Martes, Pebrero 15, 2022

February 15, 2022

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Santiago 1, 12-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mapalad ang taong nananatiling tapat, sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito’y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya’y dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya’y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito’y nagbubunga ng kamatayan.

Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo’y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral,
silang sa ’yo’y tumatanggap ng turo sa kautusan.
Pagkat sila’y magdaranas ng saglit na ginhawa,
hanggang yaong masasama’y mahulog sa hukay nila.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Kapag aking nagunitang, “Ang paa ko’y dumudulas,”
dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako’y tumatatag.
Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin,
ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki’y umaaliw.

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. “Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes,” babala ni Hesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.” Alam ito ni Hesus, kaya’t sila’y tinanong niya, “Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?” “Labindalawa po,” tugon nila. ‘At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apatnalibo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?” tanong niya. “Pitong bakol po,” tugon nila. “At hindi pa rin ninyo nauunawaan?” wika niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste December 8, 2021 at 6:46 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 12, 2022 at 4:50 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagpapaalala sa atin ang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Ito’y tanda na tayo’y mananatili sa kanya kahit humarap pa tayo sa napakadaming pagsubok na naransan at mararanasan pa lang. Hinihikayat tayo ni Santiago na patulo’y tayo’y maging tapat sa Diyos anupamang mangyari sa ating buhay.

Ang Ebanghelyo ay isang babala ni Hesus tungkol sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Ito ay dahil napansin ni Hesus na nakapokus ang mga alagad sa pagkawalan ng panustos ng tinapay. Hindi ito naunawaan agad ng mga alagad, kaya ipinaalala sa kanila ni Hesus ang dalawang himala ng pagpaparami sa tinapay na nagpakain ng 5000 tao sa Tabgha at 4000 tao sa may rehiyon ng Tiro at Sidon. Makikita dito ang paalala na ang Diyos na gumawa ng mga mabuting bagay.

Ang lebandura ni Hesus ay siya mismo bilang Tinapay ng Buhay. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, tinatanggap natin siya upang siya’y manahan sa ating puso’t isipan. At ito rin ay hamon sa atin na maging lebandura ng kabutihan at katuwiran para sa ibang tao, na palusugin natin ang hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at espirituwal na katauhan ng bawat isa.

Reply

Francisco Azupardo February 15, 2022 at 9:34 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño February 15, 2022 at 9:39 am

Ang Unang pagbasa ay may dala sa ating pag-asa. Marami sa atin an akapg hinagupit ng mga pagsubok ay nagiging makasalanan, nagiging mareklamo, puro hinaing at minsan pa nga’y nagtatampo o nagagalit sa Diyos. Mayroon pang kinukwestyon ang Diyos kung bakit nangyari sa kanya ang pagsubok na iyon at ikinukumpara ang naging kapalaran sa iba. Kapatid, ikaw ba, kanino ka tumatakbo kung may pagsubok na dumarating? Sa kaibigan, sa bisyo, kapit sa patalim o inilulugmok ang sarili sa kasalanan? Ang tama nating gawin ay kay Hesus tayo tumakbo, sapagkat sya lamang ang pag-asa natin sa buhay na ito. Sapagkat minamahal tayo ng Diyos, ang pagsubok ay lilisan ng kusa kung ikaw lamang ay wag bibitaw sa pananampalataya sa kanya. Nagawa nya ang lahat nilalang at bagay sa mundo, yun pa kayang lutasin ang suliranin mo. Ang pgsubok ay kasama sa buhay, walang tao na hindi makararanas nito, depende na lamang sa tao kung paano nya haharapin ito. Katulad ng pangako ng Diyos, ang pagsubok ayblilipas at makakamit mo ang kaginhawahan kung ikaw lamang ay mananampalataya ng lubusan at sumusunod sa kanyang kalooban.

Ang ebanghelyo ngayon ay sermon ni Hesus sa mga alagad na may pangamba pa din sa kabila ng mga nasaksihan nilang kababalaghan na ginawa ni Hesus. Nababahala pa sila sa isang tinapay gayong nasaksihan nila ang pagpapakain sa limang libo at apat na libo.

Yan din ang sermon na gustong ibigay ni Hesus para sa atin. Huwag tayong mangamba sapagkat may Diyos tayong nagmamahal. Sumunod ka lamang sa kautusan at kalooban ng Diyos at hindi ka kailanman mapapahamak. Walang hindi mapangyayari si Hesus, subalit suriin mo din ang iyong sarili kung ikaw at karapat dapat sa biyay nya at sa iyong mga hinihiling.

Katulad ng sinabi ni Padre Pio. Pray, Hope and Don’t worry. Kapag nagdasal ay umasa at manalig na ipagkakaloob ng Diyos at oanatiliing malinis ang iyong puso.

Reply

Rosalinda Jubilado February 15, 2022 at 9:50 am

Sa unang pagbasa ay pinaalalahanan tayo na bantayan natin lagi ang ating PUSO,ISIPAN,BIBIG AT MGA AKSYON sapagkat sa puso nagmumula ang kasalanan. Ang demonyo ay laging andyan nag uudyok sa ating isipan upang suwayin ang Salita ng Diyos na inukit na sa ating puso. Kaya bantayan lagi natin ang ating bibig. Mula sa puso ay ididikta sa ating isip at kapag hindi natin ito pinagnilayan at tinimbang ilalabas ng ating bibig na kung saan ang binibigkas ng bibig ay very powerful , parang venom kung kumalat, Kaya nga nasusulat OUR LIFE AND DEATH IS AT THE TIP OF OUR TONGUE. kaya pakaingatan natin ang bawat sasabihin natin.sapagkat dito nakasalalay ang ating buhay. If we declare life then aani tayo ng buhay, if we declare death (against the will of God) then aanihin natin ito

Reply

Celine loveko February 15, 2022 at 2:36 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: