Linggo, Mayo 15, 2022

May 15, 2022

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifth Sunday of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 21b-27

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat Simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antiquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.

Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

o kaya: Aleluya!

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingi niya ay mamamalagi.

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 21, 1-5a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa; wala na rin ang dagat. At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mananahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nila nang palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.” Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay!”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ni Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 13, 31-33a. 34-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Pagkaalis ni Judas mula sa Huling Hapunan, sinabi ni Hesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao; at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: mag-ibigan kayo! Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Fr. Wilson Penaranda, MI May 19, 2019 at 9:45 am

Binibigyan ng karangalan ni Hesus ang Ama sa pamamagitan ng pagiging masunuring Anak na makikita sa kanyang mga gawin at ministeryo. Itinaas Niya ang level ng kanyang pagkamasunurin ng yakapin Niya ang krus. Kahit sa kamatayan nagbibigay karangalan si Hesus sa Ama. Ngunit nagawa ni Hesus ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at sa atin. Iniimbitahan din tayong tularan ang pagmamahal ni Hesus.

Reply

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruel arcega May 12, 2022 at 9:03 am

Sa unang pag- basa na pinaalalahan tayo kung anu dapat natin gawin sa bawat isa na magbigay ng kapanatagan at mabubuting payo sa kanilang mga kasamahan dahil haharap sila sa mga pagsubok habang naghihintay na tayo ay makapasok sa kahiraan ng Diyos. Dahil ay mga iba ay nawawalan nang pag-asa at nanghihina na na parang walang Diyos na nakikinig. Hindi ito ninais ng Diyos pero Ang Diyos ay hinahaan na manngyari ito upang turuan tayo na madalis ang ating kalooban at kalayaan. Dahil dinadarang sa apoy ang ginto para anu? Maging dalisay at lumabas ang 100% na ginto, dahil sa pagpasok natin sa kaharian ay tayo lahat ay may tunay na busilak na pagkatoo. At ito ang ipinahayag ni San Juan sa ikalawang pag-basa m na bagong langit at lupa, na mananahan ang Diyos sa kanyang bayan. Oo wala ang Diyos sa puso ng mga taong , maiitim ang kalooban, ang sinungaling, ang masamang budhi na mapang lingyang. Pero ang Diyos ay mananahan sa tahanan malinis at busilak. Kaya’t nililis ng Diyos tayo .At ang isang paaran ng paglilinis at pagdalisay ay umibig. Kung ang tubig nakakapaglinis ng dumi , kung ang Apoy nakakapaglutoi at anu ang magagawa ng umibig ng dalisay. Makakapag bago ng isang taong matigas ang puso. katulad ng ginawa ni Hesus sa atin. Salamat Hesus sa iyong pag -ibig..

Reply

Reynald Perez May 13, 2022 at 8:20 am

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa Ikalimang Linggo ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. At natutunghayan natin ang palapit na pagtatapos ng panahong ito sa Pag-akyat ni Hesus sa Langit at sa pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentekostes. Matutunghayan natin sa mga Ebanghelyo ang mga diskurso ni Hesus sa Huling Hapunan, kung saan nagbigay siya ng mga huling habilin bago siyang bumalik patungo sa Ama. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod ng paghuhugas ng paa ng mga Apostol at ang pagbubunyag ng kataksilan ni Judas. Dahil alam ni Hesus ang mangyayari sa kanya, ipinahayag niya ang kanyang darating na kaluwalhatian nang ipapakilala ng Ama ang kanyang Anak na nakabayubay sa Krus. Kaya inihabilin niya ang isang atas, at ito ay ang pagmamahalan sa isa’t isa. Ito ay bagong utos sapagkat hindi ito’y itinuturo ng mga Romanong sumasakop sa mga Israelita at sa mga punong saserdoteng namumuno sa Judaismo. Ang mga turo ni Kristo na mahalin ang kaaway, magpatawad ng 77 beses, itama ang pagkakamali sa mabuting paraan, at ang iba pang mga turo niya ay nakasentro sa pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pagkakilanlan sa ating misyon bilang mga Kristiyano. Kaya ito ang naging lakas nina San Pablo at San Bernabe sa Unang Pagbasa sa patuloy na pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa mga lugar sa Gresya at menoridad ng Asya. Kahit saan man sila pumaroon, narooon ang pagpapala ng Diyos na gumagabay sa kanila upang buksan ang pinto ng kaligtasan hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil.

Ang pag-ibig ay ang buod ng kasaysayan ng Kasulatan. Gaano man kabuti o kasama ang tao o bagay, patuloy na nagmamahal ang Panginoon upang magdulot ang kaayusan, kapayapaan, at buong pagtanggap at pagkalinga niya sa atin tungo sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ito ang magandang kaligayahang dapat asamin natin base sa inilalarawan ni San Juan sa Ikalawang Pagbasa, na ang bagong langit at bagong lupa ay inihanda sa atin ng Panginoon upang makita natin siya balang araw, at doo’y wala nang paghihirap, pagtatangis, at kahit ang kasamaan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lahat ng ating luha ay kanyang papawiin. Ang lahat ng ito’y bunga ng kaligtasang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit at Muling Pagkabuhay. Tagumpay ang Diyos sa kanyang plano ng pag-ibig, kaya’t hamon sa atin na magmahalan at maging mabuting instrumento sa bawat kapwa.

Reply

Roy Angelo B. Villarico May 16, 2022 at 3:20 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Parino May 15, 2022 at 10:33 am

Totoong napakahirap magmahal ng kaaway, lalo na kung ang taong ito ay patuloy kang ginagalit at mabigat ang nagawa sa iyong kasalanan. Yun nga lang mapatawad sya ay mahirap ng gawin, yun pa kayang mahalin sya.

Kaya’t paano kaya natin ito magagawa?

Hindi naman sinasabing agad agad, tayo ay tao lamang at natural sa isang tao ang makaramdam ng galit. Palilipasin natin ang galit, at hihingi tayo ng tulong ni Hesus na lukuban tayo mg Espiritu santo upang mas madali tayo magpatawad. Makakatulong din na tingnan natin ang ating mga biyaya, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga meron tayo na salat ang iba, at magpasalamat. Isipin din natin ang maaaring ibunga ng ating galit, maaaring mauwi ito sa magulong buhay katulad ng pagkabilanggo, asunto, makapatay tayo o tayo ang mamatay, na pagsisihan natin sa huli kung bakit natin pinairal ang galit. Totoong makapangyarihan ang panalangin, ipagdasal natin na kalamayin ng Diyos ang ating kalooban at ipagdasal din natin ang ating kaaway na makilala nya ang Diyos.

Reply

Dong May 15, 2022 at 12:16 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno AMEN

Reply

Celine loveko May 15, 2022 at 1:19 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo May 15, 2022 at 3:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: