Miyerkules, Pebrero 9, 2022

February 9, 2022

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 10, 1-10
Salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40

Madiwa kapag nangusap
ang mga mat’wid at ganap.

Marcos 7, 14-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 10, 1-10

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya’t nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem, na may kasamang maraming abay at may dalang katakut-takot na kayamanan: mga kamelyo na may kargang iba’t ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong – at wala isa mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa Templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita.

Kaya’t sinabi niya sa hari: “Totoo nga pala ang lahat nang narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa! Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan! Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan.”

At ang hari’y binigyan niya ng halos limang toneladang ginto, at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanma’y hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40

Madiwa kapag nangusap
ang mga mat’wid at ganap.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.

Madiwa kapag nangusap
ang mga mat’wid at ganap.

Ang mga mat’wid, madiwang mangusap
at ang sinasabi nila’y pawang tumpak.
Ang utos ng Diyos ang nasasa puso,
sa utos na ito’y hindi lumalayo.

Madiwa kapag nangusap
ang mga mat’wid at ganap.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Madiwa kapag nangusap
ang mga mat’wid at ganap.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 14-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.”

Iniwan ni Hesus ang mga tao; at nang makapasok na sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Hesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa pagsasabi nito’y para nang ipinahayag ni Hesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 10 comments… read them below or add one }

Shao February 7, 2018 at 6:38 am

Amen.

Reply

Reynald Perez February 12, 2020 at 2:18 am

Pagninilay: Isinalaysay ng Unang Pagbasa ang kapangyarihan ng karunungan ni Haring Solomon. Lahat ng mga desisyon at pagpapasya niya para sa Israel ay nagmumula sa Diyos na Maykapal. Dahil sa kanyang karunungan, namangha ang reyna ng Seba at nagpuri sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob na iyon kay Solomon. Itinuturo ni Hesus sa Ebanghelyo ang tunay na nagpaparumi at nagpapalinis sa tao. Ito’y matapos niyang pagsabihan ang mga eskriba at Pariseo na kumakapit at ginagawa lamang ang utos at tradisyon ng tao, at walang pagpapahalaga sa Utos ng Panginoong Diyos. Ayon sa batas ng mga Hudyo, bawal daw kainin ang mga pagkaing marumi at madugo sapagkat ito’y isang kasalanan, at sagrado ang dugo. Ganun rin ang turing ng ibang mga denominasyon ng Kristiyanismo dahil ito’y iniutos ng Panginoon ito kina Moises at ng mga Israelita. Kung baga dito sa atin, hindi lahat ng Pilipino ay kumakain ng dinuguan. Ngunit para kay Hesus, direkta niyang idineklara na ang pagpaparumi sa tao ay hindi mga maruming pagkain o anumang bagay. Ang tunay na nagpaparumi ay ang masasamang bagay dulot ng kasalanan. Kung mali ang ating mga isip, salita, at gawa, nawawala sa atin ang kaloob na grasya ng Panginoon. Kaya kailangan natin na espirituwal na paglilinis sa sarili upang maging karapat-dapat tayong kamtan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung nais nating matanggap ang biyaya ng Diyos, dapat maging tapat tayo sa Panginoon sa paggawa ng mabuti at magiging mabubuting ehemplo para sa ibang tao.

Reply

Hazel Escoto February 12, 2020 at 7:26 am

Salamat sa Diyos! Aleluya!

Reply

Rachel Dela Cruz February 12, 2020 at 10:30 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry February 12, 2020 at 11:30 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 7, 2022 at 8:21 pm

PAGNINILAY: Isinalaysay ng Unang Pagbasa ang kapangyarihan ng karunungan ni Haring Solomon. Lahat ng mga desisyon at pagpapasya niya para sa Israel ay nagmumula sa Diyos na Maykapal. Dahil sa kanyang karunungan, namangha ang reyna ng Seba at nagpuri sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob na iyon kay Solomon.

Itinuturo ni Hesus sa Ebanghelyo ang tunay na nagpaparumi at nagpapalinis sa tao. Ito’y matapos niyang pagsabihan ang mga eskriba at Pariseo na kumakapit at ginagawa lamang ang utos at tradisyon ng tao, at walang pagpapahalaga sa Utos ng Panginoong Diyos. Ayon sa batas ng mga Hudyo, bawal daw kainin ang mga pagkaing marumi at madugo sapagkat ito’y isang kasalanan, at sagrado ang dugo. Ganun rin ang turing ng ibang mga denominasyon ng Kristiyanismo dahil ito’y iniutos ng Panginoon ito kina Moises at ng mga Israelita. Kung baga dito sa atin, hindi lahat ng Pilipino ay kumakain ng dinuguan. Ngunit para kay Hesus, direkta niyang idineklara na ang pagpaparumi sa tao ay hindi mga maruming pagkain o anumang bagay.

Ang tunay na nagpaparumi ay ang masasamang bagay dulot ng kasalanan. Kung mali ang ating mga isip, salita, at gawa, nawawala sa atin ang kaloob na grasya ng Panginoon. Kaya kailangan natin na espirituwal na paglilinis sa sarili upang maging karapat-dapat tayong kamtan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung nais nating matanggap ang biyaya ng Diyos, dapat maging tapat tayo sa Panginoon sa paggawa ng mabuti at magiging mabubuting ehemplo para sa ibang tao.

Reply

Gina February 9, 2022 at 6:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo Amen

Reply

Edward C Ramirez February 9, 2022 at 9:12 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Guendolyn Chiong February 9, 2022 at 9:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: