Huwebes, Abril 7, 2022

April 7, 2022

Play

Huwebes sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 17, 3-9
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Juan 8, 51-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 17, 3-9

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang ating tipan: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa; at may magiging hari sa kanila.

“Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako’y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Canaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo.

“Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi,” sabi pa ng Diyos kay Abraham.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 94, 8ab

Kapag ngayo’y napakinggan
ang tinig ng Poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan
ang pagsasakatuparan
ng mithi n’ya’t kalooban.

MABUTING BALITA
Juan 8, 51-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Tandaan niyo: ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanma’y di makararanas ng kamatayan.” Sinabi ng mga Judio, “Ngayo’y natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral.

Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya’y namatay, gayun din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?” Sumagot si Hesus, “Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya’y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya’y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako’y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko; nakita nga niya ito at siya’y nagalak.” Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, “Wala ka pang limampung taon, at nakita mo na si Abraham?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘Ako’y Ako Na.’.” Dumampot sila ng bato upang siya’y batuhin, ngunit nagtago si Hesus at lumabas ng templo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 8, 2019 at 12:11 pm

Pagninilay: Malapit na po tayong pumasok sa mga Mahal na Araw, at gugunitain natin ang Misteryo ng ating Pagtubos mula sa ating mga pagkakasala. Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng tipang ipinagkasundo ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mula Abram, pinalitan ni Yahweh sa pangalang “Abraham” dahil ang patriarkang ito ay magiging “ama ng maraming bansa”. Ipinangako ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham ay magiging kasingbilang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga buhangin sa dalampasigan. At makikita natin mula sa lahi ng patriarka ay nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo na higit pa siya kay Abraham sapagkat siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos. Hindi ito pinaniwalaan ng mga Hudyo sapagkat binintang nila kay Hesus na nilalapastangan ang isa sa mga dakilang patriarkang pinili ng Diyos. Kaya direktang ipinahayag ng Panginoon ang kagalakan ni Abraham nang makita nito ang kanyang pagdating. At kahit anupamang paliwanag ni Hesus ay tinangka siyang batuhin, ngunit siya’y nakasingit at nakatakas. Mapapansin natin na ang mga imahe at krusipiyo ngayon ay tinatakpan ng lilang tela dahil sa pahayag na ito ng ating Ebanghelyo. Si Hesus ay nagtago hindi dahil siya’y natatakot, kundi hindi pa dumating yaong oras ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya nakatakip din ang kaluwalhatian ng Diyos upang ating matunghayan iyon sa Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Sabi nga: “If the glory of the Master is hidden, then his servants too should be hidden.” Nawa’y patuloy nating kilalanin ang DIyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng kanyang Anak na si Hesukristo na ating Panginoon.

Reply

Roy Angelo B. Villarico April 8, 2022 at 2:58 am

Thanks Be To God…Amen Alleluia Alleluia

Reply

Melba G. De Asis April 11, 2019 at 5:23 am

May ipinababatid noon sa mga hudyo ang Panginoong Hesukristo pero ayaw siyang paniwalaan ng mga ito. Sinasabi Niya na Siya ang isinugo ng Diyos Ama at sinasabi Niya na magiging tapat Siya sa kanyng pangako na ang lahat ng sumusunod at mananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

Panginoon nawa’y maging karapatdapat ako Saiyong pangako. Amen

Reply

Liberty C. Baligod April 11, 2019 at 7:31 am

Praise to you, Lord, Jesus Christ.

Nawa, Panginoon, tulungan mo ako na makamtan ang iyong pangako ang buhay na walang hanggan. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 7, 2022 at 4:01 am

PAGNINILAY: Malapit na po tayong pumasok sa mga Mahal na Araw, at gugunitain natin ang Misteryo ng ating Pagtubos mula sa ating mga pagkakasala.

Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng tipang ipinagkasundo ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mula Abram, pinalitan ni Yahweh sa pangalang “Abraham” dahil ang patriarkang ito ay magiging “ama ng maraming bansa”. Ipinangako ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham ay magiging kasingbilang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga buhangin sa dalampasigan. At makikita natin mula sa lahi ng patriarka ay nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo na higit pa siya kay Abraham sapagkat siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos. Hindi ito pinaniwalaan ng mga Hudyo sapagkat binintang nila kay Hesus na nilalapastangan ang isa sa mga dakilang patriarkang pinili ng Diyos. Kaya direktang ipinahayag ng Panginoon ang kagalakan ni Abraham nang makita nito ang kanyang pagdating. At kahit anupamang paliwanag ni Hesus ay tinangka siyang batuhin, ngunit siya’y nakasingit at nakatakas.

Mapapansin natin na ang mga imahe at krusipiyo ngayon ay tinatakpan ng lilang tela dahil sa pahayag na ito ng ating Ebanghelyo. Si Hesus ay nagtago hindi dahil siya’y natatakot, kundi hindi pa dumating yaong oras ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya nakatakip din ang kaluwalhatian ng Diyos upang ating matunghayan iyon sa Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Sabi nga: “If the glory of the Master is hidden, then his servants too should be hidden.” Nawa’y patuloy nating kilalanin ang DIyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng kanyang Anak na si Hesukristo na ating Panginoon.

Reply

Yolanda April 7, 2022 at 5:31 am

Ama patawad sa mga pagkakasala ko. Dasal ko ang kalusugan ng aking ina at naway iyo pong ipagkaloob ang dasal ko para sa aking pamilya at maging blessings sa aking kapwa
In Jesus Name Amen

Reply

Francisco Azupardo April 7, 2022 at 9:18 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 7, 2022 at 9:42 am

Ang mensahe ng Unang Pagbasa ay pauunlarin tayo ng Panginoon basta’t manatili lamang tyong tapat sa kanya, katulad ni Abraham.

Ang aral at hamon naman sa atin ng ebanghelyo ngayon ay pananamapalataya, paniniwala at pananalig kay Hesus. Huwag nating tularan ang mga judio sa Mabuting Balita, pagkatapos na sila’y pangaralan ng mga turo ni Hesus, pagkatapos nilang makasaksi ng mga kababalaghan ay may alinlangan pa din sila sa Mesiyas. Pagkatapos nilang masaksihan ang pagpapakain ng limang libong tao sa pamamagitang ng limang tinapay, ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang pagppagaling sa paralisado, bulag at ketongin, ay hindi pa din sila naniniwala na sya ang sinugo ng Ama.

Sa kasalukuyang buhay, kapag tayo ay mananalangin sa Ama ay ibigay natin ang ating buong pagtitiwala na tayo’y pakikinggan. Sapagkat kapag nagdasal ka at may pangamba ka pa din ay ibig sabihin ay hindi lubos ang ang iyong tiwala.

Ilang araw na lamang ay semana santa na, ang pinakabanal na panahon ng taon, isuko natin ang ating mga sarili kay Hesus, sundin natin ang kalooban nya, magsisi, humingi ng tawaf at magbago. Ang gantimpala ay darating ng hindi mo inaasahan.

Reply

Celine loveko April 8, 2022 at 2:36 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: