Martes, Hunyo 7, 2022

June 7, 2022

Play

Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 7-16
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, sa ‘mi’y pasikatin,
liwanag sa iyong piling.

Mateo 5, 13-16


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 7-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias: “Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon.” Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae: “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin: “Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain.”

Sumagot ang babae: “Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng mai-gagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”

Sinabi sa kanya ni Elias: “Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel:

“Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan
at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw
na ang ula’y marapating papatakin ng Maykapal.”

Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila’y kumain – si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, sa ‘mi’y pasikatin,
liwanag sa iyong piling.

Sagutin mo ako sa aking pagtawag,
Panginoong Diyos na aking kalasag,
ikaw na humango sa dusa ko’t hirap,
ngayo’y pakinggan mo, sa aki’y mahabag.
Hanggang kailan pa kaya lilibakin
niyong mga tao ang iyong alipin?
Hanggang kailan pa nila iibigin
ang walang halaga’t pagsisinungaling?

Poon, sa ‘mi’y pasikatin,
liwanag sa iyong piling.

Dapat mapagkuro ninyo at malaman
na mahal ng Poon akong kanyang hirang,
dinirinig niya sa pananawagan.
Nagagalit ka man, sala ay iwasan,
sa loob ng silid ikaw ay magnilay.

Poon, sa ‘mi’y pasikatin,
liwanag sa iyong piling.

Poon, liwanag mo’y sa ‘mi’y pasikatin.
O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin,
higit na di hamak sa galak na angkin,
nilang may maraming imbak na pagkain
at iniingatang alak na inumin.

Poon, sa ‘mi’y pasikatin,
liwanag sa iyong piling.

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez June 7, 2022 at 3:04 am

PAGNINILAY: Sa Ebanghelyo (Mateo 5:13-16), hinihikayat tayo ng Panginoong Hesus na maging asin ng mundo at ilaw ng salibutan. Ang dalawang imahen ng asin at ilaw ay mahalaga sa buhay pangKristiyano sapagkat ang asin ay sumisimbolo sa pagbibigay-lasa sa mga pagkain, at ang ilaw naman ay sumisimbolo sa pagliliwanag nito. Ang asin na nagpapalasa ng pagkain ay tanda sa atin na kailangan magbigay kulay ang tamis nito sa paggawa ng makabuluhang bagay tungo sa ating kapwa at pati na rin sa Diyos. Ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman ay hudyat sa atin na kailangang magningning si Kristo sa atin upang siyang maging dahilan ng ating mga mabubuting gawain sa ikaluluwalhati ng Ama, at hindi lang pagpapakitang-tao. Kaya nga sa Unang Pagbasa (1 Hari 17:7-16), narinig natin kung paanong tinanggap ng biyuda ng taga-Zarepat sa kanyang bahay si Propetang Elias. Bagamat siya ay isang balo na hindi inaasan daw ng mga tao na matulungan, siya pa mismo ang nagpakain kay Elias nang may katapatan sa Panginoong Diyos. Kaya nga hindi mauubos ang harina sa loob ng lalagyan gaya ng ipinangako ng propeta na galing mula sa Diyos. Ang hamon sa atin sa pagsasadiwa ng kalayaan ay galing mismo kay Hesus, na maging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan.

Reply

Daisy Esplana June 7, 2022 at 6:16 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 7, 2022 at 9:35 am

“Huwag kang mag alala, humayo ka at sundin ang ipang uutos ng Panginoon at hindi mauubos qng harina sa lagayan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan”.

Napakagand ng mensahe ng Unang Pagbasa. Huwag tayong mangamba sa maraming bagay na hindi pa nangyayari, ang suliranin, kagutuman, karamdaman, pagtanda at kamatayan . Sundin lamang natin ang kalooban ng Diyos at hindi mawawalan, ang Panginoon ang gagawa ng paraan basta’t maging tapat lamang tayo sa kanya at pag-ibig ang ating pairalin sa buhay na ito.

Sa atin namang ebanghelyo ay inaanyayahan tayong maging asin at liwanag, ano ang ibig sabihin nito? Ang gawain ng asin ay magbigay lasa, samantalang ang silbi ng ilaw ay kalinawagan. Ikaw kapatid, ano ang purpose mo in life? Ang lahat ay may kadahilanan, sinabi nga na everything happens for a purpose. Tayo ay hinayaan mg Diyos na mabuhay sa mundong ito, bakit kaya? Ano kaya ang gusto ni Hesus na gawin mo? Ngayon suriin natin ang ating mga sarili, tayo ba ay katulad ng asin na nagbibigay lasa sa ating mga nakaksalamuha, tayo kaya ay katulad ng isang ilaw na nakakapagbigay liwanag sa kapwa nating nasa kadiliman? O puro pansarili lamang natin ang ating iniisip, may pakialam ka ba sa iba? Nagmamalasakit ka ba sa kapwa? Naiparamdam mo na ba nag pag ibig sa isang taong walang wala at nangangailanagan ng tulong. Kapag tayo ay lumisan na sa mundong ito, ano ang iniwan mong legasiya sa lupa?

Reply

Celine loveko June 7, 2022 at 3:19 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo June 7, 2022 at 7:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: