Martes, Hunyo 14, 2022

June 14, 2022

Play

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 17-29
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

Mateo 5, 43-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 21, 17-29

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe: “Madali ka! Puntahan mo si Haring Acab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya: ‘Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay-tao. Ngayon nama’y pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo.’”

Sinabi ni Acab kay Elias: “Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway?”

Sagot naman sa kanya ni Elias: “Oo! Hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan! Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon: ‘Itatakwil kita! Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ako’y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala.’ Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel: Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sinuman sa angkan ni Acab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso; sinumang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak.”

Dahil sa mga sulsol ni Jezebel nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyus-diyosan, gaya ng mga Amorreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon.

Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya’t sinabi ng Panginoon kay Elias: “Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya’y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kayang angkan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ang kasalanan ko’y iyo nang limutin,
lahat kong nagawang masama’y pawiin.
Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:16 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez June 13, 2022 at 10:13 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay sumunod sa pagbasa kahapon matapos angkinin ang ubasan ni Nabat. Ipinahayag ni Elias kay Haring Acab ang balak na parusa ng Diyos sa kanya at kay Jezebel dahil sa pagkamkam na nagmamaaring lupa ng ibang tao. Kaya nagpakumbaba ang hari na huwag siyang isumpa ng Panginoon, at sa halip ay nag-ayuno siya bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya ipinahayag ng Diyos kay Elias na nagpakumbaba si Acab, at hindi paparusahan nito. Subalit dahil sa kanyang ginawang mga masasama, ang kanyang susunod na henerasyon ay sinumpaan ng Diyos. Makikita natin sa kwentong ito na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Subalit sa bandang huli, bagamat ang tao ay tuloy na nagkakasala, nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon upang ang tao ay magsisi, magbagong-buhay, at patuloy na mamuhay sa tamang landas at liwanag na puno ng pag-ibig.

Ang Ebanghelyo ngayon ay kadugtong ng Ebanghelyo kahapon. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinab pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit, Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano. Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 14, 2022 at 6:12 pm

Salamat Sa Diyos Amen!!!

Reply

Francisco Azupardo June 14, 2022 at 7:24 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen . Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 14, 2022 at 9:33 am

Ano ang mga aral at hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon?

Ang Unang Pagbasa ay paalala sa atin na ang Panginoon ay nagagalit sa mga taong sumusuway sa mga kautusan at may naka-ambang mabigat na parusa subalit paalala din ito sa atin na kung ikaw ay magsisi, maninikluhod, hihingi ng kapatawaran at magsisiskap na iwanan na ang gawang masama ay kahahabagan at patatawarin pa rin tayo ng Diyos.

Ang ebanghelyo ngayon ay isang hamon tungkol sa nararapat nating gawin sa mga taong nakasakit sa atin o sa ating kaaway.

Sa mundong ito, hindi lahat ay panig sa atin, marami ang uusig sayo, marami ang gagagwa ng hindi maganda laban sa iyo lalo na kung ikaw ay nakikitang nilang umaangat. Minsan ay sarili mo pang kapatid o kamag anak ang gagawa sa iyo nito. Kaya’t mahirap tanggapin at patawarin. Subalit amg nais ni Hesus sa atin ay pag-ibig pa din maging sa kaaway. Ipanalangin mo ang iyongbkaaway na makilala nya din si Hesus. At huwag mong ipanalangin na may mangyaring masama sa kanya. At lalong huwag kang mag isip na maghiganti. Ang kadalasang nababanggit ng tao kapag galit na galit sa kapwa nya ay “mamatay ka na sana!”. Napakasama pala ang banggitin natin iyon. Ang kailangan ay magtimpi, huminga ng malalim, intindihin ang tao kung bakit nya nagawa iyo at manalangin sa Diyos ng kapayapaan, kapayapaan mg puso at isipan. Dito natin hihilingin ang Espiritu Santo na syang gagabay sa ating mga desisyon sa buhay.

Isa pang aral ng ebanghelyo ay ang wag mamimili ng tao, kung amg pakikitaan mo lamang ng maganda ay ang iyong kaibigan ay wala tayong iniwan sa mga Hentil.

Reply

Celine loveko June 14, 2022 at 3:02 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: