Lunes, Enero 31, 2022

January 31, 2022

Play

Paggunita kay San Juan Bosco, pari

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint John Bosco, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, “Mabuti pa’y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo’t baka abutin niya! Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod!”

Si David ay umiiyak na umahon sa Bundok ng mga Olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya’y nakatalukbong at umiiyak ding umahon.

Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito’y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw: ‘Lumayas ka! Lumayas ka! Ikaw na tampalasa’t uhaw sa dugo! Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay-tao! Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang!”

Sinabi ni Abisai, “Mahal na hari, diya’t pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampaslupang ito ang inyong kamahalan? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo.”

Ngunit sinabi ng hari, “Huwag kang makialam sa bagay na ito Abisai; ako ang magpapasiya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, ano’ng karapatan nating sumuway?” Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, “Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Ano’ng malay natin baka ito’y utos ng Panginoon sa kanya! Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito, at pagpalain ako sa halip na sumpain.” Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

O Panginoon ko, kay raming kaaway,
sa abang lingkod mo ay kumakalaban;
ang palagi nilang pinag-uusapan,
ako raw, O Diyos, di mo tutulungan!

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras,
iniingatan mo at inililigtas;
sa aki’y tagumpay ang iginagawad,
mahina kong loob ay pinalalakas.
Kaya ikaw, Poon, nang aking tawagan,
sinagot mo ako sa bundok na banal.

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Ako ay humimlay, agad nakatulog,
ligtas na nagising ang iyong kinupkop;
libo mang kaaway, wala akong takot,
humanay man sila, sa aking palibot.
Halika, O Diyos, iligtas mo ako,
lahat kong kaaway ay pasukuin mo.

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 5, 1-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Hesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito’y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos nang matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagut-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi’y nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili.

Malayo pa’y natanawan na niya si Hesus. Siya’y patakbong lumapit at nagpatirapa sa harapan niya, at sumigaw nang malakas, “Hesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos!” Sinabi niya ito, sapagkat iniutos sa kanya ni Hesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!” Tinanong siya ni Hesus, “Ano ang pangalan mo?” “Pulutong, sapagkat marami kami,” tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Hesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon.

Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Hesus ang masasamang espiritu na ang wika, “Papasukin mo na lang kami sa mga baboy.” At sila’y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan, na may dalawanlibo, ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod.

Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon; kaya’t pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Hesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila’y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na umalis sa kanilang lupain.

Nang sumasakay na si Hesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Hesus. Sa halip ay sinabi niya, “Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong nahabag siya sa iyo.” Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Hesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 16, 2021 at 9:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 22, 2022 at 1:29 pm

PAGNINILAY: Lumikas si Haring David mula sa kanyang bayan dahil sa banta ng kanyang anak na si Absolom. Habang palakbay sila papuntang Bahurim, siya’y inalipusta ng isa sa mga anak ng dating Haring Saul dahil ibinibintang siyang mamamatay-tao ni Saul. Ngunit tiniis ang mga ito ni David at naging matatag sa Panginoon dahil naramdam niya’y inililigtas siya mula sa kapahamakan.

Si Hesus sa Ebanghelyo ay gumawa ng isang makapangyarihang kababalaghan nang mapalayas niya ang samu’t saring demonyo sa isang lalaki sa bayan ng Gergesa. Sabi daw sa mga ulat na kaya nitong baliin ang mga kadenang nakagapos sa kanya. Tuwing gabi, siya’y naninirahan sa mga yungib. Kaya itong groupo ng mga masasamang espiritu ay malalakas, ngunit nang makita nila si Hesus, natunghayan nila ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Hiniling nila na huwag sila’y ipalayas, ngunit ipasapi sa mga 2,000 biik sa nayon. Kaya ganun nga ang nangyari at lumubog ang mga biik sa lawa. Sa sobrang tuwa na siya’y nakasalaya mula sa pagkasanib ng maraming demonyo, nais niyang sundan si Hesus, ngunit ibinilin sa kanya na umuwi at ipahayag ang kadakilaan ng Diyos.

Dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi niya tayong hahayaang mapahamak ng kasamaan. Ayaw rin niya tayong sumailalim sa tukso ng Diyablo. Kaya dapat tayo’y maging matapat sa kanya sa pagsampalataya sa kanyang katauhan at pagsunod sa kanya mga utos. Nawa’y tunay na umapaw ang mga grasya at patnubay ng Panginoon upang ito’y maipadala sa ibang tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: