Huwebes, Mayo 26, 2022

May 26, 2022

Play

Paggunita kay San Felipe Neri, pari

Mga Gawa 18, 1-8
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Juan 16, 16-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Philip Neri, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 1-8

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscila. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Judio sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at doon na nakitira sapagkat sila’y manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya’y tumulong sa kanila. Tuwing Araw ng Pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga, at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Judio o Griego.

Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Judio na si Hesus ang Kristo. Nang siya’y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, “Kasalanan na ninyo kung kayo’y mapahamak! Hindi ko na sagutin iyon! Mula ngayoy’y tutungo ako sa mga Hentil.” Kaya’t umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos; karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Corintong nakikinig kay Pablo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

o kaya: Aleluya!

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

ALELUYA
Juan 14, 18

Aleluya! Aleluya!
Kayo’y di ko inulila,
babalik akong talaga,
magdudulot ng ligaya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 16-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Juan

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa kayang mga alagad: “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako’y inyong makikita uli.” Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya’y ‘Sapagkat ako’y paroroon sa Ama.’ Ano kaya ang ibig sabihin ng, ‘kaunting panahon na lamang?’ Hindi natin maunawaan!” Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya’t sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahonn, ako’y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu May 26, 2017 at 3:19 am

Purihin ang Diyos magpakailanman, makapangyarihan sa lahat, mapagmahal nang tunay at totoong pagasa nang lahat. Praise be to you o great provider and redeemer, o Lord of Lords!!

Reply

Reynald Perez May 28, 2019 at 5:07 pm

Pagninilay: Malapit na nating matapos ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa darating na Linggo ay ipagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. At sa Linggong matapos ito ay ang katapusan ng panahong ito sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Makikita natin sa Ebanghelyo ang mga huling diskurso ni Hesus sa gabi ng kanyang Misteryong Paskwal, ang gabi bago siya magpakasakit at mamatay, ngunit sa huli ay mabubuhay na mag-uli. Sinabi niya na sa kaunting panahon ay makakapiling niya sila sapagkat aalis na siya pabalik sa Diyos Ama. Hindi ito naunawaan ng mga alagad sapagkat hindi pa nila nabatid ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang mamatay sa Krus at muling mabuhay. Kaya ipinahayag ni Hesus na ang mga Apostol ay tatangis at magdadalamhati, habang nagagalak ang sanlibutan. Kaya ito nga ang nangyari noong Biyernes Santo nang si Hesus ay magdusa hanggang siya’y ipako sa Krus hanggang pumanaw ng ika-3 ng hapon, at tila nga ba’y masaya ang madla (na may kasamang pang-iinsulto at panunuligsa) habang siya’y nababayubay sa Krus. Ngunit bago pa ito mangyari, sinabi rin ni Kristo na ang mga alagad na nagtitiib sa kalungkutan ay sa bandang huli ay magagalak. Ganun na nga ang nangyari 3 araw matapos si Hesus ay ilibing, siya’y nagtagumpay laban sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang Muling Pagkabuhay. At nagpakita siya sa kanila dala ang kapayapaan at ang tungkuling maging mga saksi niya. Kaya narinig natin sa Unang Pagbasa ang bunga ng gawain ng mga Apostol sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo. Sa kabila ng mga panlalait at pangungutyang natanggap ni Pablo habang ipinapangaral na si Hesukristo ay ang Panginoon, hindi siyang pumigil sa pangangaral ng Mabuting Balita. Kaya nga ang kanyang pagpapahayag ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Sa ating buhay ay mararanasan din natin ang mga pagsubok sa buhay na parang magpapalungkot o kaya mapapanakit ng damdamin natin. Subalit alalahanin natin na ang galak ay mananaig, at ang kagalakang ito ay kaloob ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Kristong Muling Nabuhay. At nawa idala rin natin ang kagalakang ito sa mga taong naninirahan sa kalungkutan at takot na kasama nating lahat ang Panginoon sa bawat pagkakataon ng buhay.

Reply

Roberto M. Javier May 30, 2019 at 4:02 am

Salamat panginoon sa banal mong mga salita at saiyong banal na pangalam, na siya namin gabay sa araw-araw namin buhay,,, Pinupuri kanamin panginoo” In Jesus name” AMEN,,

Reply

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 20, 2022 at 8:48 pm

PAGNINILAY: Malapit na nating matapos ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa darating na Linggo ay ipagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. At sa Linggong matapos ito ay ang katapusan ng panahong ito sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes.

Makikita natin sa Ebanghelyo ang mga huling diskurso ni Hesus sa gabi ng kanyang Misteryong Paskwal, ang gabi bago siya magpakasakit at mamatay, ngunit sa huli ay mabubuhay na mag-uli. Sinabi niya na sa kaunting panahon ay makakapiling niya sila sapagkat aalis na siya pabalik sa Diyos Ama. Hindi ito naunawaan ng mga alagad sapagkat hindi pa nila nabatid ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang mamatay sa Krus at muling mabuhay. Kaya ipinahayag ni Hesus na ang mga Apostol ay tatangis at magdadalamhati, habang nagagalak ang sanlibutan.

Kaya ito nga ang nangyari noong Biyernes Santo nang si Hesus ay magdusa hanggang siya’y ipako sa Krus hanggang pumanaw ng ika-3 ng hapon, at tila nga ba’y masaya ang madla (na may kasamang pang-iinsulto at panunuligsa) habang siya’y nababayubay sa Krus. Ngunit bago pa ito mangyari, sinabi rin ni Kristo na ang mga alagad na nagtitiib sa kalungkutan ay sa bandang huli ay magagalak. Ganun na nga ang nangyari 3 araw matapos si Hesus ay ilibing, siya’y nagtagumpay laban sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang Muling Pagkabuhay. At nagpakita siya sa kanila dala ang kapayapaan at ang tungkuling maging mga saksi niya.

Kaya narinig natin sa Unang Pagbasa ang bunga ng gawain ng mga Apostol sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo. Sa kabila ng mga panlalait at pangungutyang natanggap ni Pablo habang ipinapangaral na si Hesukristo ay ang Panginoon, hindi siyang pumigil sa pangangaral ng Mabuting Balita. Kaya nga ang kanyang pagpapahayag ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Sa ating buhay ay mararanasan din natin ang mga pagsubok sa buhay na parang magpapalungkot o kaya mapapanakit ng damdamin natin. Subalit alalahanin natin na ang galak ay mananaig, at ang kagalakang ito ay kaloob ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Kristong Muling Nabuhay.

At nawa idala rin natin ang kagalakang ito sa mga taong naninirahan sa kalungkutan at takot na kasama nating lahat ang Panginoon sa bawat pagkakataon ng buhay.

Reply

Gina May 26, 2022 at 4:43 am

Papuri sa iyo Panginoong Hesukristo Amen

Reply

Francisco Azupardo May 26, 2022 at 7:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen.Aleluya.

Reply

Ferdy Baetiong Parino May 26, 2022 at 12:20 pm

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Sa kasalukuyang buhay nating ito, ay hindi pwedeng hindi tayo daranas ng kapighatian, pero ang hamon ay wag tayong bibitiw sa Diyos, wag tayong magdaramdam sa Panginoon sa nangyari sa atin, lalong huwag nating kwestyunin si Hesus kung bakit naganap sa buhay natin iyon. Huwag din tayong mag isip na lalong ibaon ang ang ating mga sarili sa kasalanan, huwag nating isiping pinabayaan tayo ng Diyos. At huwag mong sabihing hindi fair ang Diyos.

Ang Panginoong Hesus ay ay tapat sa kanyang mga pangako na pagkatapos ng kapighatian ay lubos na kagalakan ang ating mararamdaman. Ito ay kung mananatili tayo sa kanya kahit na binabayo tayo ng pagsubok. Ito ay kung pipiliin pa din natin ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ito ay kung magtitiis tayo at marunonh magsakripisyo at hindi puro reklamo at galit ang nasa puso.

Ang solusyon sa problema at pagsubok ay Panalangin at pananampalataya na hinding hindi kailnman tayo uulilain ni Hesus. Siya ang Ama at tayo ay mga anak nya.

Reply

Celine loveko May 26, 2022 at 3:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: