Sabado, Hulyo 23, 2022

July 23, 2022

Play

Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Brigida, namanata sa Diyos
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Jeremias 7, 1-11
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 24-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Bridget of Sweden, Religious (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Jeremias 7, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng Templo, at ipinasabi ang ganito, “Makinig kayo, mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo’y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: ‘Ito ang Templo ng Panginoon, ang Templo ng Panginoon!’ Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan.

Magbagong-buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa’t isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito’y banal. Talikdan na ninyo ang mga diyus-diyusan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman.

Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo’y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga diyus-diyusang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko’y siya ninyong ginagawa; pagkatapos, pumaparito kayo sa aking Templo at sinasabi ninyo, ‘Ligtas kami rito!’ Bakit? Ang akin bang Templo’y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao’y umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buhay na Diyos.

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Panginoon, sa templo mo, mga maya’y nagpupugad,
maging ibong layang-laya sa templo mo’y nagagalak,
may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar;
O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas.

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasa’y masasabing mapalad din,
habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin.

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo,
kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko.
Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo,
kaysa ako’y mapasama sa masasamang mga tao.

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Santiago 1, 21bk

Aleluya! Aleluya!
Sa kababaan ng loob
dinggin ang salita ng D’yos
upang kayo ay matubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: