Miyerkules, Hulyo 13, 2022

July 13, 2022

Play

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Enrico

Isaias 10, 5-7. 13-16
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Mateo 11, 25-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Henry, King (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 10, 5-7. 13-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Ikaw Asiria ang gagamitin kong pamalo
at malupit na kasangkapan ng aking galit.
Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko,
upang ito’y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman
at yurakang parang putik sa lansangan.
Ngunit wala ito sa kanyang isipan,
hindi ito ang kanyang hangad.
Ang layunin niya’y manira at magpasuko ng maraming bansa.
Sapagkat ganito ang sabi niya:
“Nagawa ko iyan pagkat ako’y malakas, marunong at matalino.
Inalis ko ang hangganan ng mga bansa,
at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan,
at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono.
Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon.
Dinampot ko ang buong daigdig
na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin,
walang pakpak na pumagaspas, ni huning narinig.”

Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito?
Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon?
Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito?
Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma
ay pagkakasakitin ng Panginoon.
At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan
mag-aapoy sa init ang kanilang katawan,
parang sigang malagablab.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol,
inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon.
Ang mga ulila, balo’t mamamayan ng ibang bansa,
pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa.

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Madalas na sinasabi, “Hindi kami pansin ng Diyos,
hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob.”
Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan:
hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang?

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Itong Diyos na lumikha nitong ating mata’t tainga,
akala ba ninyo’y bingi at ni hindi makakita?
Sa lahat ng mga bansa di ba siya ang hahatol?
Di ba siya’ng guro nila pagkat siya ang marunong?

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 9 comments… read them below or add one }

Alfredo G. Perez Jr. July 13, 2016 at 8:32 am

Tulad ng isang bata naka depende sa kanyang mga magulang, tayo ring mga mananampalataya ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya sapagkat alam niya ang makabubuti para sa atin. Salamat po sa Mabuting Balita sa araw na ito. To God be the Glory!

Reply

Reynald Perez July 12, 2020 at 4:13 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag sa pagbagsak ng kalaban ng bayan ng Diyos na Israel: ang Asyria. Nakita ng Panginoon kung paanong inalipin ang kanyang bayan sa mararahas na pagsakop at malulupit na mga kamay ng mga taga-Asyria. Kahit ilang beses nagkasala ang Israel laban sa Panginoon, hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Nadinig niya ang hinaing ng kanyang bayang nagsusumamo ng kalayaan. Kaya nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Isaias ang pagbasak ng malulupit at mababagsik na mga banyaga. Kaya sa huli, hindi nanaig ang Asyria sa patuloy na pagbibihag sa bayang Israel.

Ang Ebanghelyo ngayon ang panalangin ni Hesus bilang pagpupuri sa Ama nating Diyos. Pinasalamatan niya ang Diyos Ama dahil sa ipinahayag na mga misteryo sa mga mapagpakumbaba at mga may kabutihang-loob na katulad ng mga bata. Unawaain po natin na hindi pinapababa ng Panginoon ang mga marurunong at matatalino, sapagkat alam na nila ang tungkol sa Paghahari ng Diyos dahil sa kanilang pag-aaral at pagsisikap. Ngayon naman ito’y ipinapakilala sa mga taong hindi masyadong dakila at kilala, o sa madaling salita, mga taong may kababaang-loob. Ang mga misteryo rin ay ipinahahayag sa mga taong nais makilala pa ang Diyos. Ito’y sapagkat si Kristo bilang Anak ng Diyos ang unang nakilala sa kanyang Ama dahil siya’y nagmula sa kanya. Kaya ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang hinahayag na mukha ng Diyos.

Sa kabila ng mga iba’t ibang sitwasyon na ating hinaharap, patuloy ang Diyos sa kanyang pagpapamalas ng kabutihan sa atin. Kung tayo lamang ay magpapakumbaba at kikilalanin siya sa pamamagitan ng pagiging saksi ng Mabuting Balita ng kanyang Anak, tayo ay kanyang pagpapalain para makamtan balang araw ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan.

Reply

Roy Angelo B. Villarico July 13, 2022 at 8:27 am

Sa Diyos Lahat Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Francisco R. Azupardo July 7, 2022 at 8:53 pm

Salamat sa Diyos. Amen.

Reply

Francisco Azupardo July 13, 2022 at 9:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Cathy Cristi July 13, 2022 at 10:40 am

Pinapurihan ni hesus ang Diyos Ama.

Ang pagpupuri at pasasalamat na ito ni hesus sapagkat ang pag hahari ng diyos ay inilihim sa mga marurunong at matatalino sinasabi nga po na ang marurunong o matatalino ay mataas ang tingin sa sarili sapagkat dahil sila ay matalino ay walang mali sa kanila kung atin din mababatid ang turing sa isang matalino ay leader dahil sa sila ay madaming alam ay sila ang pinamumuno kumbaga walang silang ibang pakikinggan sapagkat sila nga yung leader dapat sila ang masusunod,

Kung ating maaalala na sa paaralan kapag nag bobotohan ang laging iboboto na president ay ang matatalino syempre po para sumunod sa kanya ang lahat dahil kung ang nilulok ay hindi gaano marunong o matalino ay hindi nga naman susundin. (Hindi naman po nilalahat, base lamang po sa obserbasyon pero hindi nilalahat)

Sabi nga po ni ate reign dito po sa kalupaan ay mas pinipili ang matatalino o marurunong ngunit sa panginoon ay inilihim sa kanila ang mga karunungan at ang paghahari ng diyos

Sabi nga po sa ISAIAS 6:9
At sinabi niya, “Humayo ka at sabihin mo sa mga tao: ‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa; tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

Sapagkat ang matatalino ay sariling panuntunan o sariling pangunawa, hindi sila nakikinig ng hindi saklaw ng kanilang katalinuhan.

Kung kayat ipinagkaloob ang kaluwalhatian ng diyos sa mga bata, sabi nga ng karamihan ang mga bata ay may kababaan ng kalooban, marunong makinig, at sumusunod sa mga nakakataas sa kanila, ang mga bata din ay may takot sa magulang at ang mga bata ay marunong mag appriciate ng kahit na maliliit na bagay lamang, ganito ang kaugalian na ninanais ng panginoon na ipagkaloob ang kanyang kaluwalhatian, dahil alam ng panginoon na sa mga taong ito ay may pitagan ang kanyang pagiging panginoon.

Sinasabi din po sa gospel na ito na nakikilala ng ama ang anak at nakikilala ng anak ang ama.

Kahit nababatid ni hesus ang isipan ng kanyang ama si hesus ay pitagan pa din sa ama, siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa ng ama para sa kanya, kahit na sila ay iisang diyos si hesus ay nag pupuri at nagpapasalamat sa Amang kataastaasan.

Reply

Ronaldo C. Paningasan July 13, 2022 at 5:06 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo….

Reply

Celine loveko July 14, 2022 at 2:00 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: