Lunes, Pebrero 28, 2022

February 28, 2022

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain
.

Marcos 10, 17-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Eighth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Pedro 1, 3-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iya’y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo’y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon.

Ito’y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, na nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya, na higit kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayun, kayo’y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa Araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya’y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya – ang inyong kaligtasan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

o kaya: Aleluya.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

Sa may pagkatakot pagkai’y sagana;
pangako ng Poon ay hindi nasisira.
Ipinadama n’ya sa mga hinirang,
ang kapangyarihan niyang tinataglay,
nang ibigay niya lupa ng dayuhan.

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

Kaligtasa’y dulot sa mga hinirang,
may ipinangakong walang hanggang tipan;
banal at dakila ang kanyang pangalan;
at pupurihin pa magpakailanman.

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 17-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; huwag kang magdadaya; igalang mo ang iyong ama’t ina.’” “Guro,” sabi ng lalaki, “ang lahat po ng iya’y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata.” Magiliw siyang tiningnan ni Hesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.” Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya’y napakayaman.

Tiningnan ni Hesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, “Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.” Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Hesus, “Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos! Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya’t sila’y nagtanungan, “Kung gayo’y sino ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste December 18, 2021 at 10:06 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 27, 2022 at 1:12 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagmula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, ang prinsipe ng Simbahan at ulo nito bilang kauna-unahang Santo Papa. Dito ipinahayag ng Apostol ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Patunay na si Hesus na muling nabuhay ay nakamtan niya ang buhay na walang hanggan dahil sa mga tiniis niyang paghihirap, lalong-lalo na nang siya ay nagpakasakit at namatay sa Krus. Gayundin ang hamon ni San Pedro sa atin: tiisin ang mga paghihirap na dumadating sa ating paligid, at maging matatag sa ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay katulad ng ginto na pinapasubok sa apoy upang makita na matibay pa rin ang gintong ito. Ganun din sana ang ating pag-uugali kapag dumating ang maraming suliranin sa ating buhay, na patuloy tayong manalig at kumapit sa Panginoon at tiisin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy nang kabutihan. Sa huli, makakaasa at makakamtan natin ang kaloob niyang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ay isang pag-uusap ni Hesus sa isang mayayamang lalaki. Tinanong itong mamayamang ito kung ano ang dapat niyang gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan. Tumugon si Hesus na gawin niya ang nakasaad sa Sampung Utos/Dekalogo, at sigurado ng lalaki na mula pagkabata niya ay sinundan niya ang mga utos ng Diyos Ama. Subalit nang sabihin ni Hesus na ipamigay niya ang kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap at sumunod sa kanya, bigla na lang umalis ang lalaking mayaman dahil nalungkot siya sa nalamang marami siyang mga yaman sa buhay na hindi pwedeng ipagwalang-bahala.

Ang panawagan ng Panginoon na sumunod sa kanyang landas ay sadyang napakahirap sapagkat sino bang taong gustong ipagbenta ang lahat ng mayroon siya? Sa literal na konteksto, ang mga misyonerong nagpaparangal tungkol sa pananampalataya ay talagang iiwanan ang kanilang mga ari-arian upang itugon ang tawag ng Panginoon na maglingkod sa kanya. Ngunit ang tanong ay ninanais ba ni Hesus na ipamigay natin ang lahat nating ari-arian? Kung susuriin natin nang mabuti ang Ebanghelyo, hindi naman sinasabi niya na mali ang pag-aangkin sa mga tinuturing na yaman, sapagkat alam ni Kristo na pinaghirapan niya ng tao upang makagawa ng mabuting kinabukasan hindi lang para sa sarili, kundi para sa ibang kapwang-tao rin. Subalit ang hinihiling lang naman ni Hesus ay sa kabila ng lahat ng ating mga yaman at ari-arian ay dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya sa kanya at sa Ama. Hindi dapat maging hadlang ang mga makamundong bagay sa pagkikilala sa Diyos na gumabay sa atin ng mga ito para sa ikauunlad ng tao, komunidad, at lipunan.

Ang mga mayroon tayo ngayon ay lilipas din, subalit ang tunay na kayamanan sa langit ay ang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon at ang kanyang mga Banal sa patuloy na pagsisikap na gumawa ng mga nararapat at mabubuting bagay ayon sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño February 28, 2022 at 9:34 am

Ano ang mga aral at hamon satin ng mga pagbasa ngayong Lunes?

Sa Unang Pagbasa ipinaaalam sa atin na lahat tayo ay daranas ng mga pagsubok sa buhay, susubukin tayo ng mga pangyayari ito kung tayo ay mananatiling sumasampalataya sa Panginoon. Ikaw kapatid, ano ang reaksyon mo sa mga pagsubok na dumarating? Kanino ka tumatakbo? Nanatili ka bang matapat sa Diyos? O ikaw ay nagtatampo o nagagalit sa Diyos? Lalo mo bang nilulubog ang iyong sarili sa kasalanan o ang malala ay nawawala ang pag ibig o tiwala mo sa Diyos?
Kapatid, daraan lamang ito, katulad ng sinabi sa Unang Pagbasa na daranas tayo ng pgsubok sa maikling panahon lamang. Ang nararapat nating gawin ay kumapit tayo kay Hesus, sya ang gawin nating takbuhan, magtiwala tayo na hindi nya tayo pababayaan. Dahil ang nais ni Hesus ay magkaroon tayo ng relasyon sa kanya at lalo pang lumalim ang ating pananamapalataya.
Kapag ang pagsubok ay nalampasan natin hindi bumibitaw sa kany ay may gantimpalang naghihintay.

Ang ebanghelyo ngayon ay paalala sa atin na kahit ikaw ay sumusunod sa mga kautusan ay hindi pa yun sapat. May tungkulin din tayong mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. May tungkulin tayong mamahagi ng ating biyayang natanggap. May tungkulin tayong tumulong sa kapwa ng bukal sa ating mga kalooban. Hindi masama ang maging mayaman, ang masama ay kung mayaman ka na ganid, madamot, mapangmaliit, mataas ang tingin sa sarili at mapamintas. Sa ganong ugali ay mas madali pang makapsok amg kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: