Lunes, Marso 21, 2022

March 21, 2022

Lunes sa Ika-3 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

2 Hari 5, 1-15a
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 4, 24-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Third Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
2 Hari 5, 1-15a

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sa Siria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon kaya laging matagumpay ang Siria. Ngunit siya’y ketongin. Siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Siria ay nakabihag ng isang babaing Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang panginoon, “Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya.” Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa.

Sinabi naman ng hari, “Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel.”

At lumakad nga si Naaman. May dala siyang tatlumpunlibong putol na pilak, anim na libong pirasong ginto at sampung magagarang kasuutan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat: “Mahal na Haring Joram, ang may dala nito’y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong.”

Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuutan at sinabi, “Ako ba’y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami?”

Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, “Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel.”

Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito’y si Eliseo. Kaya, sumakay ito sa kanyang karwahe, at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo: “Pumunta ka sa Ilog Jordan. Lumubog ka ng pitong beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong.”

Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, “Akala ko pa nama’y sasalubungin niya ako, tatayo siya nang tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako’y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar. Hindi ba’t mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro nama’y mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo.” At galit na galit siyang umalis.

Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, “Panginoon, hindi ba’t gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?” Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi Eliseo, nanauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol.

Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, “Ngayo’y napatunayan kong walang ibang diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos!

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 129, 5 at 7

Umaasa ako sa D’yos,
nagtitiwala nang lubos
sa salitang nagdudulot
ng pag-ibig na mataos
upang kamtin ang pagtubos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang dumating si Hesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga: “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at ipinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 17, 2022 at 6:47 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay mula sa pagtatagpo ni Eliseo kay Naaman, ang tagapag-utos ng kawal sa Syria. Si Naaman, na bagamat Hentil at tinuturing ng mga Hudyo na walang makakamit na kaligtasan, ay biniyayaan ng Diyos ng isang pagpapala ng pagpapagaling, na hindi niyang inasahan dahil sa utos ng propeta ilubog ito sa Ilog Jordan ng pitong beses. Dahil sa lakas na loob ng kanyang mga alipin tungkol kay Eliseo bilang biyaya ng Diyos, sinunod ni Naaman ang utos ng propeta. At nakita natin kung paano siyang gumaling mula sa ketongin, na isang nakakahawang sakit at noo’y iniutos sa Kautusan ni Moises na dumistansya.

Ang ganitong pangyayari ay binanggit ni Hesus sa Ebanghelyo sa harap ng kanyang mga kababayan sa Nazaret na hindi tumatanggap sa kanya bilang dakilang propetang mula sa Diyos (o sa ibang salita, bilang Mesiyas). Isinasaad ni San Lucas sa buong panunulat niya na ang Diyos ay para sa lahat ng tao, Hudyo man o Hentil. Kaya narinig din natin ang pahayag ni Hesus tungkol sa mga pagpapala ng Diyos na ipinakita sa babaeng balo sa Sarepta noong panahong ni Elias, at ganun din kay Naaman sa kapanahunan ni Eliseo (na mula sa Unang Pagbasa). Kaya’t ipinataboy siya ng kanyang kababayan palabas sa sinagoga, at hinila sa isang mataas na bangin upang ipahulog, subalit siya’y dumaan sa gitna nila at ganun din ay umalis sa bayan.

Totoo ang naging pahayag ni Hesus tungkol sa kanya bilang propetang hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. At kahit ang mga pinuno ng mga Hudyo, pati na rin ang mga hari ng Galilea at Juda, ay hindi tumanggap sa kanya. Subalit ang mga mababaang-loob katulad ng kanyang mga alagad, bagamat ordinaryo ang kanilang pinagmulang estado at hanapbuhay, ay lubos na tumanggap sa kanya at naging mga tagasunod niya. Kahit sa buhay ni Hesus ay may mga pagkakataong nakitagpo rin siya sa labas ng lahi ng mga Hudyo, at siya’y mas nakilala ng mga Hentil bilang Mesiyas.

Hilingin natin sa kanya ngayong Kuwaresma na tanggapin natin siya sa ating buhay, at ganun din sa pagtanggap sa ibang tao patungo sa kapayapaan, pakikipagkasundo, pagkakaisa, at pagmamahal. Bagamat iba’t iba ang ating katangian at kakayahan sa buhay, ang Diyos ay pantay-pantay tayong kinalulugdan kung patuloy tayong magiging tapat sa kanya at sa kalooban niya sa ating munting paraan.

Reply

Roy Angelo B. Villarico March 21, 2022 at 7:41 am

Sa Diyos Ang Kapurihan…Amen Alleluia AlleLuia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 21, 2022 at 9:27 am

Walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan.

Noong ako ay nagsimulang magserve sa aming parokya bilang isang lay minister, hindi maganda ang aking mga narinig mula sa aking kapitbahay, mga kaibigan at mismong mga kamag-anak. Kinutya, pinagtawanan, inaalaska at may mga nagsabi pang tila yata ako’y nababaliw na. Pero hindi ako nagpa-apekto at hindi rin yun naging dahilan para itigil ko ang pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ipinagpatuloy ko ang pagsisilbi sa simbahan at kalaunan ay nagkaroon ako ng magandang relasyon sa Diyos. Paminsan minsan ay nakakagawa pa din ako ng kasalanan pero malayo na sa dati kong gawi, sapagkat tinutulungan ako ni Hesus na matalikuran ang kasamaan at maiwasan ang tukso.

Ngayong panahon ng Kwaresma ay samantalahin na magbago sa pamamagitan ng pagsisisi, Paghingi ng kapatawaran at panalangin na lukuban tayo ng espiritu santo na matalikuran na ang paggawa ng masama.

Reply

Francisco Azupardo March 21, 2022 at 11:07 am

PInupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko March 21, 2022 at 7:23 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Marichu Palma March 21, 2022 at 11:12 pm

Purohin ang dakilang Diyos

Reply

Corazon palomar March 22, 2022 at 12:41 am

Lagi nyo po kaming samahan ang aming pamilya at bantayan at igawad nyo po sa amin ang tuwid n gawain lalo n sa aming kapwa. Matapis n pi sana ang gulo sa ukraine at russia. Patnubayan mo po sila sa natuwid n landas at ingatan .amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: