Linggo, Hulyo 3, 2022

July 3, 2022

Play

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourteenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Isaias 66, 10-14k

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Magalak ang lahat,
magalak kayo dahil sa Jerusalem,
ang lahat sa inyo na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin;
Kayo’y makigalak at makipagsaya,
lahat kayong tumangis para sa kanya.
Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya
tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina.
Sabi pa ng Panginoon:
“Padadalhan kita ng walang
katapusang pag-unlad.
Ang kayamanan ng ibang bansa
ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog.
Ang makakatulad mo’y sanggol
na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina.
Aaliwin kita sa Jerusalem,
tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.
Ikaw’y magagalak pag nakita mo
ang lahat ng ito,
ikaw ay lalakas at lulusog,
sa gayun, malalaman mong
Akong Panginoon ang kumakalinga
sa mga tumatalima sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Ang lahat sa lupa ika’y sinasamba
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siya’y naghaharing may lakas ang bisig.

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyos! Siya’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kanyang pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.

Sangkalupaang nilalang
galak sa Poo’y isigaw.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 6, 14-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibuta’y patay na para sa akin at ako’y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga’y ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, nawa’y sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos!

Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko, para makilalang ako’y alipin ni Hesus.

Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a

Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-12. 17-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.’ Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, ‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaaan ninyo nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’ Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma!”

Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Lucas 10, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.'”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 2, 2022 at 4:31 pm

PAGNINILAY: Ang Linggong ito ay nakatuon sa pagtugon sa tawag ng Panginoon sa misyon ng kanyang Kaharian at ang lubos na pagtitiwala sa kanya sa ating pagmimisyon, kapwa sa mga oras ng ligaya at kagipitan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagsusugo ng Panginoong Hesus sa Pitumpu’t-dalawang alagad (na sumasagisag sa bawat bansa ng mundo, na nais ipahiwatig ni San Lucas sa panunulat ang kaligtasan ng Diyos na bukas para sa lahat). N’ung una, ang Mabuting Balita ay ihinabilin ni Hesus na ipahayag lang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Ngayon naman, ang misyong ito ng pagpapalaganap at pagpapahayag ay ipapahayag nila sa kapwa mga teritoryo at bayan ng Israel at sa mga lungsod ng mga Hentil. Katulad n’ung sinugo ni Hesus ang Labindalawang Apostol, ganun din ang mga bilin niya sa 72 alagad: huwag magdala ng kahit anu-ano, ipahayag ang kapayapaan sa mga tutuluyan nilang tahanan, pagalingin ang mga maysakit, palayasin ang mga demonyo, buhayin ang mga patay, at ipagpag ang alikabok sa mga bayang ayaw tumaggap sa kanila. Kaya ito ay paanyaya na sa bawat misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, naroon ang pagtitiwala sa kanya, na siya ang makakapagbigay ng tunay na pagpapala na naaayon sa ating mabuting pinagsisikapan.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang kagalakan at pag-asa ng Jerusalem sa Panginoon na nagbibigay ng aliw at ginhawa, kahit sila ay sinakupan at pinahirapan ng mga taga-Babilonia. Ipinangako ng Panginoon ang kasaganaan sa banal na lungsod na katulad ng isang ilog na umaagos. At ang Jerusalem ay magsisilbing ina ng mga taga-roon dahil sila ay kanyang aalagaan sa kanyang mga kamay. At tunay nga ang sinabi ni San Pablo sa katapusan ng kanyang sulat sa mga taga-Galacia (Ikalawang Pagbasa) na kahit dumating pa ang mga unos at mga pighati ng ating buhay, ang ating ipagmamalaki lamang ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang kaganapan ng tunay na kaligtasan na higit pa sa ating mala-seremonya na pagsamba. Hindi naman sinasabi ni San Pablo na isantabi natin ang pagiging tunay na Kristiyanong Katoliko sa pagdarasal at pagsamba. Ang nais ipahayag niya sa atin na maging Katoliko pa rin tayo kahit sa mga oras na tayo’y nagdurusa, sapagkat nakikita roon ang ating katatagan sa pakikiisa sa mga paghihirap ni Kristo at ang pagsisikap pa na maging mas mabuting tao para sa iba.

Mga kapatid, ito ang ating panawagan bilang mga Kristiyano, na tumugon sa tawag ng misyon at magtiwala sa Panginoon sa ating pagmimisyon sa bawat pagkakataon at bawat pangyayari sa ating buhay.

Reply

Daisy Esplana July 3, 2022 at 8:21 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo!

Reply

Dong July 3, 2022 at 12:27 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesuskristo nazareno AMEN

Reply

Francisco Azupardo July 3, 2022 at 3:08 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko July 3, 2022 at 9:25 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: