Sabado, Marso 12, 2022

March 12, 2022

Play

Sabado sa Unang Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 26, 16-19
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Mateo 5, 43-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 26, 16-19

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito; sundin ninyo ito nang buong puso’t kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.
Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos,
upang aming talimahin at sundin nang buong lugod.
Gayun ako umaasa, umaasang magiging tapat,
susundin ang iyong utos, susundin nang buong ingat.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok,
buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos.
Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin,
huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:
2 Corinto 6, 2b

Ngayo’y panahong marapat,
panahon ng pagliligtas,
araw ngayon ng pagtawag
upang makamit ang habag
ng Panginoong matapat.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 15, 2019 at 10:46 pm

Reflection: Most of us may have been shocked at the words of our Lord Jesus Christ in the Gospel (Matthew 5:43-48). Why should I love my enemy? Why should I forgive someone who hurt me so bad? Why should I give this person another chance? Friends, it is very hard to love and forgive our enemies and to pray for him, but that is reality. Jesus wants us to reconcile with one another. It is not enough to say that we love God and acknowledge our sinfulness to him, if our purpose is to spread hatred to those who have hurt us. Remember that when Christ was crucified on the Cross, he uttered these words: “Father, forgive them, they know not what they do” (Luke 23:34). Likewise, as Saint Stephen was being stoned to death, he prayed: “Lord, do not hold this sin against them” (Acts 7:60).
My dear brothers and sisters, Jesus also challenges us: “Be perfect, just as your heavenly Father is perfect” (Matthew 5:48). This may sound impossible because we are all sinners, but it doesn’t mean that we should become like gods. Simply, it means that we should try to live accordingly as God’s people. And one good example is to love our enemies by praying for their conversion and forgiving them. That is why the Lent is the time to reconcile with God and with one another. And this is the challenge given to us, as we reconcile with those we oppose, correct them fraternally, and serve one another in goodness. So as we journey down this Lenten road, let us love one another and do acts of charity and kindness to them. Let us also forgive those who have hurt us and pray for their conversion.

Reply

Melba G. De Asis March 16, 2019 at 6:45 am

Napakahirap magmahal ng kaaway pero ito ang utos ng Panginoon ang magmahal at huwag mapoot sa kaaway. Sa una ay napakahirap at kailangan ang panahon bago maghilom ang sakit at para makamit ito dapat ay itaas natin at hilingin sa panalangin na mapatawad natin ang nagkasala at umusig sa atin. At ang masakit ay may mga taong nakakamatayan na ang galit sa kapwa, sa bandang huli ang taong nagkimkim ng galit at hindi makapagpatawad siya pa rin ang talunan.

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 7, 2022 at 7:11 pm

PAGNINILAY: Ang Kuwaresma ay Panahon ng mas malalim na pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Pangangaral sa Bundok. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinabi pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit.

Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Roy Angelo B. Villarico March 12, 2022 at 7:36 am

Sa Duyos Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 12, 2022 at 6:34 am

Pagpapatawad at pag-alis ng poot sa dibdib ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon.

Tao lamang tayo na nakararamdam ng galit o poot o pagkamuhi sa ating kapatid o kapwa. Normal ang pakiramdam na iyon. Kung hindi mo pa kayang patawarin agad agad ay okay lang pero pag aralan mong patawarin sapagkat ikaw din ang magdadala ng walang kapayapaan sa puso mo at isipan. Walang mangyayari kung pagtatagalin mo ang poot sa iyong dibdib, sisirain ang araw mo araw araw, magiging bugnutin ka at ang mas masama pa ay ang maisip mong maghiganti. Oo hindi madali, mas madali sya sabihin pero kaya ito mga kapatid. Hindi natin madarasal ang panalangin na itinuro ng ating Ama kung hindi tayo mapapatawad. Ang ibig sabihin ay hindi rin tayo patatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad.

Tao lamang din ang nakasakit sayo, nagkakamali. Hindi mo kailangang intayin syang humingi ng dispensa sa iyono mag sorry. Patawarin mo sya sa puso mo at yun ang magpapalaya sa kalungkutan at kaguluhan ng iyong pag iisip.

Tao ka lamang at tao lamang ang nakasakit sa iyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay handang magpatawad sayo.

Reply

Francisco Azupardo March 12, 2022 at 10:33 am

Salamat sa Diyos. Amen.Aleluya

Reply

Celine loveko March 12, 2022 at 3:24 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: