Martes, Hulyo 19, 2022

July 19, 2022

Play

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Mateo 12, 46-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Mikas 7, 14-15. 18-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan.

Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan,
pinasagana mo’t muling pinaunlad ang bansang Israel.
Yaong kasamaan ng mga anak mo’y nilimot mong tunay,
pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan.
Ang taglay mong poot sa ginawa nila’y iyo nang inalis,
tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap,
ang pagkamuhi mong aming nadarama’y limutan nang ganap.
Ang pagkagalit mo at poot sa ami’y wala na bang hanggan?
Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan?

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Ibangon mo kami, sana’y ibalik mo ang nawalang lakas,
at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak.
Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas.
Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:47 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay paalala sa atin kung paano tayo’y tinatawag bilang Sambayanan ng Diyos. Nang sabihin ng isang tao na dumating ang ina at kapatid ni Hesus sa labas ng bahay, tila nga bang nagtaka ang Panginoon kung sino ang kanyang mga ina at kapatid. Ang mga kapatid na itinutukoy dito ay galing sa salitang Griyego na ‘aldephoi’ na nangangahulugang “kamag-anak” o kaya mga anak ng isa pang babaeng nangangalang Maria. At itinuro niya ang kanyang mga alagad at tagasunod bilang ina at kapatid. Hindi ninanais ni Hesus na magkumpara ng kahit sinong indibidwal, ni hindi niya tinatanggihan ang kanyang lahing dugo. Ang ginagawa niya ay palawakin ang Pamilya ng Diyos na kanyang Ama sa pakakasiguro na sinumang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Ama ay ang kanyang ina at mga kapatid. Ang ating Mahal na Birheng Maria ay isa sa mga mabubuting huwaran ng pagtatalima sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kababaang-loob, at pagiging masunurin.

Ipinahayag ni Propetang Mikas sa Unang Pagbasa ang mga kadakilaan ng Panginoong Diyos katulad ng paglikas ng kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Egipto. Ang pagiging matapat ng Panginoon sa kanyang mga pangako ay ang kanyang katapatan na gabayan ang mga taong nananalig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y makilala natin kung gaanong matapat ang Panginoon sa ating mga buhay, at bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa kanya, nawa’y patuloy tayong maging masunurin at matapat sa kanyang dakilang kalooban upang palagi tayong mabibilang sa kanyang Sambayanang umaasa sa kaluwalhatian ng langit. At ang pagsunod sa kanya ay may kasamang kaakibat ng tama at mabubuting gawain sa ibang tao.

Reply

Roy Angelo B. Villarico July 19, 2022 at 7:38 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

flor July 21, 2020 at 11:57 pm

Patnubayan mo ang buong bansa, Panginoon, at
Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan maghimala ka Panginoon sa bawat isa sa amin na nakakaranas ng pagsubok lalo na ang buong Mundo Panginoon.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Francisco Azupardo July 19, 2022 at 9:39 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko July 19, 2022 at 7:53 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA ????

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: