Huwebes, Hunyo 30, 2022

June 30, 2022

Play

Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mga Unang Martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma

Amos 7, 10-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Mateo 9, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of The First Martyrs of the Holy Roman Church (Red)

UNANG PAGBASA
Amos 7, 10-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. “May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos,” aniya. “Dahil sa kasasalita niya’y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo’y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel.”

Pagkatapos, hinarap ni Amasias, si Amos, “Bulaan kang propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka maghanapbuhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari.”

Sumagot si Amos, “Hindi ako propeta – hindi ko ito hanapbuhay. Ako’y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong-igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasias, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon, ‘Ang asawa mo’y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
Nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan.

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay.

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

Ito’y higit pa sa ginto, maraming nagnanais.
Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit;
matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis,
kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.

Matuwid ang kahatulan
ng Panginoon ng tanan.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, lakasan mo ang iyong loob! Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Isinaloob ng ilang eskribang naroon, “Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos.” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas madali: ang sabihing, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka at lumakad,’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang Anak ng Tao’y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.” At sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka.” Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila’y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Ma.Julieta S. Catiis June 28, 2022 at 8:21 am

Magandang araw mga kapatid natin!

Pananalig! Pananampalataya ! Amen..
Eto po ang dalawang iisang kahulugang salita na kapag itinanim na sa ating puso, wala ka ng hahanapin pa. Andiyan na lahat ang ingredients na kailangan ng bawat isa sa atin lalo na sa pagharap sa mga bagong hamon na dumarating sa ating buhay. Magiging madali ang lahat kapag ito ang ating sandata sa pakikipaglaban sa mundong ito… Isang pitik lang ng ating Panginoon sa ating mga dinaranas ang papalit ay ginhawang lubos.. Mga kapatid, halika na, sama na para sa dalawang salitang ito na may iisang kahulugan. Tiyak na tiyak ang buhay mo ay giginhawa at masasabi mong napakagaang mabuhay dahil ako’y nasa palad ng ating Ama sa langit…Amen.

Reply

Reynald David Perez June 29, 2022 at 11:35 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay tungkol kay Propeta Amos, na kilala bilang “propeta ng katarungang panlipunan”. Ito yung madalas ipunto ni Amos sa mga taga-Israel o ang Hilagang Kaharian dahil sa kanilang pag-aalipusta at pagyuyurak sa pagkatao at karapatan ng mga mahihirap at mababa ang kalooban sa kanilang lipunan. Natuntunan ni Amasias, isang pari ng Betel, ang pangangaral ng propeta, kaya nagsumbong siya kay Haring Jeroboam. At hinarap ng paring ito si Amos at tinawag pa nito bilang “bulaang propeta”. Kaya tumugon si Amos na patuloy siyang mangnagaral laban sa kasamaan ng Israel. Hindi siya titigil sa pagsasalita sapagkat alam niya na pumapanig siya sa Diyos na dumidinig sa hinaing ng mga inaapi at inaalipusta ng mga makamundong lipunan.

Ang Ebanghelyo ay isa na naman kilalang kababalaghan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin ang kanyang popularidad sa maraming nayon at bayan ng Israel. Nais niyang mangaral sa isang sambahayan sa Capernaum, ang kanyang ikalawang siyudad ng paninirahan, at di inaasahang mapupuno ang bahay na kanyang tinutuluyan kahit hanggang sa labas. At pumasok sa eksena ang apat na lalaking dinadala ang paralitiko sa isang higaan. Dahil hindi sila makapasok, ginawa nila ang lahat para idala ang kanilang kaibigan palapit kay Hesus, kahit gumawa ng butas sa bubong ng bahay. At dahil sa kanilang malaking pananampalataya, sinabi ni Kristo sa paralitiko na ang mga kasalanan nito ay napatawad na. Ngunit pinagbulungan siya ng mga Pariseo at eskriba sapagkat tingin nila na nilalapastangan niya ang Diyos, na pinaniniwalaan nilang tanging magpapatawad ng mga kasalanan. Subalit natuntunan ni Hesus ang kanilang pinag-iisip at hinamon sila kung sasabihin niya sa paralitiko na ang kasalanan nito ay napatawad na o kaya iutos sa taong ito na gumaling. Kaya pinatunayan ni Kristo na siya’y may awtoridad mula sa Diyos Ama na magpagaling hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa espirituwal na paraan. At sa huli, namangha ang mga tao sa ginawa ng Panginoong Hesus na hindi katulad sa nakita nila noon na mga kababalaghan sa nakaraan.

Mahalaga dito sa ating kwento ngayon ang pagkilala na Diyos na patuloy na humihilom sa bawat sugat na ating nararasanan, pisikal man ito o espirituwal. At ang pagtanggap ng kanyang pagpapagaling ay nangangahulugang idala rin natin ang ibang tao palapit sa kanya, katulad ng 4 na lalaki na nagdala ng kanilang kaibigang paralitiko nang ito’y pinaggaling ni Hesus.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 30, 2022 at 10:34 am

Anong ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Tunay na ang magpapagaling sa ating karamdaman, maglulutas ng ating mga problema at magpapawala ng ating pangamba at takot ay ang PANANALIG. Kahit anong dalangin ng isang tao kung kulang o mahina ang kanyang pananalig sa Diyos ay hindi nito makakamtam ang kanyang hinihiling.

Kaya’t itunuro ni Hesus na kung tayo ay magdarasal ay ibigay mo ang buong tiwala at pananampalataya sa kanya. Sapgkat kung pagkatapos mong manalangin ay may pangamba ka pa din ay hindi lubos ang iyong pananalig.

Sinabi nga ni Padre Pio, Pray, Hope and don’t worry.

Sinabi din sa banal na kasulatan. Do not worry about anything, instead pray about everything.

Reply

Celine loveko June 30, 2022 at 1:38 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: