Sabado, Marso 26, 2022

March 26, 2022

Play

Sabado sa Ika-3 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Third Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Oseas 6, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa ikatlong araw, tayo’y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon; tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan.

Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion;
yaong Jerusalem ay muling ibangon.
At kung magkagayon, ang handog na haing
dala sa dambana, torong susunugin,
malugod na ito’y iyong tatanggapin.

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 94, 8ab

Kapag ngayo’y napakinggan
ang tinig ng Poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan
ang pagsasakatuparan
ng mithi n’ya’t kalooban.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis March 30, 2019 at 6:40 am

Kinalulugdan ng Diyos ang taong mapagkumbaba kaysa sa taong nagpapakataas.

Panginoon nawa’y patawarin mo ako sa panahong nagiging judgemental ako at itinuturing ko na ako ay nakakahigit sa iba o mas mabuti kaysa sa iba.

Reply

Pablito Allagadan Jr. March 30, 2019 at 8:56 am

Panginoon turuan mo ang puso ko na laging maging mapakumbaba at sa gayoy maging kaaya aya sa Iyong Pagtungin. Matuto akong aminin ang aking mga kahinaan at kasalan.

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 17, 2022 at 6:53 pm

PAGNINILAY: Ang Panahon ng Kuwaresma ay paanyaya sa atin na magpakababa dahil hindi tayo perpekto, ngunit isang panawagan din na sumikap na magpakabanal sa ating mabubuting salita at gawain tungo sa Diyos at sa ating kapwa.

Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni Propeta Oseas na manubalik ang bayang Israel sa Panginoon. Si Oseas ay kilala sa kanyang pagtatagpo sa isang masamang babaeng nangangalang Gomer. Pinakasalan niya ito, ngunit hindi naging matapat si Gomer sa kanya. Kaya maraming beses siyang humiling sa kanya na bumalik siya sa kanya. Ang buhay ni Oseas ay isang alegorya tungkol sa Diyos na nag-aanayaya sa kanyang bayang Israel, na lugmok sa pagkakasala, na taospusong manumbalik sa kanyang pagmamahal. Kahit magmatigas pa ang mga Israelita, gagawa pa rin ng paraan ang Panginoon upang marinig nila ang kanilang mensahe, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at mamuhay nang nararapat sa pamantayan ng Maykapal. Kaya sinabi ni Oseas na gagawa ng paraan ang Diyos kahit sa mga tanda upang makilala siya ng kanyang bayan, at gisingin ang kanilang konsensiya na may pagkakataon pa silang magbago at gumawa ng nararapat sa pamantayan ng ating Panginooong Diyos.

Ang Ebanghelyo ay ang pagsasalaysay ni Hesus tungkol sa Talinghaga ng Pariseo at ng Publikano. Ikinuwento ni Hesus itong talinghaga sa mga pinuno ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagmamataas na tila mas kinalulugdan daw sila ng Diyos kaysa sa kapwang ordinaryong mamamayan. Dito isinalaysay niya ang dalawang taong nananalangin sa loob ng templo. Ang pariseo ay puno ng pagmamalaki sa kanyang sarili, na minamaliit niya ang ibang tao. Samantala ang publikano naman ay yumuko at dinagok ang kanyang dibdib, na humiling na kaawaan siya ng Diyos sa kanyang pagkakasala. At tinapos ni Hesus ang parabula sa pagsasabing ang publikano ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, at hindi ang pariseo. Nagbigay rin siya ng paalala na ang nagpapataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

Makikita natin sa ating buhay na wala sinumang sa atin ay makakasabing perpekto ang ating buhay at pagkatao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at tukso na pilit na nilalabanan at pinagdadaanan. Subalit dahil sa awa at pagpapala ng Diyos, alam natin na siya ang nagiging gabay natin araw-araw tungo sa isang makabuluhang buhay. Kung hayaan natin siya palagi na maging Panginoon natin at sa ating papel ay magpakababa at maging magalang, makakamit natin ang buhay-kabanalan sa kagandahang-loob na ipinapakita natin sa ibang tao.

Reply

Edwin March 25, 2022 at 8:31 pm

Siya nawa

Reply

Ferdy Baetiong Parino March 26, 2022 at 5:40 am

Payak anv ebanghelyo natin ngayon na ang ang hamon ay aral ay madaling intindihin.

Sinambit ni Hesus ang Mabuting balitang ito para sa mga taong matuwid ang tingin sa kanilang mga sarili pero nanghahamak naman ng kapwa.

Marahil ay hindi natin namamalayan na nagagawa nagin ang bagay na ito. Ang naturalesa ng isang tao ay nais na sya ay tumanggap ng mga papuri. Gusto natin sikat tayo. Nais natin na angat tayo sa iba. Gusto natin ay pag usapan tayo na mahusay, mabait, banal, makaDiyos, madasalin, relihiyosa, matulungin sa mahirap at iba pang kahanga hangang pagkatao. Subalit, ito ba talaga tayo? hindi ba tayo nagsasalita ng masama sa ating kapwa? Hindi ba tayo naninirang puri o mahilig pag usapan ang kapintasan ng iba?? O baka nman madami din tayong sinusuway sa mga kautusan ng Diyos ni sariling nating kapatid ay hindi natin mapatawad.

Isa pang aral at hamon ng Mabuting Balita ay pamosong salita ni Hesus na “ang nagmamakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas”.
Napakagandang aral na kung lahat lamang tayo ay isasapuso ito marahil ay mas masaya ang mundo at kalulugdan tayo ni Hesus. Humility. Piliin natin ang magpakababa, yung inaamin ang kahinaan, yung nahigiya sa Diyos sa mga gawang baluktot, yung may gakot sa Diyos sa paggawa ng kabalastugan, yung nagsisisi sa mga kasalanan. Walang tao ang higit sa kapwa nya tao, lahat tayo ay galing sa alabok at walang dudang sa alabok mauuwi. Ang Panginoong Diyos lamang ang tanging nakahihigit so anong karapatan nating magyabang sa kapwa natin tao. Anong ipagmamalaki mo? Ang paggawa lamang ng mabuti at pag ibig sa kapwa ang dapat nating isinasapuso habang tayo’y nabubuhay sa mundong ito.

Samatalahin natin ang banal na panahon ng Kwaresma upang magbago at manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng: Pagsisisi, Paghingi ng kapatawaran at Pagsisikap na matalikuran na ang kasamaan at makaiwas sa tukso ng demonyo.

Reply

Arlaine Mendoza March 26, 2022 at 2:09 pm

Amen..
Glory to God,Glory to Christ Jesus

Reply

Francisco Azupardo March 26, 2022 at 8:52 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Dong March 26, 2022 at 10:44 am

Pinupuri ka namin panginoong hesuskristo nazareno kaawaan mi kami AMEN

Reply

Celine loveko March 26, 2022 at 1:28 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Bobby March 26, 2022 at 2:12 pm

Tayo na Isa mananpalata sa Dios dapat bagging nating ang ating paguugali huwag po tayo magmataas at sikapin nating and lahat ng gingawa nating ay kalugolugod sa Dios. Tingnan mo yon taas ng kawayan ay marunong yumoko.hwag tayo magmataas dahil tayo ay pantay pantay lahat tayo nagmula sa alikabok.sa alikabok tayo babalik. ? AMEN.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: