Sabado, Hulyo 16, 2022

July 16, 2022

Play

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Mikas 2, 1-5
Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Mateo 12, 14-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Mikas 2, 1-5

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito’y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao.

Kaya nga, sinasabi ng Panginoon: “May inihahanda akong parusa sa sambahayang ito, at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian: ‘Ganap na kaming nalipol; inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin.’”

Kaya’t wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yao’y hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan?
Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw?
Inaapi ang mahirap ng palalo’t tampalasan,
nawa’y ito ang mahuli sa patibong nilang umang.

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Ang masama’y naghahambog sa buktot na nilalayon,
tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon.
Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong:
“Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom,”
ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong.

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Sinungaling magsalita, lapastanga’t mapagbanta,
at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila.
Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang, at ang nasa’y
patayin ang walang sala’t walang malay na nilikha.

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa,
ika’y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila;
ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta,
pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila.

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.

Alam ito ni Hesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

“Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadha’y katarungan.
Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 17, 2020 at 9:37 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa natin ngayon ay mula kay Propeta Mikas, ang isang katulad nina Oseas, Amos, at Isaias. Ipinahayag niya sa kanyang buong aklat ang kabutihang-loob ng Diyos sa kabila ng pagsusuway at pagtatalikod ng tao. Narinig natin ngayon ang pagpaparusa ng Diyos sa mga gumagawa ng masasama at kasuklam-suklam na gawain. Sinasabing balang araw darating ang parusa ng Diyos sa mga tumutuloy sa ganitong paraan ng pamumuhay. Hindi magkakaroon ng bunga ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagkasuway at pagtalikod. Subalit makikita natin na dapat palaging manaig ang kabutihan dahil ang Diyos ay mabuti at matuwid. Kaya siya ang ating magiging Hukom sa huling araw upang maghatol batay sa ating pag-ibig sa kanya at sa kapwa tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa misyon ni Hesus sa daigdig. Matapos niyang pagalingin ang isang lalaking may lumpo sa kamay, gumawa pa siya ng maraming kababalaghan at itinuloy ang pangangaral ng Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos. Bagamat siya ay kilala ng maraming tao, ang mga Pariseo at eskriba naman ay inggit sa kanya. Dahil hindi niya pinagsabihan ang mga Apostol na nagpipitas sa Araw ng Pamamahinga, at dahil pinanggaling niya ang lalaking may lumpo sa kamay, nakipagsabwat sila sa mga tagasunod ni Haring Herodes upang iplano ang kanilang balak laban kay Hesus. Sa kabila ng mga ganitong banta sa buhay at misyon ng ating Panginoon, hindi siya tumigil sa kanyang gawain bilang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ang mahalaga kay Hesus ay ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama, na siyang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang tungkulin bilang ang Kristo. At alam din niya na dahil sa kanyang pagsunod ay inialay niya ang kanyang buhay upang itupad ang plano ng Ama para sa ating kaligtasan. Kaya magandang aral itong buhay ng ating Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas hindi dahil sa karangalan ng titulo, kundi sa kabutihang-loob mayroon siya para sa bawat tao. Kaya ang misyon niya noong siya’y namumuhay dito sa lupa ay ang ating misyon din para sa ikaluluwalhati ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Dong July 16, 2022 at 11:32 am

Panginoong jesus nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Celine loveko July 16, 2022 at 12:24 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 16, 2022 at 5:30 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: