Huwebes, Marso 31, 2022

March 31, 2022

Huwebes sa Ika-4 na Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fourth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 7-14

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na nag-alis sa kanila sa Egipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa.”

Nagsumamo si Moises sa Panginoon, “Huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egipcio na ang mga Israelita’y inialis ninyo sa Egipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila’y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo.” Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 3, 16

Pag-ibig sa sanlibutan
ng D’yos ay gayun na lamang,
kanyang Anak ibinigay
upang mabuhay kailanman
ang nananalig na tunay.

MABUTING BALITA
Juan 5, 31-47

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao; sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan: ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma’y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo’y magkaroon ng buhay.

“Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo; alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya’y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo’y ang parangal ng isa’t isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo; si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako’y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 27, 2022 at 3:06 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang susunod na pangyayari matapos ang pagbibigay ng Diyos kay Moises ng Sampung Utos sa dalawang tableta. Natunghayan ng Panginoong Diyos ang pagsusuway ng mga Israelita laban sa kanya sa pagsasamba sa isang diyos-diyosang anyo ng matabang guyang yari sa ginto. Kaya’t plano ng Diyos na lipulin ang kanyang bayang naging matigasin ang ulo. Subalit namagitan si Moises na huwag ituloy ng Diyos ang kanyang plano bilang alaala sa kanyang pangako sa mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ganun din ang paglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Kaya’t hindi pinahintulot ng Diyos ang kanyang plano ng paglilipol dahil sa kanyang habag na pagkakalugod sa kanyang bayang Israel.

Ang Ebanghelyo ay ang patuloy na diskurso ni Hesus sa mga Hudyo tungkol sa Mesiyas. Ipinaalala ni Hesus sa kanila na ang kanyang mabuting gawain ay hindi para sa papuri mula sa tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito’y ipinahayag ni San Juan Bautista sa ilang nang ipaghanda niya ang taongbayan sa pagdating ng Mesiyas upang makilala nila ang plano ng Diyos na kaligtasan. Kaya inihalintulad ni Hesus ang kanyang pinsan na parang isang ilawan na nagliliyab ng ilaw upang maging gabay sa mga tao tungo sa liwanag ng kabutihan at kagandahang-loob. Subalit may mga taong katulad ng mga pinuno ng Judaismo ang hindi tumanggap kay Juan, at ganun din ang pagtrato nila kay Hesus. Bagamat sila ay dalubhasa tungkol kay Moises at sa Kautusan, hindi nila lubos na nakita ang katuparan nito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi nila kailanma’y natanggap ang pagka-Mesiyas ni Hesukristo.

Ang Panginoon ay ang Diyos na hindi mawawala sa ating piling. Ang tunay na pagkilala sa kanya ay pagsunod sa kanyang utos at sa Mabuting Balita na ipinahayag ng kanyang Anak na si Hesus. At sa ating pasasabuhay ng kanyang Salita, tularan nawa natin si Kristo sa isang halimbawa ng pagmamahal, paglilingkod, at pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa.

Reply

Roy Angelo B. Villarico April 1, 2022 at 3:31 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ronnie c Parati March 30, 2022 at 8:56 am

Napakagandang pagninilay

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 31, 2022 at 9:17 am

Ang Unang Pagbasa ay pagpapa-alala sa atin na ang Diyos ay mahabagin, mapgpatawad at nagbibigay pa ng paulit ulit na pagkakataon upang magbago ang isang bayan o ang tao. Ngayong panahon ng Kwaresma ay isabuhay natin ito, pakatandaan na hindi pa huli ang lahat, naghihintay lamang si Hesus na tayo’y magsisi, manilkluhod, humingi ng kapatawaran at unti unting talikuran ang kasamaan at makararamdam tayo ng tunay na kaligayahan sa piling nya.

Ang mensahe naman ng ebanghelyo ngayon ay pagsasakatuparan ng ating mga nababasa o naririnig sa Mabuting Balita. Kahit anong pagsasaliksik natin sa mga kasulatan kung hindi naman natin isinasabuhay aya para lamang tayong mga mapag imbabaw. Ang nais lamang natin ay ang parangalan ang isat isa pero ang parangalan si Hesus na sinugo ng Ama ay hindi nakikita sa ating mga kilos at salita.

Ang ginagawa ng Anak ay kung ano ginagawa ng Ama, kaya’t ang nais ni Hesus at ang karapat dapat nating gawin ay kung ano nman ang mga ginagawa ni Hesus. Hindi literal na magpagaling tayo ng bulag, pingkaw at paralisado, o di kaya nman ay bumuhay ng patay, Ang nais lamang at hiling ni Hesus sa atin ay makita sa ating pagkatao ang Diyos sa pamamaraang nagmamahal tayo ng ating kapwa. Nagmamahal na hindi pakitang tao, nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit, nagmamahal na katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili.

Halos lampas na tayo sa kalagitnaan ng Kwaresma at nalalapit na sa Mahal na Araw…. Kamusta ka na kapatid? Naumpisahan mo na ang pagbabago? Anong sakripisyo ang napili mo? Naglilimos ka ba at nagdarasal ng madalas na hindi pakitang tao? Magnilay tayo.

Reply

Gina March 31, 2022 at 9:17 am

Amen

Reply

Francisco Azupardo March 31, 2022 at 9:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko March 31, 2022 at 12:53 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: