Biyernes, Hunyo 24, 2022

June 24, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus

Makatatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Punuin Mo kami ng iyong pagibig, Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-anak nawa’y mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay nawa’y makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na Puso ng ating Tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa Puso ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalanging ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na Puso ng iyong Mahal na Anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 21, 2022 at 1:28 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Ang debosyong ito ay madalas kilala sa pagkilala ng tao sa ating Panginoong Hesukristo bilang maamo at mapagkumbaba na puso, ang puso na nagmamahal, nagliligtas, at nagpapatawad. Maganda ang paglarawan ng mga Pagbasa ngayon ukol sa pagpapastol ng Panginoong Diyos sa kanyang kawan. Ang Diyos ay ang dakilang pastol na nangangalaga sa Israel, subalit alam niya na marami nang beses sumuway ang kanyang kawan, kahit ang mga itinuturing na ‘pastol’ (mga hari at prinsipe). Ngunit nakita natin sa pagsugo sa kanyang Anak na siyang Mabuting Pastol, natupad ang plano ng ating kaligtasan. Hindi ninanais ng Diyos na magkawalay tayo magpakailanman, kundi tawagin muli tayo sa kanyang awa at pagmamahal. Ito’y kasingtulad sa isang nawalay na kawan, na iniwan ng pastol ang 99 upang hanapin ang 1 nawawala, at kapag natagpuan niya ito ay tatawagin ang kanyang kaibigan upang magdiwang at magsaya sa nasumpung tupa. Ganito rin ang Banal na Puso ni Hesus, na ang kanyang puso ay nasugatan upang umalab ang pag-ibig ng Ama sa mas pagkilala ng mga tao sa tunay na sentro ng kanilang buhay.

Tunay ngang ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.

O Banal na Puso ni Hesus, maawa ka sa amin!

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 24, 2022 at 10:33 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 24, 2022 at 9:21 am

Maligayang Kapistahan ng Kamahal mahalang Puso ni Hesus sa inyong lahat!

Ang mga pagbasa ngayon ay patungkol sa Mabuting Pastol. Ano ang aral sa atin nito?

Kung ikaw sa ngayon ay sa palagay mong makasalanan ay wag kang mawalan ng pag-asa, huwag mong lalonh ilubog ang iyong sarili sa kasalanan, umalis ka sa kadiliman. Paano? Aminin mo ang lahat ng iyong gawang sala, pagkatapos ay pagsisihan ang mg aito kung bakit mo nagawa ito sa Diyos, manikluhod at humingi ng kapatawaran sa Maykapal, at ang huli ay ang pagsikapang matalikuran na ang pagawa ng kasalanan. Unti unti ay magakakaroon ka ng relasyon sa Diyos, ituturing mong Ama at kaibigan si Hesus na syang gagawing mong takbuhan kapag may pagsubok.

Mahabagin si Hesus, at maniwala ka man o hindi ay kinalulugdan ng Diyos ng isang taong makasalanan na nagbabalik loob sa kanya at nagsusumikap na maging matuwid. Tandaan mong iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa para hanapin ang isang nawawala at ng matagpuan nya ay nagdiwang sya.

Kapatid, ano ang pumipigil sa iyo upang magbago? Ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon?
Hinihintay lamang tayo ni Hesus, upang patawarin at yakapin at pangalagaan na parang tupa, na ibibigay sa atin ang ang sariwa at luntiang pastulan at malinis na batis. Halika na kapatid at makibahagi sa pgdiriwang ng Mabuting Pastol.

Reply

Celine loveko June 24, 2022 at 3:11 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo June 24, 2022 at 7:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: