Linggo, Hulyo 17, 2022

July 17, 2022

Play

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28
Lucas 10, 38-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 18, 1-10a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punongkahoy. Noo’y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang anu-ano’y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod nang halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi: “Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin.”

Sila’y tumugon, “Salamat, ikaw ang masusunod.” Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, “Madali ka, kumuha ka ng tatlumpung librang harina, at gumawa ka ng tinapay.” Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan, at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila’y kumakain.

Samantalang sila’y kumakain, tinanong nila si Abraham: “Nasaan ang asawa mong si Sara?”

“Nandoon po sa tolda,” tugon naman nito.

Sinabi ng panauhin, “Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko’y may anak na siya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kanyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 1, 24-28

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:
Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako’y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming sali’t saling lahi, ngunit ngayo’y inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga: sumainyo si Kristo at dahil dito’y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat, at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 8, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa D’yos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 17, 2019 at 9:40 am

This Sunday, we are given the opportunity to realiZe that the Lord is in our midst. In the Gospel (Luke 10:238-42), Jesus entered a village called Bethany and stayed with two sisters of man called Lazarus (not mentioned in this event), and they are Martha and Mary. We could see the different cultures present in welcoming guests. Martha serves the needs, while Mary sits at Jesus’ feet and listens. Martha commands him to let her sister serve, but the Lord tells her that in the midst of her anxieties, Mary has chosen “the one thing important”. That is why when she went to the Lord to announce that Lazarus has died, Christ told her that he is the resurrection and the life, and Martha’s response is: “I believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world” (John 11:27). As for Mary, when he visited them again six days before Passover, she anointed his feet with the oil made from costly pure nard, then wiped them with her hair and kissed them. Jesus called this an act of love that will be remembered before his burial. This is what we call the Bethany Experience. Aside from the Apostles, Lazarus, Martha, and Mary were also close friends of our Lord. When he visited them, they comforted him because they knew that he has been preaching to the crowds and performing miraculous signs. Likewise, the Lord is in our midst wherever we go and whatever we do. Despite the work we have either in school or office, we should always ask him to guide us and at the end of the day, thank him. That is why we have the Lauds (morning) and Vespers (evening) in the Liturgy of the Hours. And Sundays are opportune days to rest physically and spiritually by going to Mass, spending time with family, friends, and loved ones, and doing acts of charity and kindness to others. So as we journey down this road, may we always recognize that the Lord is with us, and our response should be faith and it’s manifestation in thoughts, words, and actions. May the Bethany experience help us to welcome him in our hearts and also to see and reach out to him in the faces of our brothers and sisters.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 16, 2022 at 1:24 am

PAGNINILAY: Ngayong Linggong ito, pinagninilayan natin ang dakilang presensiya ng Diyos at ang nararapat na pagtugon sa pagdanas ng kanyang presensiya sa atin.

Ang Unang Pagbasa ay ang pagtatagpo nina Abraham at Sara sa tatlong manlalakbay sa tolda ng Mamre. Agad inasikaso ng mag-asawa ang pangangailangan ng tatlo, pinatuloy niya sa kanyang tinitirahan, at pinaglutuan ng masasarap na pagkain. Matapos iyan, narinig natin sa pagbasa kung paanong isa sa mga lalaki ay nangakong babalik sa Mamre, sa panahaong magkakaanak na si Sara (matapos ang napakahabang taon ng pagiging baog). Makikita rito ang pagdalaw ng Panginoong Diyos sa tolda ng Mamre, at doon siya’y natanggap ang biyaya ng magkakaroon ng anak na ang pangalan ay Isaac. At ang Pagbasang ito ay nagbibigay-inspirasyon sa Banal na Santatlo, na kung saan ang pagdalaw ng bawat Persona sa Iisang Diyos ay nagsisilbing paalala na kasama natin ang Panginoon kung tayo’y magiging tapat sa kanyang pag-ibig.

Ang Ebanghelyo ay nagpapahiwatig sa dalawang magkapatid na taga-Betania, na nag-anyaya si Hesus upang maghapunan sa kanilang tahanan. At narinig nga natin ang pagkakaiba: si Marta ay mas aligaga sa paglilingkod sa pangangailaga ng iba, samantala si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Hesus. At narinig nga natin ang reklamo ni Marta kung bakit nakaupo ang kanyang kapatid, subalit ang tugon ng Panginoon ay ang pag-aalala na ang pinakamahalagang bagay ng kanyang pagdalaw ay ipinakita ni Maria. Sa kabila nito, humanga rin si Hesus sa kusang-loob na paglilingkod ni Marta para sa kanyang pangangailangan. Ang Ebanghelyong ito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga nais pumasok sa buhay-relihyoso, lalung-lalo na sa mga magpapari. Katulad ni Marta, ito ang mga taong nais magkaroon ng aktibong buhay sa paglilingkod at pagtulong sa kapwa. At katulad naman ni Maria, ito ang mga taong nais maging taimtim ang kanilang pananalangin at pagninilay sa pagkakaroon ng kontemplatibong buhay. Kaya ang kwento ay nagpapakita kung paanong naipapakita ang pananampalataya na pinakikinggan, pigninilayan at isinasabuhay.

Ang Diyos ay kapiling natin, at patuloy siyang dumadalaw sa atin. Ang paalala sa atin ay ang lubos ng pagtanggap sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagkakaroon ng matatag na relasyon sa pananalangin, katulad ng ipinakita ng magkapatid na sina Marta at Maria. Sila rin ay naranas na mawalan ng kapatid na si Lazaro, ngunit dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesus bilang Buhay at Muling Pagkabuhay, naibangon muli si Lazaro apat na araw matapos itong pumanaw. At nagpasalamat din ang dalawang magkapatid: si Marta ang naghanda ng mga pagkain, samantala si Maria naman ay ang nagbuhos ng langis sa paa ni Kristo, at pinunasan ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang buhok. Kaya ipinapaalala ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang pagkakaroon ng katatagan sa Panginoon kahit sa mga oras ng pagdurusa, na ang mahalaga ay ang pagpapatuloy ng kabutihan, sapagkat haharap tayo sa kanya balang araw nang walang kapinstasan sa kaluluwa. Kaya nawa’y tumugon tayo sa tawag ng pananamapalataya sa mataimtim na pagninilay/pananalangin at buhay na paggawa ng mabuti/paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ibang tao.

Reply

Francisco Azupardo July 17, 2022 at 10:32 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko July 18, 2022 at 1:58 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: