Miyerkules, Abril 13, 2022

April 13, 2022

Miyerkules Santo

Isaias 50, 4-9a
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 26, 14-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of Holy Week (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 50, 4-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang Makapangyarihang Panginoon
ang nagturo sa akin ng sasabihin ko,
para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y
nananabik akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pang-unawa,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin.
Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y
di ko pinapansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.
Ang Diyos ay malapit
at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin?
Magharap kami sa hukuman,
at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

“Dahilan sa iyo, ako’y inaglahi,
napahiyang lubos sa pagkaunsiyami.
Sa mga kapatid parang ako’y iba,
kasambahay ko na’y di ako kilala.
Ang pagmamahal ko sa banal mong templo,
matinding-matindi sa kalooban ko;
sa akin bumagsak, paghamak sa iyo.

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Kaya naman ako’y wala nang magawa;
ang inasahan kong habag ay nawala,
ni walang umaliw sa buhay kong aba.
Sa halip na pagkain, nang ako’y magutom,
ang dulot sa aki’y mabagsik na lason.
Suka at di tubig ang ipinainom.

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Pupurihin ang Diyos, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.
Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Nagpupuri kami sa ‘yo,
Hari naming Hesukristo,
ang pagdamay mo sa tao
ay talagang patotoo
na kami’y minamahal mo.

o kaya:

Nagpupuri kami sa ‘yo,
Hari naming Hesukristo,
masunurin kang Kordero,
sa katubusan ng tao
hain sa krus ang buhay mo.

MABUTING BALITA
Mateo 26, 14-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Hesus?” tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Hesus.

Dumating ang unang araw ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Sumagot siya, “Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng Guro: ‘Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko’y sa bahay mo kakain ng Hapunang Pampaskuwa.’” Sinunod ng mga alagad ang utos ni Hesus, at inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Hesus, kasama ang labindalawang alagad. Samantalang sila’y kumakain, nangusap si Hesus, “Sinasabi ko: isa sa inyo ang magkakanulo sa akin.” Nanlumo ang mga alagad, at isa’t isa’y nagtanong sa kanya, “Ako po ba, Panginoon?” Sumagot siya, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang Anak ng Tao, ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya! Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon.” Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, “Guro, ako po ba?” Sumagot si Hesus, “Ikaw na ang nagsabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis April 17, 2019 at 6:06 am

Kadalasan sa buhay ng tao ang kanyang kaibigan pa ang siyang nagkakanulo sa kanya. Ito ang nangyari sa Panginoon, isa sa mga apostoles niys na si J udas Iscariote ang nagkalulo sa Kanys dahil lang sa kaunting salapi na ibibigay sa kanya. Bibihira sa tao ang magkaroon ng tapat na kaibigan at madalas ang kaibigan pa ang nagiging mortal na kaaway ng isang tao. Pangonoon nawa’y hanggang sa huling sandali ako ay maging isang tapat na kaibigan. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 8, 2022 at 2:36 pm

PAGNINILAY: Ngayong Miyerkules Santo, ito’y popular na tinatawag bilang “Spy Wednesday” sapagkat inaala nitong araw na ito ang pagbubunyag ni Hesus sa kanyang traydor. Ito yung narinig natin sa Ebanghelyo noong si Hudas Escariote ay pumunta sa mga punong saserdote, matatanda ng bayan, eskriba, at Pariseo upang tanungin magkano ang ibibigay nila sa kanya kapag ibinigay niya si Hesus sa kanila. At nagkasunduan sila na pagbayaran siya ng 30 pilak. At hindi nagtagal noong si Hesus ay nasa Huling Hapunan kasama ang kanyang mga Apostol, nabagabag siya nang aminin niya sa lahat na mayroon isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. Labis nagtaka ang 11, at paisa-isang nagtatanong kung sila ba ang gagawa ng ganyang klaseng kasalanan. Tinukoy ni Hesus na ang taong iyon ay sabay na sumasawsaw sa mangkok kasama niya. Kaya lahat ay nagulat nang malaman nilang si Hudas pala ang traydor sa kanilang kasamahan. Agad umalis si Hudas kasama ang pera para bigyan ng pagkakataong hulihin ng mga pinuno at mga kawal nito si Hesus.

Marahil maraming taong nagtataka kung ano nga ba ang layunin ni Hudas Escariote kung bakit niyang ipinagkanulo ang Panginoon. At higit pa diyan, magtataka rin tayo kung bakit imbes na humingi siya ng tawad kay Kristo dahil inamin niyang nagkamali siya kaya itinapon pabalik ang pera sa Sanhedrin, ay nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbibitay sa sarili. At marami nang mga eksperto sa Bibliya, teologo, at pati na rin mga patristikong ama ng ating Simbahan ay nagsulat ng kanilang mga pagninilay tungkol sa apostol na ito. At marahil may mga taong nais ipagtanggol si Hudas na kahit mali ang ginawa niya, hindi pa raw dapat natin husgahan ang kanyang pagkatao sapagkat siya’y nagsisi naman sa huli, kaya ang Diyos na ang may awa at hatol sa kanya. Anupamang bagay na iyon tungkol sa kanya na nais nating palalimin bilang mga Kristiyano, hindi pa rin mawawalay sa katotohanang ipinagkanulo ni Hudas Escariote si Hesus gamit ang 30 pilak. At ang aksyong ito ni Hudas ay nagbigay-daan sa mga pagkasunud-sunod na sinapit ng ating Panginoong Hesukristo ukol sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus. Subalit nangyari ang mga bagay na ito bilang katuparan sa kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang Ikatlong orakulo ni Isaias tungkol sa Lingkod na Panginoon, na kahit siya’y pinagtaksilan, pinaglurhan, pinag-insultuhan, at pinagtawanan, si Kristo ay naging masunurin pa rin sa kalooban ng Ama. Alam ni Hesus na kahit siya’y sumigaw mula sa Krus na “Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan”, alam niya na may isang mabuting mangyayari kapalit ng kanyang pagdurusa. At iyon ay ang biyaya ng kaligtasan na kahit tayo’y nagkasala sa Panginoon, hindi niya tayo sinuko. Bagkus inalay niya ang kanyang buhay dahil sa tatlong bagay:
1. Upang makita natin ang kalagayan ng kasalanan at kung paano itong pinuputol ang ating relasyon sa kanya, na hindi dapat tayo’y mamuhay sa kasalanan.
2. Upang tayo ay magkaroon pa ng bagong pagkakataon na baguhin ang ating sarili at sumikap na gumawa pa ng katuwiran at kabutihan sa kapwa, alinsunod sa mga utos at atas niya.
3. Upang mapahalagaan natin ang kahulugan ng pagdurusa, na hindi dapat palaging iniisip na “kanyang parusa sa atin”, kundi upang mas maging matatag pa ang ating pananampalataya at pagsisikap sa kanya, na balang araw malalampasan natin ang bawat pagsubok.

Reply

Francisco Azupardo April 13, 2022 at 12:48 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Hosanna. Amen

Reply

Celine loveko April 14, 2022 at 4:02 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: