Martes, Hulyo 12, 2022

July 12, 2022

Play

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 7, 1-9
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Mateo 11, 20-24


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang kapanahunan ni Acaz, na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Siria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Siria at ang Israel. Kaya’t ang hari, gayun din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animo’y mga punongkahoy na inuugoy ng hangin.

Sinabi ng Panginoon kay Isaias: “Isama mo ang iyong anak na si Sear-Jasub at salubungin ninyo si Acaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa Tipunan ng Tubig sa Itaas, sa daang patungo sa Bilaran ng Damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya: ‘Humanda ka! Pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Siria at ng anak ni Remalias; ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas.’ Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Siria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi:

‘Lusubin natin ang Juda,
pasukuin natin at sakupin,
papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel.’
Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit.
Pagkat ang Siria’y mahina pa sa Damasco na punong-lungsod niya
at ang Damasco’y mas mahina kay Haring Rezin.
Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng animnapu’t limang araw.
Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong-lungsod,
at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka.
Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Dakila ang Poon, dapat papurihan,
sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal.
Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos
ay dakong mataas na nakalulugod,

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Bundok sa hilaga na galak ang dulot,
sa lahat ng bansa nitong sansinukob.
Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman,
sa loob ng muog ng banal na bayan.

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Itong mga hari ay nagtipun-tipon,
upang sumalakay sa Bundok ng Sion;
sila ay nagulat nang ito’y mamasdan,
pawang nagsitakas at nahintakutan.

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

Ang nakakatulad ng pangamba nila
ay ang pagluluwal ng butihing ina.
Sa hanging amiha’y kanyang winawasak
ang naglalakihang barkong naglalayag.

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod
sa kanyang banal na lungsod.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 20-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan. “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana’y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 12, 2022 at 5:28 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang paalala ni Isaias kay Acaz tungkol sa pagkakaroon ng katatagan ng Juda laban sa mga nagbabalak ng masama sa kanya. Sinabi ng Panginoon Diyos na hindi niya tutularan ang kanilang masamang plano, sapagkat siya ang magiging gabay ng kanyang bayan, kaya ang mga nagplalano ng masama laban sa Juda ay kanyang pipigilin. Kaya nga matapos itong pagbasa, maririnig natin ang utos ng Poon kay Acaz na humiling ng isang tanda mula sa Panginoon na na mas mataas pa sa langit at mas malalim pa kaysa sa Sheol. Ngunit nagmatigas ang hari, subalit sinabi ni Isaias na hindi dapat niyayamot o ginagalit ng Diyos. Sapagkat ang tanda ng Diyos ay ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng paglilihi ng isang dalaga sa batang lalaki, na ang pangalan ay Emanuel (“Diyos ay sumasaatin”). Si Hesus ang tanda ng pangako ng kaligtasan ng Diyos.na magiging tagapagtanggol ng kanyang bayan, at gayun din ang pagbukas ng puso’t isip ng tao tungo sa pagsunod sa kalooban ng Ama.

Ang ating Ebanghelyo ay isang hinanakit ng ating Panginoong tungkol sa mga bayang hindi tinatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinumbatan niya ang mga bayan ng Corazin at Betsaida sapagkat narinig nila ang mensahe niya, ngunit hindi ito’y pinanindiggan nang mabuti. Sinumbatan din niya ang kanyang itinuring na tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito’y pilit na nagmamataas para sa sariling kapakapanan. Tila nga ba nakaktakot ang babala ni Hesus na mabigat na parusa ang haharapin ng mga bayan na ito sa Araw na Paghuhukom. Makikita natin dito yung awa at habag ng Panginoon na pagbigyan ng pagkakataon ang mga bayan ng Corazin, Betsaida, at Capernaum na sundin ang mga utos ng Panginoon. Sabi nga dun sa ating Aleluya Verse: “Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon” (Salmo 94:8). Mahalaga rin dito na ang konsepto ng isang lipunan ay dapat nakikinabang sa tinatawag na “common good” ng lahat ng mga mamamayan. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa at sa ibang tao ay ganyan din ang ginagawa natin kay Kristo. Kung ang ating bayan ay paninindigan ang katotohanan at kabutihan, tunay na pagpapalain tayo ng Panginoon habambuhay. Habang tayo’y namumuhay dito sa lupa, kailangan natin dinggin ang kanyang mga mensahe at isabuhay ang mga ito nang sa gayon ang ibang tao rin ay gagawa ng mabubuting bagay para sa ikararangal ng ating Poong Maykapal.

Reply

Francisco Azupardo July 12, 2022 at 10:28 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko July 12, 2022 at 3:04 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: