Linggo, Mayo 8, 2022

May 8, 2022

Play

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 13, 14. 43-52
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Pahayag 7, 9. 14b-17
Juan 10, 27-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday of Easter (White)
Good Shepherd Sunday
World Day of Prayer for Vocations

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 14. 43-52

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang Araw ng Pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay nang nararapat sa kagandahang-loob ng Diyos.

Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Judio nang makita nila ang maraming tao, kaya’t nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, “Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya’t pupunta kami sa mga Hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:

‘Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig.’”

Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya; at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan.

Kaya’t lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Judio ang mga babaing sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod: ipinausig nila sina Pablo at Bernabe, at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon, at sila’y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

o kaya: Aleluya!

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 7, 9. 14b-17

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa mga matatanda sa akin, “Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw; hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang Korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 27-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus: “Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 24, 2022 at 6:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 6, 2022 at 12:37 pm

PAGNINILAY: Ang Ikaapat na Linggo ng Pagkabuhay ni Hesus ay mas kilala bilang Linggo ng Mabuting Pastol. Mababatid natin sa Bibliya na ang pagpapastol ay isa sa mga pinakatanyag na hanapbuhay ng mga tao sa Luma at Bagong Tipan. Makikita natin sa Aklat ni Exodo na si Moises matapos niyang takasan ang tangka ni Faraon at nakitungo sa Midian ay nagpastol sa kawan ng kanyang biyenang si Jetro. Sa nagliliyab na punongkahoy siya’y tinawag ng Panginoon upang magsilbi bilang gabay ng mga Israelita sa pagkalikas mula sa pagkaalipin. Si Haring David ay ang pinakabata sa mga anak ni Jesse, na siya’y nagsisilbing pastol sa kanyang kawan. Siya’y pinili ng Diyos na pahiran ni Samuel ng langis upang maging susunod na Hari ng Israel. Si Isaias ay isa ring pastol na pinili ng Diyos na maging propeta upang magpahayag tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At si Hesus ay ang Mabuting Pastol ng ating mga kaluluwa dahil ang kanyang pakay ay akayin tayong lahat tungo sa kaligtasan. Bilang pastol, hindi niya nais tayo’y pabayaan sa kasalanan, ngunit tubusin sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus at Muling Pagkabuhay. Makikita natin sa buong kasaysayan ng Bibliya na ang pagpapastol ay nagsisimbolo ng isang mahalagang tungkulin tungo sa tupa. Kaya sinasabi ng Salmo 23 na ang Panginoong Diyos ay ang Pastol na hindi tayo kailanma’y kukulangin sa buhay. Alam natin na ang pastol ay namamahala sa pangangaalaga ng kanyang kawan, at kapag ang isang tupa ay sumuway ay kanilang hahampasin nito ng tungkod upang sumunod. Makikita dito na alam ng pastol ang amoy ng kanyang kawan sapagkat gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Ganun rin ang Panginoong Hesus na siya ang Mabuting Pastol.

Iba po ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Bilang Mabuting Pastol, si Kristo ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang Ama. Ang kanyang pagiging mabuti ay makikita rin sa kanyang katuwiran at katarungan sa mga panahong tayo’y sumuway sa dakilang kalooban. Minsan nga’y sinabi ni Arsobispo Socrates Villegas: “Ang tungkod ni Hesus kapag tayo’y nagkakasala ay AWA.” Siya ang maawaing Pastol na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay. Ipinakita niya ito nang ialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas at mas gawin pang matapat sa Diyos Ama. At dito’y ipinamana ni Hesukristo ang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita. Kaya makikita natin sina San Pablo at San Bernabe sa Unang Pagbasa na nagpapahayag ng mensaheng ito hindi lang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hentil. Si San Juan naman sa Ikalawang Pagbasa ay patuloy na nararanasan ng mga pangitain tungkol sa magandang biyaya ng buhay na walang hanggan. Matapos ng ating mga pagkaranas ng ginhawa at dusa sa lupang ibabaw, mararanasan natin balang araw ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan, kung saan mapapawi ang bawat lungkot sa atin sa pagpapahiran ng Diyos ng luha mula sa ating mga mata.

Kaya nawa tayo ay sumunod sa ating Mabuting Pastol sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita. Maging mabuting pastol din tayo sa ibang tao sa paggawa ng kabutihan at katuwiran sa kanila.

Reply

ruel arcega May 8, 2022 at 7:15 am

Ang ikaapat na linggo ng pasko ng pagkabuhay ay tinatawag ng ang mabuting Pastol na linngo, Good Sheperd sunday at Vocation sunday. Dahil nais nang simbahan na ipaalala sa na ang ating Panginoon ay mabuting Pastol, Ang Mabuting Pastol ang isinalarawan ng ebangelyo sa isang talinghaga kung saan ang pastol na mabuti ay hindi niya pinababayaan ang kanyang mga tupa kanyang ipinmahala at inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para hindi mapahamak ang mga tupa kanyang inaalagaan. Na ganyan di ang ginawa ni Hesus sa atin. Kaya sa mga unang kristiano na lawaran nang mabuting pastol na si Hesus ay ikinalong sa kanyang balikata ng tupa. Pagsasalarawan paanio tayo iniaalagaan ni Hesus. Halina tayo ay magpasalamat sa Diyos sa patuloy na tyao ay iniingatan na hindi tayo mapahamak, upang mapabilang tayo sa ikalawang pagbasa na makapiling tayo sa trono ng Mabuting PAstol.

Reply

arnel gutierrez May 8, 2022 at 8:48 am

malaking tulong po sa akin ito..bilang instructor sa choir maraming salamat po.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 8, 2022 at 12:16 pm

“Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y di sila mapapahamak“

Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin kung tayo lamang ay magiging masunuring tupa. Si Hesus ang Mabuting Pastol, samatalang tayo naman ang mga tupa. Kapatid kung ikaw ay makasalanan sa ngayon ay hindi pa huli ang lahat. Magnilay ka.. suriin ang iyong sarili.. anong klaseng tupa ka? Magsisi tayo…. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga gawang kabalastugan,,, mahiya tayo sa Diyos, matakot tayo sa Diyos…. At sikapin natin na matalikuran ma ang kasamaan. At pag nagsisikap tayo sa daan ng pagpapakabanal ay mararamadaman natin ang pangako ni Hesus na kailama’y hindi tayo mapapahamak.

Matatandaan na iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin lamang ang isang tupang naliligaw ng landas. At ng ito ay matagpuan nya ay nagdiwang sya. Kinalulugdan ng Panginoon ang makasalanang taong nagababalik sa kanya.

Purihin natin ang Panginoon!

Reply

Francisco Azupardo May 8, 2022 at 6:56 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: