Miyerkules, Abril 6, 2022

April 6, 2022

Play

Miyerkules sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 14-20. 91-92. 95
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Juan 8, 31-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 14-20. 91-92. 95

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?” tanong ng hari. “Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may diyos na makapagliligtas sa inyo.”

Sinabi nina Sadrac, Mesac at Abednego, “Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo.”

Namula si Haring Nabucodnosor sa tindi ng galit kina Sadrac, Mesac at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrac, Mesac at Abednego at ihagis sa apoy.

Walang anu-ano’y napalundag si Haring Nabucodnosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, “Hindi ba’t tatlo lamang ang inihagis sa apoy?”

“Opo, kamahalan,” sagot nila.

“Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko’y diyos!”

Dahil dito, sinabi ng hari, “Purihin ang Diyos nina Sadrac, Mesac at Abednego! Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos; ginusto pa nilang sila’y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa diyus-diyusan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Pinupuri ka namin, Panginoon;
Diyos ng aming mga ninuno;
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman.
Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan,
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka, na nakaluklok sa maringal mong trono,
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa buong sangkalangitan;
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 8, 15

Mapalad ang nag-iingat
sa kanyang pusong matapat
ng Salitang nagbubuhat
sa Poong D’yos ng liwanag,
sa t’yaga’y aaning ganap.

MABUTING BALITA
Juan 8, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng Hesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo’y mga alagad ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” “Lahi kami ni Abraham,” tugon nila, “at kailanma’y di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?” Sumagot si Hesus, “Tandaan ninyo: alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo’y pinalaya ng Anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham; gayunma’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama; ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama.”

Sumagot sila, “Si Abraham ang aming ama.” “Kung kayo’y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa,” ani Hesus. “Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo’y tulad ng ginawa ng inyong ama.” “Hindi kami mga anak sa labas,” tugon nila. “Ang Diyos ang aming Ama.” Sinabi ni Hesus, “Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis April 10, 2019 at 5:50 am

Nuong unang panahon nakakausap ng tao ang Panginoon o kaya’y gumagamit siya ng mga angel upang gawin ang kanyang mga utos . Naging mahirap nuon sa mga tao na maniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus dahil hindi nila lubusang nauunawaan kung ano ang ibig Niyang sabihin lalu pa’t madalas ay gumagamit Siya ng mga Parabula. At lubusang nauwaan na lang ng mga tao ang mg katotohanan ng mga sinsabi ni Hesus matapos Siyang parusahan, ipinako at mamatay sa Krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw.. Nawa’y maging karapat dapat tayong lahat sa kabanal banalang Niyang Ispiritu at pagpapala.

Manalig tayo sa mga aral at utos ng Diyos, sa Kanya tayo umasa at magtiwala, Siya palagi ang dapat manguna sa ating buhay para makamit natin ang magandang Paraiso na Kanyang ipinangako ayon sa nakasulat. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:43 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 5, 2022 at 6:24 pm

PAGNINILAY: Sinasalaysay ng mga Pagbasa ngayon ang paninindigan para sa Diyos.

Ang Unang Pagbasa ay ang dramatikong salaysay tungkol kina Sadrac, Mesac, at Abednego. Ito’y nangyari noong panahon ng Pagkaalipin sa Babilonia, kung saan ang mga Hudyo ay ipinauutos na magpatihulog at sumamba sa malaking rebultong gawa ni Haring Nabudcodnosor. Mula sa napakaraming Hudyo na nagpatihulog, tatlong tao lang ang nanatiling nakatindig, at sila nga ang mga kaibigan ni Propeta Daniel na sina Sadrac, Mesac, at Abednego. Sila’y nanindigan na hindi sila sasamba sa kahit sinumang hari kundi ang Panginoong Diyos ng Israel. Kaya nang ipinatawag sila ng hari at narinig niya ang mga pahayag na ito, siya’y nagalit at hinatulang sunugin ang kanilang mga katawan sa loob ng pugon na pinainitan ng pitong beses. At nang sila’y maitapon na sa nagliliyab na apoy, napansin ng hari na may isang lalaking katabi nilang tatlo. Kaya tinanong niya ang kanyang mga lingkod, at sa gayon ay inutos na patayin ang apoy ng pugon. At dito’y pinuri ni Nabocodnosor ang Diyos nina Sadrac, Mesac, at Abednego, na siyang Diyos ng Israel. At siya ang ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay sa atin at iniaakay tayo tungo sa tamang pamamaraan ng ating buhay. Marahil ngayon ay sinasabi ng ibang teologo at eksperto sa Bibliya na ang “ikaapat na lalaki sa pugon” ay si Hesus, ang Anak ng Diyos. Samantala ang iba naman ay nagsasabi na ito’y anghel lamang. Kahit siya man ay si Hesus o isang anghel, napakalinaw ng pagbasa na ang Diyos ay nasa piling natin upang tayo’y hindi mapahamak ng mga panganib at hindi rin matukso ng kasamaan kung tayo’y tunay na nananalig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa patotoo ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Anak ng Diyos. Subalit hindi naniniwala ng mga taong dating humahanga sa kanya. Sila’y naniniwala na si Abraham ang kanilang ama. At nagtaka sila kung bakit pinahayag ni Hesus na kung sila’y susunod kay Hesus ay nasa kanila ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Hindi nila lubos na naunawaan ang misyon ni Hesus ay sundin ang kalooban ng Diyos Amang tumawag sa kanilang ninunong si Abraham. Kaya nga pinapatotoo ni Hesus ang kanyang sarili hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil puspos siya ng karunungan at ng Espiritu Santo na ipahayag ang kanyang sarili. Bagamat siya’y nagkatawang-tao upang makipamuhay sa kalakaran ng mundo maliban sa pagkakasala, hindi pa niya tinanggi ang kanyang pagka-diyos. At ang mahalaga sa kanya ay ang mapagkumbaba na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos.

Kahit siya’y pinag-iinitan ng mga Hudyo, patuloy pa rin nanindigan si Hesus tungkol sa kanyang sarili. Ito yung katotohanan sapagkat itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagpapakatotoo sa Diyos at sa sarili ay ang pagsunod sa mga mahahalagang utos at aral ng buhay. Katulad ng isang ama na ngangalaga sa bawat pamilya, ang Diyos ay ang ating Dakilang Ama na nagpapatnubay sa bawat isip, salita, at kilos natin sa buhay. Tunay na narinig at alam na natin ang kanyang mga salita sa Kasulatan at tayo’y sigurado na siya’y kapiling natin.

Ang hamon ngayon sa atin ay ang pagtupad sa kanyang dakilang kalooban bilang patotoo ng ating pananampalataya sa kanya. Ganun din dapat nating mahalin at tularan si Hesukristo sa pagpapahayag at pagbibigay-saksi sa kanyang Mabuting Balita.

Reply

Roy Angelo B. Villarico April 6, 2022 at 2:47 pm

To God Be All The Glory…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 6, 2022 at 9:27 am

Ano ng hamon at aral ng ating mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay ipinapa-alala sa atin na wag tayong bibitaw sa Diyos. Huwag tayong matakot sa anumang panganib sapagkat hinding hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lalo na kung tayo ay tapat sa kanya, kung tayo ay sumusunod sa kalooban nya, kung hindi natin sya tinatanggi o kinakahiya, kung hindi tayo lumalabag sa kautusan. Kung panig sa atin ang makapangyrihang Diyos, sino ang laban sa atin? Sa kaalukuyang panahon, laban lang kapatid! Tuloy lang ang buhay, huwag tayong patihulog sa mgagandang at masasarap na alok ng demonyo, kakampi natin ang Diyos.

Sa ating ebanghelyo nnaman ngayon, noong una ay ayaw ipasabi ni Hesus kung sino sya at ano sya. Ngayon at ng mga nakaraang ebanghelyo ay tahasan na nyang ipinahahayag na sya ang Anak ng Diyos. Subalit hindi talaga maunawaan ng mga unang tao o ng mga tao na nabubuhay ng panahong iyon sapagkat hindi pa nagaganap ang Pasion. Sa kasalukuyang panahon, na alam nating mga Katoliko ang naganap na pagpaphirap, pgapako sa Krus, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus, ano ang dahilan natin para hindi maniwala at manalig sa Kanya.

Ngayong panahon ng Kwaresma ay suriin natin ang ating mga sarili. Kamusta ka na kaptid? Ano ang mga pinag gagagawa mo ngayong panahon ng Kwaresma? Nagbabago ka na ba? Nagsisi ka na ba? Humingi ng kapatawaran? Nagdarasal ng mas madalas? Nagnglilimos? Nagsasakripisyo? O puro pasarap at kabalastugan pa din ang inaatupag mo?

Papasok na tayo sa pinakabanal na panahon, ang Holy Week. Kung ngayon ay makasalana ka pa din kapatid ay hindi pa huli ang lahat. Ang semana santa ay gawin nating inspirasyon sa pagbabalik loob.

Reply

Guendolyn Chiong April 6, 2022 at 10:05 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: