Miyerkules, Pebrero 23, 2022

February 23, 2022

Play

Paggunita kay San Policarpio, obispo at martir

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Polycarp, Bishop and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Santiago 4, 13-17

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal, at kikita nang malaki.” Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Sapagkat ang buhay ninyo’y parang aso – sandaling lumilitaw at pagdaka’y nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, “Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon.” Ngunit kayo’y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan! Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Bawat isa ay makinig, makinig ang sino pa man,
kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang!
Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay,
makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman.

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib,
kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid
mga taong naghahambog na sa yaman nananalig,
dahilan sa yaman nila’y tumaas ang pag-iisip.

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos,
hindi kayang mabayara’t tubusin sa kamay ng Diyos;
ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas;
gaano man ang halagang hawak niya’y hindi sapat
upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas
at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak.

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Ang lahat ay namamatay, ito nama’y alam n’ya,
maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga;
yaman nila’y maiiwan, sa lahi na magmamana.

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 38-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ni Juan, “Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste December 18, 2021 at 9:58 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: