Lunes, Enero 24, 2022

January 24, 2022

Play

Paggunita kay San Francisco de Sales,
obispo at pantas ng Simbahan

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Frances de Sales,
Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 5, 1-7. 10

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, “Kami’y laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan.” Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doo’y nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Noo’y tatlumpung taon na si David at naghari siyang apatnapung taon. Sa Hebron, pitong taon at kalahati siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem naman ay tatlumpu’t tatlong taon siyang naghari sa buong Israel at Juda.

Nang siya’y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, “Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito.” Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na Lungsod ni David hanggang ngayon.

Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasakanya ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Ika’y nagsalita noon pa mang una
sa mga lingkod mo, at ipinakita
yaong pangitain, at ito ang badya:
“Aking pinutungan ang isang dakila,
na aking pinili sa gitna ng madla.

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Ang piniling lingkod na ito’y si David,
aking pinahiran ng banal na langis.
Kaya’t palagi ko siyang aakbayan
at siya’y lalakas sa aking patnubay.

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Ang pagtatapat ko’t pag-ibig na wagas,
ay iuukol ko’t aking igagawad,
at magtatagumpay siya oras-oras.
Mga kaharia’y kanyang masasakop,
dagat na malawak at malaking ilog.”

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, “Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo!” Kaya’t pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga: “Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas?” Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas.

“Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon.

“Tandaan ninyo ito: maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman.” Sinabi ito ni Hesus sapagkat ang sabi ng ilan, “Inaalihan siya ng masamang espiritu.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste November 16, 2021 at 9:18 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez January 22, 2022 at 1:21 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagpapahayag ng paghirang ng mga tribo kay David bilang Hari ng Israel. At kasunod nito ay ang matagumpay niyang pagsakop sa Jerusalem bilang kabisera ng bansa. Ito’y umpisa ng pagiging matapat ni Haring David sa pagtupad sa mga utos ng Panginoong Diyos. Hindi natuwa si Hesus sa ating Ebanghelyo na paratangin siyang nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Tinanong niya ang mga eskriba kuny paanong mananatiling matatag ang bahay kung ito’y ginawa nang pansarili lamang. Ganun din sa isang nakikidigmang kaharian na hindi ito’y matatagumpay.

Ang sinasabi dito ni Hesus na nagmula ang kanyang kapangyarihan mula sa Ama, at hindi kay Satanas. Sa pamamagitan ng mga kababalaghan at pagpaparangal ng Mabuting Balita, ipinakita niya ang mabubuting gawain na ibigay ang pisikal at espirituwal na pangangailangan ng tao. Sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, inialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas mula sa ating pagsusuway sa kalooban ng Diyos.

Nawa’y tunay na makita natin ang kabutihan ng Panginoon at ipalaganap ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Edwin January 23, 2022 at 8:46 pm

Amen

Reply

Francisco Azupardo January 24, 2022 at 8:37 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño January 24, 2022 at 9:05 am

Sa ating pangkasalakuyang buhay, mayroon ba kayong nakakasalamuha na nilalait ang Diyos, o binabastos ang Diyos, o ginagawang katatawanan ang Diyos, o minumura ang Diyos o di kaya nman sinusubok ang Diyos?

Hindi natin maiiwasan na may makasalamuha tayo na mga ganyang tao, yan ang mga tao na hindi natin dapat kaibiganin. Sinabi ni Hesus sa ebanghelyo na ang mga kasalanan natin ay maaaring mapatawad ng Diyos pero ang laitin mo ang espiritu o ang Panginoon ay isang kalapastanganan na hindi mapaptawad magpakailanman.

Noong isang linggo lamanh ay mayroon akong nakaharap na tao na aking nakadebate tungkol dito. Hindi sya naniniwala sa Diyos, at sinabi pa sakin na sabihin ko daw sa Diyos ko na pagalawin ang baso na nasa harap namin upang maniwala sya. Ang nasabi ko na lamang ay huwag mong subukin ang Diyos at ako ay natatakot para sa iyo. Pinagdasal konna lamang sya na balang araw eh makilala nya si Hesus at manampalataya.

Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakikita ang Diyos. Ibigin natin si Hesus ng buong puso’t kaluluwa, manalig, manampalatay at igalang.

Reply

Celine loveko January 25, 2022 at 4:16 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: