Lunes, Marso 14, 2022

March 14, 2022

Lunes sa Ika-2 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 9, 4b-10
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Lucas 6, 36-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Second Week in Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Daniel 9, 4b-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Panginoon, dakila at Makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon: ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba’t ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 36-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis March 18, 2019 at 7:05 am

Panginoon maraming salamat sa lahat ng biyayang kaloob mo gsyun din sa mga pagsubok sa aming buhay na nalampasan namin. Nawa’y higit naming hsngarin na maging mabuti st gimawa ng mabuti sa aking kapwa.

Panginoon patawad sa panahon na naging bulag at pipi ako sa humihingi ng tulong ko, at nawa’y mapatawad ako ng mga taong pinagkasalahan ko. Ang lahat ng ito’y itinataas ko saangalan ni Hesus na maghahari magpakailanman. Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya mo sa amin sa araw-araw, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ko ay patuloy pa rin ang pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan, salamat po. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 13, 2022 at 9:08 pm

PAGNINILAY: Tuwing Kuwaresma, ipinagdiriwang natin ang Diyos na dakila sa kanyang habag at pagmamahal sa kabila ng pagkakamali, pagkakasala, at pagkukulang ng tao.

Ang Unang Pagbasa ay ang panalangin ni Propeta Daniel sa ating Panginoong Diyos na dakila at puno ng habag. Siya ay nanalangin bilang kumakatawan sa bayang Israel na tinapon sa pagkakaalipin sa Babilonia. At alam ni Daniel na nangyari ito dahil sa hindi matapat na pamumuhay ng mga tao, lalung-lalo na ng mga prinsipe, saserdote, at hari ng Juda. Humuling siya sa Diyos ng awa at pagpapatawad dahil alam niya na ang kapwa niyang kababayan ay nagsisi rin. Ngunit alam din niya ang mabuti ang hari sa kanya, na hindi nitong hahayaang masaktan ang kanyang kababayan, ni hindi pilitin sila na tumalikod sa pananalangin sa Diyos. Kaya alam natin sa kasaysayan kung paanong ipinanumbalik ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan. At ganun din ang pag-ukit ng isang tipan bilang pakikipagkasundo na tayo ang bayan niya, at siya ang ating Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay bahagi ng pangangaral ni Hesus sa kapatagan. Sa konteksto, itinuturo ni Hesus sa mga tao ang tungkol sa pagmamahal kahit sa mga itinuturing natin na mga kaaway. Ang dapat nating tugon sa mga taong nagkasala at gumawa ng masama sa atin ay palaging kabutihan. Ang hamon niya sa atin ngayon ay maging maawaain katulad ng pagiging maawain ng Diyos Ama sa lahat. Ito ang naging tema ng Di-pangkaraniwang Hubileyo ng Awa (2016), na ang ating pagkakaroon ng habag ay katulad dapat ng Diyos na palaging dakila sa kanyang pagkahabag. Kaya wala tayong mapapala sa paghihiganti o pagpapatol laban sa mga taong gumawa ng mga napakalaking kasalanan sa atin. Bilang mga Kristiyano, itinuturo sa atin ni Hesus ang pagpapanaig ng kabutihan at kagandahang-loob bilang ating sandata laban sa kasalanan. Mahirap nga sabihin natin na parang pinapahina tayo, ngunit hindi kailanma’y gawain ito ng mga mahihina o duwag na tao. Ito’y tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos Ama upang maging mabuting halimbawa kung paano natin nilalabanan ang patuloy na umiiral na kasamaan sa iilan nating kapwa at paligid.

Mga kapatid, ang Kuwaresma ay panahon upang mas malalim pa nating kilalanin ang Diyos sa kanyang buong pagmamahal sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Kaya ang panahong ito ay ginagawa nating makabuluhan sa pagtanggap sa kanyang pagpapatawad sa Sakramento ng Kumpisal. Ngunit kung nais nating mamunga pa ang ating debosyon ngayong Kuwaresma, matuto nawa tayong gumawa ng kabutihan kahit sa mga pagkakataong tayo ay pinag-iinitan, pinag-iinsultuhin, pinagtatawanan, pinapahanak, at pinaggawa ng anupamang mga pang-aalipusta. Ang pinakaehemplo ng dakilang awa ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa sumunod tayo sa kanyang halimbawa na maging mahabagin, lalung-lalo na sa mga nagkasala sa atin.

Reply

Daisy Esplana March 14, 2022 at 6:29 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo.

Reply

Francisco Azupardo March 14, 2022 at 7:34 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 14, 2022 at 9:38 am

Ang hamon at aral sa Unang Pagbasa ay ang pag amin sa ating mga nagawang kasalanan, isa isahin natin itong banggitin kay Hesus mula sa maliit at malaking kasalanan. At pagkatapos ay pagsisihan natin ang mga kalapastanganang ito. Sunod ay ihingi ng kapatawaran sa Diyos nating mahabagin, ang huli ay sikapin nang matalikuran ang kawalang takot sa Diyos na mga gawaing ito. Lagi nating tatandaan na kinalulugdan ni Hesus ang taong maksalanan na nagbabalik loob sa kanya at nagsusumikap na magpakabanal. Gantilpala mula sa Diyos sa langit ang naghihintay sa gawaing ito.

Sa atin namang ebanghelyo ay pangangaral ni Hesus na kung paano mo trinato ang iyong kapatid, kapitbahay at kapwa ay ganuon ka din tatratuhin ng Diyos. Sa buhay nating ito hindi natin namamalayan na tayo ay lubha ng mapanghusga. Mapanghusga sa pisikal na anyo ng tao, sa kanyang pananalita, sa kanyang ktatuan sa buhay, sa kanyang kilos, at sa kanyang pananaw sa buhay. Naoakabilis nating humusga ng walang tunay na batayan. Ganuon din tayo huhusgahan ni Hesus.
Sa mga lumalapit sa atin para humingi ng tulong o ng makakain, kung paano mo sila tinipid ay titipirin din tayo ng Diyos. Sa mga tao nmang nakasakit sa atin, magpatawad tayo at huwag maghiganti upang patawarin din tayo ng Diyos at hindi parusahan.

Samakatuwid ay kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa ay sya ring gagawing pang hatol sa iyo.

Reply

Celine loveko March 14, 2022 at 5:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: