Sabado, Pebrero 12, 2022

February 12, 2022

Play

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 8, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: “Kapag ang mga taong ito’y hindi tumigil sa pagpunta sa Templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang panginoon, si Roboam na hari ng Juda, at ako’y kanilang papatayin.”

Kaya nga, matapos mapagkuru-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang toreteng ginto at sinabi sa bayan: “Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Egipto.” Inilagay niya ang isa sa Betel at isa nama’y sa Dan; at ang bagay na ito’y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una; mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang.

Ginawa niyang pista ang ikalabinlimang araw ng ikawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol.

Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sinumang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Nagkasala kami, tulad ng ginawa ng aming magulang,
ang aming ginawa’y tunay na di tumpak, pawang kasamaan.
Ang magulang namin nang nasa Egipto, hindi alumana
ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko nang gutom, mahihilo sila sa daan – galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila.” “Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?” tugon ng mga alagad. “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus. “Pito po,” sagot nila.

Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos, at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. At may apatnalibo ang kumain. Pinayaon ni Hesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste December 8, 2021 at 6:45 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 12, 2022 at 4:06 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang patuloy na pagrerebelde ng Kaharian ng Israel (Hilaga) laban sa Kaharian ng Juda (Timog). Dahil sa katamaran ni Jeroboam na dapat pumunta sa Jerusalem, lalo na sa templo, kung saan dapat sumamba sa Panginoong Diyos, nagtatag siya ng lugar pagsamba sa Dan at Betel upang doon daw ay maaaring sumamba ang mga Israelita, at itinatag din niya ang mga sariling kapistahan. Kaya ito ang naging kaugalian na ng mga tao sa Hilagang Kaharian,dahil sa utos ng hari na akalaing makakasamba sila sa Diyos. Subalit hindi natuwa ang Panginoon sa ganitong uri ng pagsamba, kaya nagtapos ang pagbasa sa pagsabi na hindi na nagtagal ang pamumuhay ni Jeroboam dahil sa labis na pagkakasala nito laban sa kanya.

Sa paghahati ng dalawang kaharian ng dating pinag-isang Israel ni Haring David, umusbong din ang mga masasamang hari na hindi ikinalulugod ng Diyos, lalo na sa Kaharian ng Israel na kung saan namuhay sila sa mga paganong ritwual at pag-uugali. Bagamat may mga mabubuting hari na namuno sa Juda at ikinatutuwa ng Panginoon, karamihan sa mga hari ay masama rin. Kaya nga ang dalawang kaharian ay bumagsak sa kamay ng mga mababagsik na mananakop: Israel sa mga taga-Assiria at Juda sa mga taga-Babilonia. Ngunit makikita natin sa mga panahong ito ang paghirang ng Diyos sa mga propeta ng Lumang Tipan upang ituwid ang mga pamumuhay ng mga hari, pati na ng mga tao. Kahit sinakop na ang dalawang kaharian, isinugo pa rin ang mga propetang ito upang ipahayag ang mensahe ng Diyos tungkol sa tunay na pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos na ito na patuloy na nag-uukit ng kanyang tipan para manumbalik ang tao at mamuhay sila ayon sa kanyang mga utos.

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay may pagkakahintulad sa Pagpaparami ng Panginoong Hesus ng limang tinapay at dalawang isda upang pakainin ang limang-libong tao, at sa huli ay nakadampot ang mga Apostol ng 12 bakol na tira. Subalit nakita natin na ito namang salaysay ay ang pagpaparami sa pitong tinapay upang pakainin naman ang apat na libong tao, at sa huli ay nakadampot sila ng 7 bakol na tira. Ngunit makikita natin sa 2 kababalaghang ito ang katauhan ni Hesus bilang maawaing pastol at ang Panginoong nagbibigay kaganapan ng buhay. Sa simula ng Ebanghelyo, natanaw niya ang napakaraming tao, kaya siya’y nagturo at naglinkod sa kanilang mga pangangailangan, lalung-lalo na sa pagpapagaling (bagamat hindi ito’y nabanggit sa pagpapakain sa 4000). At nakita niya na dahil sa dami ng tao at patakip-silim na ang araw, inutusan niya ang mga alagad na pakinin ang mga tao.

At nang maidala nila ang 7 tinapay sa Panginoon, dito sinasabi ng ating mga ninuno at dalubhasa sa pananampalataya ang pagbibigyang-halaga ni Kristo sa kanyang gawaing pang-Eukaristiya: kinuha ang tinapay, nagpasalamat sa Ama, pinaghati-hati ang tinapay, at ibinigay sa mga alagad upang ibahagi ang mga ito sa mga tao. Kaya ang 2 kababalaghang ito ay nagpapatunay na ang Panginoon ay nagbibigay ng kaganapan ng buhay. Kaya ang Sakramento ng Eukaristiya ay ang ating paglalasap tungo sa kaganapang iyon, na siyang ating makakamit sa huling araw daigdig patungo sa kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Patuloy niya tayong pinapabusog sa pamamagitan ng kanyang Salita at Katawan sa bawat Misa. Ang hamon sa atin ngayon ay kung paano tayo tutugon na makibahagi sa kanyang buhay, upang ibahagi rin natin siya sa bawat tao. Sinasabi ng ilang iskolar ng Bibliya na may malaking tiyansang nagbahagi rin ang mga taong nakinig at dumanas ng pag-ibig ni Hesus. Kaya nawa’y ibahagi natin din sa iba ang ating mga biyaya sa buhay, at kahit anumang mayroon tayo (maliit man o malaki, basta ito’y nagmumula sa ating mga puso).

Reply

Roy Angelo B. Villarico February 12, 2022 at 3:33 pm

To God Be All The Glory…Amen!

Reply

Mary Jane B. Mendoza February 12, 2022 at 8:41 am

Maraming salamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po kayong kapuri-puri Panginoon. Amen!

Reply

Francisco Azupardo February 12, 2022 at 9:01 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño February 12, 2022 at 11:08 am

Simple lamang ngunit malaman ang ating mga pagbasa ngayon na madaling maunawaan at magamit natin sa pang araw araw na buhay.

Ang mensahe ng Unang Pagbasa ay kapahamakan ang dulot ng pagsuway sa kautusan ng Maykapal. Binanggit dito ang sinapit ni Haring Jeroboam sa paggawa nya ng mga hakbang na hindi kalugod lugod sa Panginoon. Gumawa ka ng kasalanan, may parusa, Gumawa ka ng kabutihan, may biyaya at gantimpala. Ganun kasimple.

Sa ating ebanghelyo naman na aral at hamon ay walang imposible kay Hesus, 4,000 katao = pitong tinapay. Ang Panginoon ay mahabagin katulad ng nabasa natin sa Mabuting Balita ngayon. Ang mga taong ito ay kinakitaan ni Hesus ng lubos na pananampalataya sa kanya, kaya’t ipinakita nya din ang kanyang habag at biyaya.
Gumawa ng mabuti at sumampalataya ng lubos kay Hesus, ikaw ay kahahabagan at bibiyayaan. Ganun kasimple.

Reply

Celine loveko February 12, 2022 at 3:21 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Edward C Ramirez February 12, 2022 at 6:05 pm

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Cynthia C. Cabral February 12, 2022 at 10:51 pm

Salamat sa Diyos

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: