Biyernes, Mayo 13, 2022

May 13, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Biyernes

Manalangin tayo nang may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa Langit para sa atin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, akayin Mo kami patungo sa iyong kaharian.

Ang Simbahan nawa’y akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa pamahalaan nawa’y maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga materyal na bagay nawa’y makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, nawa’y higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:32 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruel arcega May 12, 2022 at 10:52 am

Ang pag-basa sa araw na ito sa ikaapat ng linggo ng pasko ng pagkabuhay ay madalas natin naririnig sa misa sa mga patay. Dahil nais ipahayag na ang kamatayan ay susi upang makamit natin ang buhay na walang hanggan at ang ating patutunguhan ay sa bahay na atin Ama, kung saan ay meron tayo lugar o isang silid na inahanda para sa atin. Kaya’t huwag tayo mabalisa o matakot sa ating buhay na ito. dahil ipinaalam na maganda ang ating patutunguhan sa kabilang buhay.. Ang buhay dito lupa ay may hangganan. Pero meron tayong dapat na tanggapin na susi upang mabukasan natin ang lugar at mapuntahan natin . at ito ay si Hesus, na sinabi niya “ako ang daan , ang katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko”. Kaya’t nais ipapatid ay tanggapin natin si Hesus, siya ay magbibigay nang lahat na iito ay siya ang tunay na susi at ating kapanatagan sa buhay. Kayat huwag natin itoon lamang ang ating sarili dito , ang ating itutuon lamang ay patuloy ko bang tinatanggap si Hesus araw-araw, na nais ipahawag ay patuloy ba ako nagsiiskap maging mabuti. Dahil kung mabuti ang kalooban ko nasa akin si HESUS.

Reply

Reynald Perez May 13, 2022 at 5:39 am

PAGNINILAY: Sa araw na ito, tayo’y nagsisimulang pagnilayan sa mga diskurso ni Hesus sa Huling Hapunan. Para kay San Juan, ang salaysay ng paghahapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga Apostol ay isang alaala tungkol sa pamana ng pagmamahal na iniiwan niya sa kanila, at ito’y ipapahayag sa maraming tao, na kabilang tayo sa narinig ng mensaheng ito. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay isang magadang kaloob ni Hesus tungkol sa buhay na walang hanggan, Tatlong pahayag ng Panginoon ang pinakatanyag sa Ebanghelyo.

1.) HUWAG KAYONG MABALISA; MANALIG KAYO SA DIYOS AT MANALIG DIN KAYO SA AKIN.
Matatandaan natin ang pokus ng Ebanghelistang si San Juan sa kanyang panunulat ay upang kilalanin natin si Kristo hindi lang taong kaisa natin at patuloy umaako sa ating abang kalagayan, kundi pati rin isang Diyos na naglalakbay kasama natin sa ating buhay-pananampalataya. Ang ating tapat na pananalig sa Diyos Ama ay isang paanyaya na kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtitiwala kay Hesus ay isang tunay na pananampalataya na siya’y nakikinig sa ating mga hinaing para sa ating mundo, lalung-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Bahagi sa katauhan natin ang pangangamba kung dumating ang mga hindi kanais-nais na mga bagay sa ating karanasan. Bagamat tayo’y humaharap sa maraming pagsubok, hindi dapat tayo manatiling mabalisa. Bagkus ay tayo’y tinatawag na sumampalataya at magtiwala lang sa kagandahang-loob ng Diyos na siyang binibiyayaan ni Kristo sa lahat ng humahangad nito.

2.) SA BAHAY NG AKING AMA AY MARAMING SILID. AT PAROROON AKO UPANG IPAGHANDA KO KAYO NG MATITIRHAN.
Maganda itong pahayag ng Panginoon bilang paghahanda halos 2 linggo mula ngayon para sa Dakilang Kapistahan ng kanyang Pag-akyat sa Langit. Kaya ang mga diskurso ni Hesus sa mga darating na araw ay bilang paghahanda sa kanyang paglisan mula sa mundong ito patungo sa kanyang pinaroonan sa kalangitan. Nagmula siya sa Diyos Ama, kaya’t babalik rin siya sa tahanan ng Ama upang maghari sa atin. At dala niya sa kanyang pag-akyat ang pangakong kasama niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya alam natin na hanggang sa hantungan ng ating buhay sa daigdig, palaging kasama natin ang Panginoon. At nais niya tayong ipagkaloob ng biyaya ng buhay na walang hanggang sa kalangitan. Kaya ang ating patuloy na pananalig, pagiging tapat, masunurin sa dakilang kalooban, at pagpapadaloy ng kabutihan at pagmamahal ang ating dapat gawin upang makamtan natin ang walang hanggang kaligayahan kasama ng Diyos Ama at ni Hesus.

3.) AKO ANG DAAN, KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY. WALANG MAKAKAPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.
Ito ay isa sa mga 7 “Ako Ang” pahayag ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang katagang “Ako Nga” o “I Am” sa wikang Ingles ay katumbas ng pagpapakilala ng Panginoong Diyos kay Moises sa nagliliyab na punungkahoy (Cf. Exodo 3:1-15). Kaya makikita natin na hindi lang ang katauhan ni Hesus, kundi ang kanyang tunay na pagka-Diyos. Upang magbunga ang ating pananampalataya sa kanya na hindi tayo’y mabalisa, kailangan nating sundin ang utos at aral ng kanyang Mabuting Balita. Alam natin na ang kanyang mga salita ay puno ng buhay at ng Espiritu. Minsan nga’y humarap siya kay Poncio Pilato bago hatulang mamatay, at sinabing ang sinumang naninindigan sa Katotohanan ay nakikinig sa kanyang tinig. At ang kanyang pangako kay Sta. Maria bago buhayin ang kapatid nitong si Lazaro na ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng BUHAY na walang hanggan. At ang pagkakaroon ng paninindigan sa Katotohanan at pagpapahalaga sa Buhay ay ang ating paglalakbay tungo sa DAAN ng kaligtasan: ang Daan ng pagmamahal, kabutihan, at katarungan. Ang buo at taospusong pagkilala kay Kristo bilang Daan, Katotohanan, at Buhay ay ang ating tungkulin upang makamtan natin ang hantungan ng kagalakan kapiling ang ating Panginoon.

Mga kapatid, tatlong magandang pahayag ni Hesus upang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng ating pinagdadaanan na pagsubok, nawa’y tayo’y patuloy na manalig sa kanya hanggang makamit natin ang biyaya ng ganap na pamumuhay sa langit. At sa ating pagkamit nito ay ang pagkilala at pagsunod sa kanya bilang Daan, Katotohanan, at Buhay.

Reply

Francisco Azupardo May 13, 2022 at 8:10 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: