga taong nasa matinding pangangailangan o kaya nasa matinding pagsubok.

Sa Unang Pagbasa (Jeremias 28:1-7), narinig natin ang pagbabali ng pamatok ng Babilonia na nagpapabihag sa bayang Israel. Ito ang nais gawin ni propeta Ananias sa patnubay ng Diyos at ni propeta Jeremias. Subalit narinig natin kung paanong binali ni Ananias ang pamatok ni Jeremias. Kaya nakita ng Diyos kung paanong sinuway siya ng isa dapat na maging tagapagpadala ng mensahe ng Diyos. Subalit makikita natin ang katatagan at katapatan ni Jeremias na patuloy na ipahayag ang tunay na mensaheng nagmula sa Panginoon.

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:13-21), nasaksihan natin kung paanong pinakain ni Hesus ang limang libo. Makikita natin na siya ay mahabagin na Panginoon. Pinagaling niya ang mga maysakit at pinaupo niya ang mga tao. Sa awa at biyaya ng Diyos, dumami ang limang tinapay at dalawang isda upang makakain ang lahat ng naroroon. Natira ang ilang piraso ng tinapay na nakakapuno ng labindalawang bakol. Ibig sabihin nito na napakadakila ang Panginoon sa pagbibigay at pagbubusog. Kaya nga tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay ng buhay ni Kristo sa Krus upang tayo’y maligtas mula sa kasalanan. Tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, tayo’y kanyang pinapalusog ng kanyang biyaya, at nais niyang manahan sa ating mga puso upang makabahagi tayo sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng awa. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y umapaw ang habag ng Panginoon sa ating mga buhay at maging maawaain tulad niya at ng Ama sa ating mga kapwa.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 6:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Celine loveko August 2, 2022 at 3:10 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 4, 2022 at 8:52 pm

Salamat sa Diyos. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: