Miyerkules, Marso 9, 2022

March 9, 2022

Play

Miyerkules sa Unang Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.

Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive: “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 12, 2019 at 11:13 pm

Reflection: Lent is the time to repent from our sins and commit ourselves to the teachings of the Lord.
In the First Reading (Jonah 3:1-10), the Prophet Jonah has been released by the large fish after three days and three nights. God told him to proclaim the same message to Nineveh, before the prophet ran away to Tarshish. This is what Jonah did, and the people, even the Assyrian king, believed in him. They proclaimed a fast, put on a sackcloth and rolled in ashes, turned away from their wickedness, etc. When God saw their repentance, he did not continue his plan of destruction.
In the Gospel (Luke 11:29-32), Jesus knows that the crowds and the Pharisees and scribes will ask him for a sign. That is why he compares it as an evil generation. He gives them the signs of the Prophet Jonah and the Queen of Sheba. Jonah symbolizes Jesus himself who proclaims repentance to the people, including us. The Queen of Sheba symbolizes the Blessed Virgin Mary who reminds the people at Cana, which is for all of us: “Do whatever he tells you to do” (John 2:5)! And the end of the generation refers to the Last Judgement, wherein all the righteous will rise up to eternal life, while all the evil will fall into eternal damnation.
So as we journey down this Lenten road, let us spend this 40-day journey by renewal, penance, meditation, and charity.

Reply

Roy Angelo B. Villarico March 9, 2022 at 9:17 am

Sa Diyos Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!

Reply

Melba G. De Asis March 13, 2019 at 10:32 am

Kung magsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at iiwasan ng gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kapatawaran at hindi na niya ipapataw ang parusang dapat ay igagawad niya sa mga nagkakasala. Nawa’y hangarin natin palagi ang gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon.

Reply

Mark Jefferson Criste March 3, 2022 at 10:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 7, 2022 at 7:08 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Jonas 3:1-10), narinig natin ang pagpropesiya ni Jonas sa bayan ni Nineve. Matatandaang ito ang pangalawang utos ng Diyos sa kanya, dahil sa unang beses niyang narinig ay nagtangkang tumakas papuntang Tarsis. At alam natin nagkaroon ng bagyo, at iniutos ni Jonas sa mga manlalakbay na itaboy siya sa dagat. Ngunit kinain siya ng isang malalking isda, at nanatili siya sa loob ng tiyan nito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. At nang nakalaya nito, agad sinunod ni Jonas ang utos ng Diyos na magbabala sa posibleng pagwasak ng siyudad ng Nineve dahil sa matinding pagkakasala ng mga tao. Kaya dininig ito ng mga tao at nag-ayuno habang nakahilata sa sahig ng mga abo, na suot ang isang sako. Maski ang hari man ang nag-utos ng ang kanyang kababayan ay magsisi. Kaya hindi naituloy ng Diyos ang kanyang balak na wasakin ang isang bayang nagsisi at nagbalik-loob sa kanya.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 11:29-32), narinig natin ang isang pagsusubok ng mga Pariseo at eskriba ng isang tanda mula sa Panginoong Hesus. Kaya’t tinawag ni Hesus ang henerasyong iyon bilang napakasama sapagkat ito’y naghahanap ng isang palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ang ibibigay kundi ang tungkol kay Propetang Jonas, na narinig natin sa Unang Pagbasa. Makikita dito na inihantulad ni Jesus ang pananatili ni Jonas sa kanyang magiging nakatakdang plano ng Diyos, ngunit ang mangyayari sa kanya ay higit pa sa nangyari sa propeta. Katulad ng pananatili ni Jonas sa loob ng isda ng 3 araw at 3 gabi, si Hesus ay ililibing matapos ang kanyang kamatayan sa Krus, ngunit siya’y muling mabubuhay makalipas ang 3 araw at 3 gabi. Kaya inilalarawan ni Hesus ang magiging kanyang Misteryong Paskwal upang tuparin ang plano ng Diyos na tayo’y mailigtas at gawing mga anak ng Diyos Ama. Kaya tayo’y tinatawagan na mamuhay nang marapat sa mundong ito habang hinihintay natin ang Araw ng Paghuhukom upang katulad ng Reyna ng Timog na dulaw upang makinig sa karunungan ni Haring Solomon, tayo rin ay matatagpuang handang panagutin ni Hesukristo sa kanyang muling pagpapario sa daigdig ayon sa ating pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa.

Reply

Francisco Azupardo March 9, 2022 at 8:25 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 9, 2022 at 9:21 am

Sa Unang Pagbasa ay matututunan natin na kapag tayo ay nanamapalataya sa Diyos, nagsisi sa mga kasalanan, itinama ang mga maling gawain at nagdasal ng taimtim ay patatawarin tayo ng Diyos. At mababago ang nakatakdang kaparusahan sa ating mga nagawang kalapastangan sa Diyos. Ipinakita rin na kahit ano pa ang ang ganda ng estado mo ngayon, mayaman, sikat o may posisyon ay pantay pantay tayo sa paningin ng Diyos at kailangan nating bumaba katulad ng Hari ng Ninive.

Sa ating ebenghelyo ngayon, ang aral na iniiwan ay paalala sa atin na para kay Hesus ay napakasama nang manghingi ka ng palatandaan mula sa langit. Ang dapat nating gawin ay ipagdasal ang kinabukasan, umasa at huwag ng mangamba. Sapagkat kung oanig sa atin ang Diyos ay wala ng salungat sa atin. Huwag tayong mangamba sa maraming bagay at huwag ng manghingi pa ng kung anu anong palatandaan sa halip ay ibigay ang buong tiwala sa Ama na tayo ay mahal na mahal nya, at bilang ganti ay mahalin din natin sya sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa.

Reply

ruel arcega March 9, 2022 at 10:42 am

Ang ebanghelo ngyaon, at tungkol kung saan si Hesus ay nagpahayag na hindi siya magbibigay ng tanda para sa mga lahing masasang ito. Tanging tanda ni Jonas lang ang kanyang ibibigay. Anu ba ang meron at kwento tungkol kay Jonas. Siya ay inutusan ni Yawhew na daling ang mensahe na magsisi at mabalik-loob sila at kung hindi sila makikinig , sila ay parurusahan. Ngunit nang ipahayag ni Jonas ito’y sila’y nagsisi at nagbalik-loob. at ang mga lahing masamang henerasiyon ito na kausap ni Hesus ay hindi tulad ng mga taga Ninive dahil hindi nila pinakinggan ang panawagan ni Hesus , na magbalik-loob.
Minsan kailang natin tanggapin at umawain ang ilang mga tao nasa paligid natin na katulad ni Jonas. Ginagawa nila nito para sa ikakabuti natin . Dahil una mahal nila tayo . Kaya’t kung meron tao na nais itama ang pagkakamali, magpakumbaba ka at huwag sumama loob sa kanila dahil ito ay tanda na mahal kanila upang hindi mapahamak ang buhay mo at huwag mapabilang sa mga masaaman lahing ito nakausap ni Hesus.

Reply

Celine loveko March 9, 2022 at 1:52 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Guendolyn Chiong March 9, 2022 at 8:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: