Biyernes, Marso 4, 2022

March 4, 2022

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday after Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag-aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi ko pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang inyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong sugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon,
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
Ako’y tutugon agad.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
Masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 8, 2019 at 6:36 am

Reflection: One of the 3 Forms of Penance during Lent is Fasting. In the laws of the Church, it means to observe one full meal and two small meals for Catholics aged 14 to 59 years old on Ash Wednesday and Good Friday. For the Jews, Fasting was very important because the leaders and the people should observe the tradition of their elders. But this practice was done with a gloomy face because the leaders wanted to be praised for doing this righteous act.
In the Gospel (Matthew 9:14-15), we see our Lord Jesus Christ and the Twelve not fasting, while the disciples of Saint John the Baptist and the disciples of the Pharisees fast. Jesus told them that there is a very important time for fasting, when the Bridegroom is taken away and when the new wineskins are formed from the old ones. These are the signs revealing that he is the Messiah, who comes to make the New Covenant of God by his Paschal Mystery. He taught us the values of love, especially by having sincere and humble hearts. By his sacrifice, he taught us to offer spiritual sacrifices to the Father for the sake of others. So Fasting does not only come from the laws and traditions, but it also comes from the Christian way of life.
There are many ways we can include in fasting during this Season of Lent. One example is the things we buy. We want some new clothes to wear, so for this Season, we can buy simple but fresh clothes, instead of buying fashionable and expensive ones, since Lent is about sacrifice. Another example is recreation. Nowadays, most of the population use i-pads, laptops, computers, and other electronic gadgets for games, nevertheless only their hands are moving. So for this Season, they can play real outdoor games like hopscotch (patintero), luksong baka, luksong lubid, timbang preso, and even ball games like basketball and football (soccer). Another example is our needs and the needs of the poor. Instead of wishing for many popular items, Lent invites us to save our money for our basic needs such as food, water, education, welfare, electricity, etc. Some examples are donating some of our money and possessions to charitable donations for the poor and the needy. One last example is our schedule. Instead of doing things that are not important, Lent invites us to focus on things which are more important. These important things include education, work, chores, and other assigned tasks and responsibilities. Fasting comes in many forms, but most of all, let us never forget the ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ because he fasted for forty days and forty nights in the wilderness, before he could face his Paschal Mystery three years after. As we journey down this Lenten road, let us observe the practice of Fasting with sincere and humble hearts, in memorial of the sufferings of the Lord.

Reply

Mark Jefferson Criste January 25, 2022 at 4:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 25, 2022 at 3:55 pm

PAGNINILAY: Patuloy tayong naghahanda ngayong Kuwaresma para sa paggunita sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya’y dumanas ng paghihirap hanggang siya’y naipako sa Krus. Ngunit alam po natin nangyari ito bilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, at niloob na tayo ay kanyang iniligtas.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinanakit ng Panginoong Diyos tungkol sa hinding epektibong paraan ng pag-aayuno ng mga Hudyo. Kung baga pasalita lamang at paghihigpit ang ginagawa nila kapag sila’y nag-iiwas sa anumang bagay. Tila nga ba’y nakukulangan siya sa pinagbabawalan kapag nag-aayuno. Kaya sinasabi ng Diyos na ang hinihikayat niyang pag-aayuno ay kinakailangang maging makabuluhan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagtulong sa mga mahihirap, bigyang-pansin ang mga mahihirap, pakainin ang mga gutom, atbp kawang-gawa. Kaya pala kapag tayo ay nag-aayuno at nangingilin ngayong Kuwaresma, dito pumapasok ang ating kawang-gawa sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga mahihirap. Ito ang isang hamon sa atin na gawing makabuluhan ang ating Kuwaresma upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating sarili, kapwa, komunidad, bansa, at sa buong mundo.

At pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo ang ninanais ng Ama na tamang pag-aayuno. Nang tanungin siya ng mga eskriba at Pariseo kung bakit hindi siya nag-aayuno kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila ang isang larawan ng piging, na hangga’t nandoon ang lalaking kinakasal, hindi sila mag-aayuno. Ngunit kung ang lalaki ay aalis na, diyan sila mag-aayuno. Ito’y tumutukoy sa mangyayari sa Panginoong Hesus, nang harapin niya ang kanyang Misteryong Paskwal, na siya namang gugunitain natin makalipas ang 40 araw ng Kuwaresma. Si Hesus ang lalaking ikakasal sa kanyang bayan, na sinisimbolo ng ating Inang Simbahan. Pagtitipunin niya ang lahat patungo sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay upang maging karapat-dapat tayong tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nagiging mahalaga ang pag-aayuno hindi dahil tayo ay kailangang maging malumbay, kundi dahil alam natin na tayo ay naglalakbay patungo sa tagumpay ni Kristo, na siyang ating ipagdiwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Mga kapatid, ang Panahon ng Kuwaresma ay inilatag sa atin upang magkaroon nga ng tunay na kalooban na tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga tradisyon na ibinigay ng ating Simbahan, at higit dito ay ang ating pagkakaroon ng pagdadamay, pagtutulong, at paglilingkod sa lahat ng tao.

Reply

Liberty C.Baligod March 4, 2022 at 5:09 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 4, 2022 at 9:23 am

Ang mga Pagbasa ngayon ay patungkol sa pg-aayuno.

Pangatlong araw ng Kwaresma… kamusta ka kapatid? Ano na ang mga paghahandang ginagawa mo? Nagsimula ka na ba na aminin ang mga kasalanan at humingi ng kapatwaran sa mga pagkakasalang ito? Nagdarasal ka na ba ng malimit? Nanglilimos? At nag -aayuno?

Napag-uusapan ang “ayuno”, itinuro ng Panginoon amg tamang pag-aayuno, kahit magsuot ka pa ng sako at maghihiga sa abo kung ikaw naman hindi nagmamahal ng kapwa lalo na ang mga api ay wala rin. Maglakad ka man ng paluhod sa Baclaran pero kung paglabas mo nman ng simbahan ay hindi mo makuhang bawasan ang iyong yaman para ibigay o itulong sa mga walang wala at nagugutom sa kalye ay wala din. Mag-rosaryo ka man oras oras ngunit kung ikaw ay patuloy na : naninirang puri, tsismosa, madamot, mayabang, mapagmataas, nagnanasa sa hindi mo pag aaari ay hindi ka din kalulugdan ng Diyos.

Ang sinasabi ni Hesus ay ang pag -aayuno ay hindi lamang pagapapahirap ng sarili para sa sariling layunin. Pag aayuno na kasabay ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at malasakit ng sa gayon ay kalugdan ng Diyos ang ating gawain at pakinggan din ang ating kahilingan.

Reply

Celine.loveko March 5, 2022 at 3:48 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: