Biyernes, Mayo 20, 2022

May 20, 2022

Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Bernardino ng Siena, pari

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

Juan 15, 12-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifth Week of Easter (White)
or Optional Memorial of St. Bernardine of Siena, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 22-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao’y nagalak dahil sa kanilang narinig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

o kaya: Aleluya!

Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na,
purihin ka at awitan, ng awiting masisigla.
Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa,
gumising ka’t tugtugin mo yaong lumang lira’t alpa;
tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga.

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

Sa gitna ng mga bansa kita’y pasasalamatan;
Poon, ika’y pupurihin sa gitna ng mga hirang.
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan,
nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan.
Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantuga’t
dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan!

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

ALELUYA
Juan 15, 15b

Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 12-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 19, 2022 at 6:30 pm

PAGNINILAY: Ang batayan ng ating pagiging Kristiyano ay nakasentro sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang pinakabuod ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo.

Ang ating Ebanghelyo ay dumudugtong sa imahen ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Puno ng Ubas at tayo ang mga sanga. Bilang Mesiyas, naparito siya upang sundin ang dakilang kalooban ng Ama. At sa harap ng kanyang mga Apostol habang naghahapunan siya noong gabi ng kanyang Pagpapakasakit, iniutos niya sa kanila na magmahalan katulad ng ginawa niyang pagmamahal. Ang pagmamahal na nais ipinakita ni Hesus ay hindi lang nakasabe sa kondisyon (“Eros”) o kagustuhan (“Philia”), kundi ang pag-ibig ay ipinapakita nang buong buo at walang kinikilingan “(Agape”). Ganito ang pagmamahal na ipinakita ni Hesus sa Krus hindi lang para tayo’y mailigtas, kundi para tayo’y maging marapat sa pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya’t bago niya sinapit ang mga huling sandaling iyon, sinabi niya na ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay para sa kapwa. Hindi lang ito’y nangangahulugang maging mga martir tayo na kailangan ang pagdanak ng dugo. Kundi ang pagiging “martir” ayon sa wikang Griyego ay pagiging saksi ni Kristo.

Sa bawat paraan na mahalin natin ang ibang tao, ito’y nangangahulugang gawin natin palagi ang tama at mabuti kahit kailangan nating magsakripisyo. At kapag ganito ang paraan natin ng pagmamahal bilang mga Kristiyano, tayo ay magmumunga ayon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya tayo’y hinirang ni Kristo na ipahayag ang Mabuting Balita ng kaligtasan dahil ito’y puno ng pagmamahal ng Ama para sa lahat. At kapag tayo’y naging tapat at masunurin sa tungkuling ito, mas mabubunga pa ang misyong ito hanggang sa mga susunod na henerasyon.

Reply

Daisy Esplana May 20, 2022 at 7:34 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo.Amen.

Reply

Francisco Azupardo May 20, 2022 at 8:32 am

Salamat sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoong Hesuskristo

Reply

Celine loveko May 20, 2022 at 3:13 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: