Miyerkules, Mayo 11, 2022

May 11, 2022

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.

Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

o kaya: Aleluya!

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez May 11, 2022 at 6:45 am

PAGNINILAY: Ipinapakilala ni Hesus ang kanyang sarili bilang buhay na naparito upang tayo’y bigyan ng buhay na walang hanggan sa kabilang banda ng mundong ito. At upang ito’y mangyari, siya’y naparito sa sanlibutan upang sundin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at kababalaghan. At sinabi niya na sinumang sumasampalataya sa kanya ay sumasampalataya rin sa Diyos Amang nagsugo sa kanya. At bilang katuparan ng ating pananampalataya ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa kasalanan. Subalit siya’y muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa na sundin siya bilang ilaw ng sanlibutan. Bago siyang umakyat ng langit, nag-iwan siya sa atin ng misyon na dapat nating tudpin alang-alang sa Mabuting Balita. At sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, ito’y isang tanda na ipaghahandaan niya tayo ng isang tahanan upang makapiling natin ang Diyos Ama.

Kaya ang inaasahan niya sa atin na gawing makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang makamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Subalit binalaan din niya tayo na magkakaroon ng hatol, at alam natin ito ang Huling Paghuhukom na magaganap sa katapusan ng mundo. Ngunit hindi ito bilang pananakot sa atin, kundi isang paalala na habang tayo’y nabubuhay, dapat manaig sa atin ang kabutihan at pagmamahal, alang-alang sa ginawa ni Kristo nang siya’y mamatay sa Krus at muling nabuhay mula sa libingan. Kaya itong ating pananampalataya sa Panginoon ay nawa’y maging matatag at mabunga sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain tungo sa kapwa na naayon sa pamantayan ng ating Diyos Ama.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 11, 2022 at 9:20 am

Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Naparito si Hesus hindi para tayo ay husgahan kundi para iligtqs at isama sa kanyang kawan.

Kaya’t kung tayo ay nasa kadiliman ngayon at walang takot tayong gumagawa ng kasalanan ay magnilay tayo. Huwag nating tuluyang ilubog ang ating sarili sa kasalanan. Nariyan si Hesus upang tayo ay yakapin. Ang kailangan lamang ay pagsisihana natin ang mga gawang sala, Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kapalaluang ito, at sikapin nating unti unting matalikuran ang paggawa ng kasamaan. At makakararamdam tayo ng tunay na kaligayahan, ng peace of mind at mamumuhay tayo ng wala ng pangamba sapagkat kapag panig tayo sa pag ibig, pag ibig din ang ating aanihin mula sa ating kapwa at kay Hesus.

Reply

Celine loveko May 11, 2022 at 3:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo May 11, 2022 at 6:56 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: