Sabado, Enero 29, 2022

January 29, 2022

Play

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 12, 1-7a. 10-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa’y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin.”

Napasigaw sa galit si David, “Naririnig tayo ng Panginoon! Ang taong iyo’y dapat na mamatay! Kailangang magbayad siya nang apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha.”

Sinabi agad ni Natan kay David, “Kayo ang lalaking iyon! Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon: ‘Yamang ako’y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan.’ Sinabi pa rin ng Panginoon, ‘Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan; sa harapan mo’y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito nang lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel.’”

Sinabi ni David kay Natan, “Tunay akong nagkasala sa Panginoon.”

Sumagot si Natan, “Kung gayo’y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay.” At umuwi na si Natan.

Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit nang malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga nang gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

ALELUYA
Juan 3, 16

Aleluya! Aleluya!
Kaylaki ng pagmamahal
ng Diyos sa sanlibutan kaya’t
Anak n’ya’y ‘binigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 35-41

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong araw na iyon, habang nagtatakip-silim na, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tumawid tayo sa ibayo.” Kaya’t iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Hesus nama’y nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. “Guro,” anila, “di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” Bumangon si Hesus at iniutos sa hangin, “Tigil!” At sinabi sa dagat, “Tumahimik ka!” Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas, at nagsabi sa isa’t isa, “Sino nga kaya ito, at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 16, 2021 at 9:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 22, 2022 at 1:25 pm

PAGNINILAY: Kay laki ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos na nais niyang marapatin natin ang kanyang kabutihan.

Ang Unang Pagbasa ay tungkol sa parabula ni Propetang Natan kay Haring David tungkol sa makasariling pastol na inangkin ang nag-iisang tupa ng isang mahirap na bata. Nagalit si David na gustong patayin iyan, ngunit ibinunyag ni Natan na siya ang pastol sa parabula sa pagbabahala niyang patayin si Urias sa palabanan at pag-aangkin ng asawa nito na si Batseba. Kaya isinumpa ng Diyos ang parusa sa kanyang linya. Ngunit nagpakumbaba ang hari at humingi ng tawad sa Panginoon, at sinabi ni Propetang Natan na siya’y pinatawad na kula sa kanyang pagkakasala. Kay laki ang habag at pagmamahal ng Diyos higit sa ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang kung tayo’y tunay na magpapakumbaba, magsisisi, humihingi ng tawad, at magbabago.

Ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa Paghihinahon ni Hesus sa dagat at mga alon. Inimbitihan niya ang mga Apostol na maglakbay sila sa ibayo ng Lawa ng Galilea. At habang sila’y lumalayag ay biglang dumating ang isang malalakas na bagyo. Iniihip ito ng hangin at humahampas ng tubig sa punto na malulunod na ang bangka. Natakot ang mga alagad at ginising nila si Hesus. Dito ay ipinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihang ipahinahon ng dagat at mga alon. Nagtaka siya sa maliit na pananampalataya kanyang mga tagasunod, at ang mga Apostol naman ay namangha sa kanyang ginawa.

Tunay na napakadakila ang Panginoon na mas higit ang pananampalataya ng tao kaysa sa mga bagyo ng buhay. Ang hamon sa atin ay maging mahinahon at kumapit lang sa kanya nang may pagtitiis at pananalig upang malampasin natin ang lahat ng pinagdaraanan nating mga problema at sakit.

Reply

Edwin January 28, 2022 at 8:54 pm

Amen

Reply

Roy Angelo B. Villarico January 29, 2022 at 11:30 am

Amen…Sa Diyos Ang Kapurihan!

Reply

Al January 28, 2022 at 10:09 pm

Mali po yata ung salmong nkasulat, psalm 50 po kasi ang nklagay pero ang laman pang Psalm 51.

Reply

Awit at Papuri Communications January 29, 2022 at 8:37 am

Mapagpalang araw! Karaniwan pong may pagkakaiba sa pagbilang ng Salmo kung ikukumpara sa English translation.

Ang mga teksto ng Bibliya ay hango sa Tagalog Lectionary o “Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos”.

Maraming salamat po.

Reply

Edward C Ramirez January 29, 2022 at 8:13 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Erwin Cabrera January 29, 2022 at 9:42 am

Sa Unang pagbasa tunay ngang walang maitatago sa Panginoon, kaya dapat tayo ay magsisi at talikuran ang pagkakasala, humingi ng kapatawaran sa Diyos na lumikha, aminin ang kasalanan at magbago.

Sa Ebanghelyo, ating nabasa ang pagkamangha at takot ng mga alagad ni Hesus, Sino ba ang taong ito? Nagpapa tahimik sa dagat at hangin.

Tanong natin sa atin, sino ba si Hesus sa buhay ko? Ako ba natatakot sa Oras na akoy ugain ng problema? Ako bay natatakot at nawawalan ng pananalig kay Hesus pag dumarating ang pagsubok?

Naway maging matibay ang ating pananampalataya sa oras na tayo ay natatakot, magdasal at maniwala sa tulong ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo January 29, 2022 at 10:24 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 29, 2022 at 10:33 am

Ano ang mga hamon at aral ng ating mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay iniiwan sa atin ang mensaheng may kaparusahan ang paglabag sa sampung utos ng Diyos. Kakilla kilabot ang sasapitin ng taong nakiki-apid, nangangalunya at nangunguha ng pag-aari ng iba. Lalong lalo na kung ikaw ay nagiging dahila pa ng pagkakasala ng iba. Pero ang pagbasang ito ay may iniiwan ding pag-asa at magandang balita sapagkat kung ikaw ay lubos na magsisi at hihingi ng kapatawaran at magsisikap na matalikuran na ang baluktot na gawain ay patatawarin ka ni Hesus at yayakapin. Matatandaan na iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin anh isang nawawalang tupa, at ng matagpuan nya ito ay nagdiwang sya. Tunay na minamahal tayo ni Hesus at ang ibig nya ay ang ikabubuti natin.

Sa atin namang ebanghelyo ngayon ay pagapapakita ni Hesus ng isa na namang kababalaghan na ikinamangha ng kanyang mga alagad. Ang mensahe ng Mabuting Balita ay kapag ikaw ay natatakot ibig sabihin ay humihina ang iyong pananalig. Ang paggawa ng masama ang iyong katakutan, matakot ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos ay panig sa iyo ang Diyos, kaya’t wala na tayong dapat pang ikatakot. Sapgkat kapag panig sa iyo ang Diyos ay hindi mo na kailanagang mangamba pa sa mga darating na suliranin sa iyong buhay. Manalig ka, manampalataya at ibigay ang buong tiwala kay Hesus kasabay ng pagsunod sa kalooban nya at makakarmdam ka ng lubos na kaligayahan at kapayapaan. Yun ang sigurado.

Reply

Celine loveko January 29, 2022 at 2:59 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: