Martes, Mayo 17, 2022

May 17, 2022

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao,
dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of Fifth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 19-28

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan, sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe.

Ipinangaral nina Pablo at Bernabe ang Mabuting Balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos.

Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon, kasama ng mga alagad.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

o kaya: Aleluya!

Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan
sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman.

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

ALELUYA
Lucas 24, 46. 26

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo’y laang magtiis
nang tagumpay ay makamit
at sumaatin ang langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 27-31a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit babalik ako.’ Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo’y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko’y ang iniutos niya sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Patrick Cu May 17, 2017 at 10:21 pm

Purihin ka po Panginoon, totoong tapat at wagas magmahal sa amin. Aming butihing Panginoon, salamat po at kay’ buti niyo.

Reply

Bobby M. Javier May 21, 2019 at 4:54 am

Pinupuri kanamin panginoon,,, salamat sa mga banal mong salita at saiyong banal na pangalan, na siya namin gabay sa araw-araw,,,, In Jesus Name ” AMEN “

Reply

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:47 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 16, 2022 at 11:37 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pahayag ni Hesus na siya lamang ang makakapagkaloob ng kapayapaang hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kapag sinabi natin “kapayapaan”, ito’y hindi lang kawalan ng digmaan, karahasan, at poot. Ang kapayapaan ay ang presensiya ng Diyos. Subalit paano ba natin masasabing naroroon ang Diyos sa gitna ng kaguluhang laganap sa buong mundo? Sabi ni Hesus na siya’y babalik patungo sa Ama, at sa oras na yaon, siya’y iluluwalhati sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus na hahantong sa kanyang Muling Pagkabuhay. Ang kanyang Pagkabuhay ay nagdala ng kapayapaan sa mga alagad, at tinanggal ang kanilang pangamba at takot sa buhay. Kaya ang kanyang nalalapit na pagbalik noong panahong iyon ay nagsisilbi ng paanyaya’y upang magalak sa kanyang paghaharian. At tayong lahat ay inaayayahang manalig sa kanya sapagkat hindi mananaig ang “pinuno ng sanlibutan”.

Ang tinutukoy rito ni Kristo ay ang Diyablo na walang kapangyarihan sa kanya. Dito makikita natin na hindi mananaig ang kasamaan, kundi ang kabutihang dulot ng dakilang kalooban ng Diyos. Sina San Pablo at San Bernabe sa Unang Pagbasa ay nakaranas ng mga pagsubok sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Subalit nanaig pa rin ang tagumpay na pagdagdag ng mga mananampalataya. Sila rin ay humirang ng mga matandang pastol na mamamahala sa bawat komunidad. Ganoong kayaman ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita ni Kristo sapagkat nasa kanila ang presensiya ng Panginoon. At ang presensiyang iyan mismo ay masasabi nating sa Diyos lamang tayo makakamit ng kapayapaan.

Kaya ang hamon din sa atin ay maging mga instrumento ng kapayapaan sa ibang tao upang palaging magtagumpay ang pag-ibig ng Diyos para sa buong mundo.

Reply

Daisy Esplana May 17, 2022 at 9:18 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 17, 2022 at 9:35 am

Kamusta ka kapatid? Peace be with you.

Sa ating buhay ay lubhang napaka-abala natin, andami nating iniisip, minsan ay hindi na tayo makatulog sa dami ng iniisip, nalilipasan ng gutom, at hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Kahit pa sagana ang iyong hapag kainan, magandang bahay, magagarang sasakyan, madaming pera, may asawa at mga anak, may posisyon, ay wala ka pa ring kapayapaan. Bakit kaya?

Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Kapatid, huminto ka sandali, magnilay nilay, ipahingq ang iyong isip, huminga ng malalim, lumuhof at kausapin si Hesus. Matatagpuan ang kapayapaan kay Hesus sa pamamagitan ng pakikipag usap sa kanyan, una ay pagsisihan ang mga gawang kasalanan, pangalawa ay humingi ng kapatawaran, at ang panghuli ay sikapin ng matalikuran ang kasamaan. At kapg nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos at tinuring mo syang Ama at kaibigan ay dito mo na malalasap ang kapayapaan. Peace of mind, makakatulog ng mahimbing at mawawala ang pangamba at pagkabalisa. Take it easy, relax, sundin lang ang kalooban ng Diyos at manalangin.

Don’t worry about anything, instead pray about everything.

Sinabi din ni Padre Pio…. Pray, Hope and don’t Worry.

Peace be with you brothers and sisters..

Reply

Francisco Azupardo May 17, 2022 at 9:35 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko May 17, 2022 at 3:21 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: