Martes, Abril 26, 2022

April 26, 2022

Martes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-27
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Juan 3, 7b-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Second Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 32-37

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa.

Gayun ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya’t Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihi’y “Matulungin.” Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

o kaya: Aleluya!

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ikaw’y naroon na.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

ALELUYA
Juan 3, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Anak ng Tao’y dapat
na itampok at itaas
upang lahat ay maligtas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 7b-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo: “Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, ‘Lahat ay kailangang ipanganak na muli.’ Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.” “Paano pong mangyayari ito?” tanong ni Nicodemo. Sumagot si Hesus, “Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo: ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko’y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit – ang Anak ng Tao.

“At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din namin kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 25, 2022 at 11:35 pm

PAGNINILAY: Ang Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay pagsasariwa ng kaligtasang dulot ng Pagpapakasakit at Pagkamatay ni Hesus, na nagkaroon ng kabuluhan nang siya’y muling nabuhay mula sa libingan at nanaig ang kamatayan at kasalanan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na diskurso ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemo, isang Pariseong nais makinig at matuto mula sa kanya. Kahapon ay narinig natin kung paanong makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay patuloy si Hesus sa pagsasabing kailangan nating ipagsilang na muli sa binyag. Hindi naunawaan ni Nicodemo ang pahayag na ito na akala niya’y papasok pa ang tao sa sinapupunan ng ina. Dito pinaunawaan ni Hesus na walang nakapunta ng langit kundi ang Anak ng Tao. At sinipi ni Hesus ang kwento ng Bilang 21:4-9 kung saan itinaas ni Moises ang isang ahas na tanso sa isang poste, ganun din ang pagtataas sa Anak na Tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga sumasampalataya.

Makikita natin ang planong pangkaligtasan ng Diyos na natupad sa pamamagitan ni Hesus. At nangyari nga ang pangyayaring ito nang gunitain natin ang kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus noong Semana Santa. Ayon kay San Juan, si Nicodemo na kahit Pariseo ay naging malapit na kaibigan ni Hesus, kaya siya’y dumala ng mga pampalasa upang pahiran ang Katawan ng Panginoon. At makalipas ang ilang taon, sinasabi na si Nicodemo ay napabilang sa Ang Daan (sa Antiqouia silang tinawag na mga “Kristiyano”).

Ang Unang Pagbasa ay isang magandang paalala na kinalulugdan ng Panginoong Diyos sa kanyang Sambayanan. Makikita natin ito sa sinaunang Simbahan na patuloy na lumalago dahil sa pangangaral at pagbibigay-saksi ng mga Apostol para kay Kristo. Kaya sila’y nagkaisa sa ilalim ng iisang pananampalataya sa Ama at sa Anak. Ang pagkakaisa ay mahalaga upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pakiisa, nawa’y sikapin natin magpakatao para sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at talikdan ang mga masasama.

Reply

Roy Angelo B. Villarico April 26, 2022 at 11:17 am

Sa Diyos Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 26, 2022 at 9:20 am

Sinabi ni Hesus:
“At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din namin kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ang mga nakagat ng ahas ay hindi namatay ng tumingala sa ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Ang mga tuklaw ng ahas aya ang ating mga kasalanan at paghihirap dito sa lupa. Kaya’t kinakailangan nating tumingala sa langit at manalangin kay Hesus. Ikaw kapatid, kanino ka tumatakbo kapag binabayo ng ka nga mga pagsubok sa buhay? Sa alak?, sa bisyo? nagtatampo sa Diyos? Lalong inululubog ang sarili sa kasalanan? Sinisira ang buhay? Nag iisip magpatiwakal?
Kapatid, Diyos ang gawin nating takbuhan, sa simbahan tayo magtungo at tumingala kay Hesus na nakabayubay sa Krus. Bibigyan nya tayo ng kapayapaan ng isip, pauunlarin nya tayong muli, mararamdaman natin ang presensya nya na lagi lang syang nasa tabi natin. Magsisi tayo, humingi ng kapatawaran, magsikap matalikuran ang kasamaan at magugulat ka sa gantimpalang hatid sayo ng Panginoon… at dun mo madarama ang tunay at wagas na kaligayahn na hindi nabibili ng salapi.

Reply

Francisco Azupardo April 26, 2022 at 1:29 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko April 26, 2022 at 3:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: