Lunes, Hulyo 18, 2022

July 18, 2022

Play

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 6, 1-4. 6-8
Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 12, 38-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Mikas 6, 1-4. 6-8

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel.

Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin.

Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, “Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Egipto, at tinubos sa pagkakaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo’y pangunahan.”

Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya’y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sumusunog,
bagaman ang mga toro’y hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pariseo kay Hesus, “Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?” Sumagot si Hesus, “Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayun din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing sasailalim ng lupa. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto! Sa araw na yaon, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay solomon ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 18, 2020 at 9:57 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas sa kanyang bayang sumuway at tumalikod sa kanya. Ipinaalala niya sa mga taga-Israel ang kanyang katapatan sa kanila, nang ilikas sila mula sa kamay ng mga taga-Egipto. Kaya tinanong ni Mikas ang bayan ng Diyos kung ano ang kanilang gagawin upang maging kalugud-lugod sila sa Panginoon. Natuntunan ng propeta na higit sa mga sakripisyo at pag-aalay ay ang paggawa ng katarungan at kabutihan sa ating kapwa bilang pagsunod sa dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos.

Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ng Panginoong Hesukristo sa mga eskriba at Pariseo. Alam natin na kritikal ang 2 grupong ito sa Panginoon sapagkat hindi sila naniniwala na si Hesus ay ang Anak ng Diyos. Kaya lumapit sila sa kanya upang humiling ng isang tanda, at tugon naman ng Panginoon na ang kanilang lahing masama at di tapat sa Diyos ang humihingi ng tanda para lang subukin siya at hanapin siya ng butas. Ang tanging tanda na ibibigay ni Hesus ay ang tanda ni Propeta Jonas, ang taong kinain ng isang malalaking isda at nanatili sa loob ng tiyan nito ng 3 araw. Dito inahintulad ang pagkamatay sa Krus ng Anak ng Tao at paglilibing sa loob ng 3 araw. At ito’y magiging tagumpay ni Hesus nang siya’y muling mabuhay mula sa kamatayan. Makalipas ang 40 araw, umakyat si Hesus sa langit nang may dalang paalala na siya’y muling babalik. Kaya ang kanyang muling pagpaparito ay higit sa pangangaral ni Jonas sa Nineve at ang pagbisita ng Reyna ng Timog kay Haring Solomon. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, ipinahahayag natin ang Kamatayan at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, at pinanabikan natin ang kanyang muling Pagdating sa wakas ng panahon. Kaya ang ating tugon ay kung kilala na natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi na natin kailangan pa ng iba pang tanda. Tayo ngayon mismo ay maging tanda ng kanyang pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at awa sa ating kapwa. Nawa’y tularan natin ang kanyang Anak na si Hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Celine loveko July 18, 2022 at 1:56 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 18, 2022 at 7:07 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: