Lunes, Pebrero 14, 2022

February 14, 2022

Play

Paggunita kina San Cirilo, monghe
at San Metodio, obispo

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Sts. Cyril, Monk and Methodius, Bishop (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Santiago 1, 1-11

Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago

Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo:

Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa.

Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo’y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan; sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi’y dapat manalig at huwag mag-alinlangan; sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabagu-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig.

Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo’y natutuyo sa matinding sikat ng araw; nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Ang sariling dati-rati’y namumuhay nang baluktot,
nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Kay buti mo, Panginoon! Kay ganda ng iyong loob,
sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot,
pagkat aking naunawang mahalag ang ‘yong utos.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas,
kahit ako’y pagdusahin, nananatili kang tapat.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 11-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Hesus. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nila na magpakita si Hesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong-hininga nang malalim si Hesus at ang wika, “Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo: hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda.” Iniwan niya sila, at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste December 8, 2021 at 6:46 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 13, 2022 at 5:41 pm

PAGNINILAY: Sinisimula natin sa Unang Pagbasa ang Sulat ni Apostol Santiago (hindi ang kapatid ni San Juan na anak ni Zebedeo), Apostol ni Kristo at unang obispo ng Jerusalem. Sa mga pagpapahayag ni Santiago sa kanyang mga sulat, palaging inaanyayahan niya ang kanyang mga tagapakinig na maging matatag at maayos ang kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano tungo sa pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Sa pasimula ng kanyang panunulat ngayon, ipinahayag niya ang kahalaghaan ng pagiging matatag at mapagmatiis sa kabila ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. Ibig sabihin ni Santiago na ang buhay ay hindi madali tungo sa nais paroroonan ng isang tao. Madalas ang karamihan ay nais makamit ang tagumpay, impluwensiya, at kayamanan upang magkaroon ng kaginhawaan ng buhay, na parang bagang itong mga hinahangad na makamundong bagay ay tila nga bang nagpapasaya sa isang tao. Subalit para sa Apostol, hindi palaging ganyan ang pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano sapagkat lahat ng tao ay dumadaan muna sa mga pagsubok at hamon ng buhay bago pa man siya umangat at makamit ang mga kaginhawaan. At kung ang isang tao ay nagtitiis at tunay na nagsisikap sa kabutihan at kagandahang-loob, ang gantimpala niya ay higit sa anumang bagay ay ang Panginoon at ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ay paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng tanda ng kanyang pagmamahal. Hindi ito lingid ng mga eskriba at Pariseo na tutuksuhin si Hesus upang humiling ng palatandaan. Kaya hindi siyang nagpakita ng anumang tanda sa kanila. Nais ipunto ni Kristo na upang makilala natin siya at ang kanyang Ama, hindi natin kailangang humiling ng tanda o himala, kundi maging palantandaan ng kabutihan sa bawat tao. Kahit tayo pa ay nabigo o nagkasala, tayo ay patuloy na nililingap mula sa kahinaan upang maging malakas sa pananamapalataya, pag-asa, at pag-ibig.

Reply

Roy Angelo B. Villarico February 14, 2022 at 10:44 am

To God Be All The Glory..Amen!!

Reply

Edward C Ramirez February 14, 2022 at 8:07 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Francisco Azupardo February 14, 2022 at 8:39 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko February 14, 2022 at 10:23 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: