Sabado, Pebrero 26, 2022

February 26, 2022

Play

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Seventh Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Santiago 5, 13-20

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon, at patatawarin kung siya’y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng tatlong taon at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunga ang mga halaman.

Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya – ito ang tandaan ninyo: ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayo’y napawi ang maraming kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

Sa iyo, O Poon, ako’y dumadalangin
sa aking pagtawag, ako sana’y dinggin.
Ang aking dalangin sana’y tanggapin mo,
masarap na samyong handog na insenso;
ariing panggabing handog ko sa iyo.

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

O Panginoon ko, bibig ko’y bantayan,
ang mga labi ko’y lagyan mo ng bantay.
Di ako hihinto, n’yaring pananalig,
ang pag-iingat mo’y aking ninanais,
h’wag mong itutulot, buhay ko’y mapatid

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay; ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Hesus nang makita ito, at sinabi sa kanila, “Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya.” At kinalong ni Hesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste December 18, 2021 at 10:06 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: